Anunț privind desfășurarea repetată concursului de selectare a proiectelor de prevenire a traumatismelor la copii și adolescenți cauzate de accidentele casnice, înecuri și intoxicații chimice

13 Sep, 2023

Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr. 22-A din 30 ianuarie 2023 al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, anunță lansarea repetată a concursului de selectare a proiectelor de prevenire și reducere a riscurilor de îmbolnăvire finanțate din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu prioritățile de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte și cu criteriile de selectare prevăzute în Regulamentul cu privire la modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul nr. 286/154-A/2017 al ministrului Sănătății și directorului general al CNAM.

Una din prioritățile de finanțare aprobate pentru anul 2023 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte este:

- finanțarea campaniei de informare a populației privind prevenirea traumatismelor la copii și adolescenți cauzate de accidentele casnice, înecuri și intoxicații chimice.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea nivelului de responsabilizare a populației în scopul prevenirii traumatismelor la copii și adolescenți prin reducerea cazurilor de accidente casnice, înecuri și intoxicații chimice cu implicarea copiilor și adolescenților.

Activitățile preconizate în cadrul proiectului:

- actualizarea materialelor informaționale care au fost elaborate în cadrul proiectului REPEMOL în anul 2017 (broșuri/ghiduri/postere);
- elaborarea și difuzarea spoturilor video în baza materialelor video care au fost elaborate în cadrul proiectului REPEMOL în anul 2017;
- organizarea acțiunilor de informare prin diferite metode și mijloace de comunicare a populației generale, în special a părinților și copiilor, cu scopul de a preveni accidentele casnice, înecurile și intoxicațiile chimice;
- elaborarea modalităților și organizarea distribuirii materialelor informaționale grupurilor-țintă.

Indicatori de bază ai proiectului:

- numărul de acțiuni de informare realizate prin diferite căi și mijloace de comunicare:
1) actualizarea materialelor informaționale (ghiduri/broșuri/postere) în volum de 1 ghid, 4 tipuri de broșuri și 3 tipuri de postere;
2) multiplicarea materialelor informative după cum urmează:
- 1 ghid, 48pag. (>1.000 buc.)
- 1 tip de broșură, 20 pag. (>1.000 buc.)
- 3 tipuri de broșuri a câte 12 pag. (>3.000 buc., a câte 1.000 de fiecare tip)
- postere - 3 tipuri (>600 buc., a câte 200 de fiecare tip)

3) elaborarea spoturilor video cu actori, având la bază obiectul general al proiectului și materialele informative din cadrul proiectului REPEMOL;
4) elaborarea prin adaptarea și comasarea informației în 3 filmulețe animate, având la bază spoturile animate din cadrul proiectului REPEMOL (31 spoturi animate);
5) plasarea spoturilor video cu actori la posturi TV cu acoperire națională, (3 spoturi, >6 plasări/zi, 50/50% (prime time/off time));
6) plasarea spoturilor și filmulețelor video animate pe ecrane LED din cadrul instituțiilor publice;
7) elaborarea și plasarea a 3 spoturi audio la posturile de radio cu acoperire națională;
8) plasări pe rețelele de socializare (sub formă de publicitate google adwords);
9) repartizarea materialelor informative cu accent pe grupurile-țintă, și anume: părinți și copii.

Perioada implementării proiectului:  02 octombrie – 15 decembrie 2023

Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru realizarea proiectului constituie 800.000,0 lei.

Perioada desfășurării concursului (depunerea dosarelor): 13 - 27 septembrie 2023.

Dosarele de proiecte vor fi prezentate în plic sigilat, însoțite de două exemplare de scrisori, în original, la Serviciul secretariat din cadrul CNAM (mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46). Scrisorile de însoțire vor fi înregistrate de către Serviciul secretariat din cadrul CNAM, cu consemnarea numărului, datei și orei de înregistrare și, ulterior, un exemplar al scrisorii de însoțire va fi returnat participantului.

Data, ora și locul deschiderii plicurilor: 28 septembrie 2023, ora 10:00, sediul CNAM: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condițiile de participare la concurs:

a) solicitant al finanțării poate fi: instituție/asociație/fundație non-profit înregistrată în RM;
b) în cazul în care două sau mai multe proiecte obțin același punctaj, comisia, cu votul majorității, în baza hotărârii motivate, aprobă proiectul câștigător;
c) solicitantul finanțării poate depune atât propuneri de proiecte individuale, cât și proiecte elaborate în colaborare cu mai mulți parteneri (se va anexa acordul (contractul) de colaborare).

Conținutul dosarului de proiect pentru solicitare de finanțare:

a) solicitarea de participare la concurs, conform anexei nr.1;
b) proiectul, conform anexei nr.2;
c) bugetul proiectului însoțit de nota informativă, conform anexei nr.3;
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) Curriculum Vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul public național, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declarația pe propria răspundere privind lipsa obligațiilor restante față de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) descrierea succintă a proiectelor implementate în ultimele 12 luni și, în special, cele din domeniul sănătății;
m) procura pe numele persoanei autorizate să acționeze în numele participantului la concurs și să semneze documente juridice (după caz, în original).

Dosarul se depune în plic sigilat cu scrisoarea de însoțire în termenul indicat în anunțul publicat cu privire la organizarea concursului. Toate documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată mențiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate și ștampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanțării sunt relatate în anexa nr. 4 Grila de evaluare a proiectului.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Iacob Cecîrlan, tel.: (022) 780-259, e-mail: iacob.cecirlan@cnam.gov.md.

Mai jos puteți accesa/descărca anexele relevante la acest anunț:

Anexa nr. 1 Solicitarea de participare la concurs
Anexa nr. 2 Proiectul
Anexa nr. 3 Bugetul proiectului
Anexa nr. 4 Grila de evaluare a proiectului