Anunț repetat privind desfășurarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire

02 Feb, 2024

Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie (în continuare – Comisia), instituită prin Ordinul directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) nr. 333-A din 28 decembrie 2023, anunță desfășurarea repetată a concursului de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, finanțate din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu prioritățile de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte (în continuare – Consiliul coordonator) și cu criteriile de selectare prevăzute în Regulamentul cu privire la modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al CNAM nr. 286/154-A/2017.

Printre activitățile de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte, stabilite de Consiliul cooordonator pentru anul 2024 se numără:
- prevenire a riscului de îmbolnăvire cauzat de consumul de alcool;
- promovarea a sănătății reproductive, inclusiv pentru fetele și femeile din grupurile vulnerabile;
- conștientizarea populației privind calitatea apei potabile și promovarea consumului apei potabile.

Scopul principal al proiectelor constă în creșterea nivelului de informare și promovare a comportamentelor sănătoase la toate etapele vieții prin realizarea unor măsuri educaționale, adaptate necesităților de intervenție în localitățile și instituțiile de învățământ identificate.

Indicatorii de bază ai proiectelor:
- numărul de beneficiari (grup țintă) instruiți/informați;
- numărul de materiale informativ-educative elaborate și distribuite;
- numărul de materiale promoționale;
- numărul de acțiuni realizate în comunitate și numărul de persoane implicate;
- numărul de acțiuni de informare realizate prin diferite căi și mijloace de comunicare (elaborarea și plasarea spot-urilor video la TV pe rețelele de socializare).

Activitățile prevăzute în cadrul proiectelor:

  • activități de informare și comunicare directă cu beneficiarii conform priorității selectate spre participare. (Propunerea de proiect urmează să includă un concept de material creativ educațional destinat grupului țintă și va prezenta modul în care acesta va fi utilizat);
  • elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru beneficiari, conform priorităților selectate, conform prevederilor ordinului Ministerului Sănătății nr. 524 din 01.06.2012 „Cu privire la elaborarea și utilizarea continuă a materialelor educaționale și informaționale destinate promovării sănătății” (MO 149-154 art. 880 din 20.07.2012) (pliante, broşuri, video, audio clipuri etc.);
  • organizarea acțiunilor de mobilizare socială și implicare a comunităților în cadrul diferitor evenimente de sănătate publică; (ex. ziua națională fără tutun, ziua mondială a diabetului, etc.)
  • organizarea acțiunilor de informare prin diferite căi și mijloace de comunicare (elaborarea și plasarea spot-ului video la TV, rețele de socializare, etc.)

Perioada implementării proiectelor: 1 martie – 01 decembrie 2024.

Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru proiectele de prevenire constituie după cum urmează:
1) prevenire a riscului de îmbolnăvire cauzat de consumul de alcool – 1,0 mil. lei;
2) promovarea a sănătății reproductive, inclusiv pentru fetele și femeile din grupurile vulnerabile – 1,5 mil. lei;
3) conștientizarea populației privind calitatea apei potabile și promovarea consumului apei potabile – 1,5 mil. lei.

Perioada desfășurării concursului (depunerea dosarelor): 02 - 15 februarie 2024.   Dosarele de proiecte vor fi prezentate în plic sigilat însoțite de două exemplare de scrisori, în original, la Serviciul secretariat din cadrul CNAM (mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46). Scrisorile de însoțire vor fi înregistrate de către Serviciul secretariat din cadrul CNAM, cu consemnarea numărului, datei și orei de înregistrare și, ulterior, un exemplar al scrisorii de însoțire va fi returnat participantului.

Data, ora și locul deschiderii plicurilor: 16 februarie 2024, ora 10:00, sediul CNAM: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condițiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanțării poate fi: instituție/asociație/fundație non-profit înregistrată în RM;
b) în cazul în care două sau mai multe proiecte obțin același punctaj, comisia, cu votul majorității, în baza hotărârii motivate, aprobă proiectul câștigător;
c) solicitantul finanțării poate depune atât propuneri de proiecte individuale, cât și proiecte elaborate în colaborare cu mai mulți parteneri (se va anexa acordul (contractul) de colaborare).
d) solicitantul poate opta atât pentru o prioritate cât și pentru mai multe concomitent în limita bugetului aprobat fiecărei priorități.

Conținutul dosarului de proiect pentru solicitare de finanțare:
a) solicitarea de participare la concurs, conform anexei nr. 1;
b) proiectul, conform anexei nr. 2;
c) bugetul proiectului însoțit de Nota Informativă, conform anexei nr. 3; (Nota Informativă urmează să fie întocmită în format Word cu descifrarea detaliată a cheltuielilor și anexarea ofertelor/contractelor/documentelor corespunzătoare);
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) Curriculum Vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor fată de bugetul public național, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declarația pe propria răspundere privind lipsa obligațiilor restante față de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) descrierea succintă a proiectelor implementate în ultimele 12 luni și, în special, cele din domeniul sănătății;
m) procura pe numele persoanei autorizate să acționeze în numele participantului la concurs și să semneze documente juridice (după caz, în original).

Dosarul se depune în plic sigilat cu scrisoare de însoțire în termenul indicat în anunțul publicat cu privire la organizarea concursului.
Toate documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată mențiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate și ștampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanțării:
1) corespunderea proiectului cu prioritățile stabilite de Consiliul coordonator;
2) relevanța propunerii de proiect: descrierea problemei și strategia propusă de soluționare a acesteia; gradul de corelare dintre scop, obiective, activități și rezultatele așteptate;
3) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul: experiența profesională pentru asigurarea managementului proiectului; experiența echipei în realizarea acțiunilor propuse;
4) argumentarea bugetului: estimarea, justificarea și prezentarea detaliată pe toate tipurile de cheltuieli necesare pentru activitățile propuse;
5) impactul proiectului;
6) mecanismul de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Cojocaru Angela, tel.: (022) 780-232, e-mail: angela.cojocaru@cnam.gov.md

Mai jos puteți accesa/descărca anexele relevante la acest anunț:
Anexa nr.1 Solicitarea de participare la concurs
Anexa nr.2 Proiectul
Anexa nr.3 Bugetul proiectului
Anexa nr.4 Grila de evaluare a proiectului