Anunț privind desfășurarea repetată a concursului de selectare a proiectelor privind profilaxia și prevenirea tuberculozei

17 Mar, 2023

Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr. 22-A din 30 ianuarie 2023 al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, anunță lansarea repetată a concursului de selectare a proiectelor de prevenire și reducere a riscurilor de îmbolnăvire, finanțate din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie. Motivul care a stat la baza desfășurării repetate este că oferta prezentată la concursul organizat în perioada 03-15 martie 2023, pentru raioanele Ialoveni, Glodeni și Ungheni, nu a întrunit toate cerinţele stabilite de participare la concurs și nu a fost admisă pentru etapa de evaluare.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu prioritățile de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte și cu criteriile de selectare prevăzute în Regulamentul cu privire la modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul nr.286/154-A din 11.04.2017 al ministrului sănătății și directorului general al CNAM.

Una din prioritățile de finanțare aprobate în anul 2023 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte este:
- realizarea proiectelor de profilaxie în rândul populațiilor cheie vulnerabile la TB și cu acces redus la servicii medicale.

Obiectivul proiectului: Consolidarea eforturilor și unificarea abordărilor pentru asigurarea unei depistări eficiente a tuberculozei, prin realizarea screening-ului pentru 450 de persoane în 3 raioane ale țării: Ialoveni – 150 persoane, Glodeni -150 persoane, Ungheni – 150 persoane.

Indicatorii de bază ai proiectului:
• Numărul de persoane cu risc sporit de îmbolnăvire de TB per grup (specificați);
• Numărul de persoane eligibile pentru screening;
• Ponderea persoanelor examinate printre cele eligibile;
• Ponderea persoanelor cu semne sugestive de TB printre cele examinate;
• Ponderea persoanelor examinate/evaluate pentru TB în rândul pacienților cu semne sugestive de TB;
• Ponderea persoanelor diagnosticate cu TB în rândul celor examinate;
• Ponderea persoanelor care au inițiat tratament antituberculos în rândul celor diagnosticate cu TB (inclusiv prin aplicarea tratamentului tuberculozei susținut video (VST)).

Impactul scontat al proiectului:

Impactul pe termen scurt:
• Depistarea timpurie și includerea în tratament a cazurilor de TB în rândul populațiilor cheie afectate în raioanele selectate;
• Creșterea accesibilității la examinări radiologice pentru depistarea tuberculozei a persoanelor din grupurile de risc;

Impactul pe termen lung:
• Scăderea incidenței TB în rândul populațiilor cheie afectate din raioanele selectate cu impact de lungă durată
• Creșterea ratei de succes a tratamentului și scăderea prevalenței TB în populația generală.

Perioada implementării proiectului: 03 aprilie - 30 noiembrie 2023

Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru realizarea obiectivului proiectului de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire în cele 3 raioane sus-menționate constituie 339,6 mii lei.

Perioada desfășurării concursului (depunerea dosarelor): 17 - 23 martie 2023.

Dosarele de proiecte vor fi prezentate în plic sigilat, însoțite de două exemplare de scrisori, în original, la Serviciul secretariat din cadrul CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46). Scrisorile de însoțire vor fi înregistrate de către Serviciul secretariat din cadrul CNAM, cu consemnarea numărului, datei și orei de înregistrare și, ulterior, un exemplar al scrisorii de însoțire va fi returnat participantului.

Data, ora și locul deschiderii plicurilor: 24 martie 2023, ora 10:00, sediul CNAM: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condițiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanțării poate fi: instituție/asociație/fundație non-profit înregistrată în RM;
b) în cazul în care două sau mai multe proiecte obțin același punctaj, comisia, cu votul majorității, în baza hotărârii motivate, aprobă proiectul câștigător;
c) solicitantul finanțării poate depune atât propuneri de proiecte individuale, cât și proiecte elaborate în colaborare cu mai mulți parteneri (se va anexa acordul (contractul) de colaborare).

Conținutul dosarului de proiect pentru solicitare de finanțare:

a) solicitarea de participare la concurs, conform anexei nr.1;
b) proiectul, conform anexei nr.2;
c) bugetul proiectului însoțit de nota informativă, conform anexei nr.3;
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) Curriculum Vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul public național, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declarația pe propria răspundere privind lipsa obligațiilor restante față de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) descrierea succintă a proiectelor implementate în ultimele 12 luni și, în special, cele din domeniul sănătății;
m) procura pe numele persoanei autorizate să acționeze în numele participantului la concurs și să semneze documente juridice (după caz, în original).

Dosarul se depune în plic sigilat cu scrisoare de însoțire în termenul indicat în anunțul publicat cu privire la organizarea concursului. Toate documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată mențiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate și ștampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanțării:
1) corespunderea proiectului cu prioritățile stabilite de Consiliul coordonator;
2) relevanța propunerii de proiect: descrierea problemei și strategia propusă de soluționare a acesteia; gradul de corelare dintre scop, obiective, activități și rezultatele așteptate;
3) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul: experiența profesională pentru asigurarea managementului proiectului; experiența echipei în realizarea acțiunilor propuse;
4) argumentarea bugetului: estimarea, justificarea și prezentarea detaliată pe toate tipurile de cheltuieli necesare pentru activitățile propuse;
5) impactul proiectului;
6) mecanismul de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

Telefon pentru informații și persoana de contact: Cojocaru Angela, tel.: (022) 780 232, e-mail: angela.cojocaru@cnam.gov.md.

Mai jos puteți accesa/descărca anexele relevante la acest anunț:
Anexa nr.1 Solicitarea de participare la concurs
Anexa nr.2 Proiectul
Anexa nr.3 Bugetul proiectului
Anexa nr.4 Grila de evaluare a proiectului