Anunţ privind desfăşurarea repetată a concursului de selectare a proiectelor privind organizarea campaniei de informare a populației privind screening-ul colorectal

15 Mar, 2023

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr.22-A din 30 ianuarie 2023 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, anunţă desfășurarea repetată a concursului de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, finanţate din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie. Motivul care a stat la baza desfășurării repetate a acestuia este că oferta prezentată la concursul organizat în perioada 24 februarie – 09 martie 2023 nu a acumulat punctajul necesar şi nu poate fi calificat pentru obţinerea finanţării.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu priorităţile de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi cu criteriile de selectare prevăzute în Regulamentul cu privire la modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății şi directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A din 11.04.2017.

Scopul acestei campanii este îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie pentru populație prin conştientizarea importanţei sănătăţii. Informarea populației referitoare la metodele depistării precoce a cancerului de colon, precum și popularizarea testului de screening în rândul populației cu risc sporit de a dezvolta cancer de colon.

Obiectivul proiectului: Creșterea numărului de persoane informate asupra factorilor de risc și care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce la nivel național.

Rezultatele așteptate: Un număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce.
Informarea, instruirea și testarea a circa 9 mii de persoane asimtomatice cu vârsta de 50-55 ani din mun. Chișinău (Botanica), mun. Bălți, r-nul Călărași, r-nul Cahul cu respectarea etapelor prevăzute în Standardul Național al Procedurilor Operaționale privind screening-ul cancerului colorectal.

Tema campaniei: Informarea persoanelor cu privire la:
• Importanţa sănătăţii;
• Factorii de risc ce intervin în starea de sănătate;
• Vârsta optimă la care trebuie inițiat screeningul;
• Persoanele candidate pentru acest screening vor primi informaţii adecvate legate de riscurile şi de beneficiile variatelor proceduri de screening existente;
• Posibilităţile de prevenire ale cancerului de colon;
• Beneficiile controlului medical periodic;
• Condițiile de realizare a testului iFOB prevăzute în Standardul Național al Procedurilor Operaționale privind screening-ul cancerului colorectal.

Activități propuse în cadrul proiectelor:
- Organizarea campaniei de informare a populației privind screening-ul colorectal;
- Promovarea campaniei: conferințe de presă/reportaje/emisiuni la radio/TV, articole/informații și/sau alte materiale de informare și sensibilizare (rețele de socializare, situri web, presa scrisă), reclamă în mass-media;
- Formarea/consolidarea capacităților medicilor de familie și medicilor oncologi din 4 localități ale republicii (mun. Chișinău (Botanica), mun. Bălți, r-nul Călărași, r-nul Cahul) privind screening-ul colorectal;
- Crearea unui film promoțional cu durata de 1 min;
- Elaborarea unui sondaj telefonic pentru cetățenii din localitățile pilotate privind serviciile screening-ului colorectal;
- Oferirea fiecărei persoane implicate în screening a unui pachet complet pentru testare și înregistrare a rezultatelor.

Perioada implementării proiectului: 03 aprilie - 15 decembrie 2023

Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru proiectul privind organizarea campaniei de informare a populației privind screening-ul colorectal se estimează în sumă de 600,5 mii lei.

Perioada desfăşurării concursului (depunerea dosarelor): 15 - 23 martie 2023.

Dosarele de proiecte vor fi prezentate în plic sigilat însoțite de două exemplare de scrisori, în original, la Serviciul secretariat din cadrul CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46). Scrisorile de însoțire vor fi înregistrate de către Serviciul secretariat din cadrul CNAM, cu consemnarea numărului, datei și orei de înregistrare și, ulterior, un exemplar al scrisorii de însoțire va fi returnat participantului.

Data, ora şi locul deschiderii plicurilor: 24 martie 2023, ora 10:00, sediul CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condiţiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanţării poate fi: instituţie/asociaţie/fundaţie non-profit înregistrată în RM;
b) în cazul în care două sau mai multe proiecte obţin acelaşi punctaj, Comisia, cu votul majorităţii, în baza hotărârii motivate aprobă proiectul câştigător;
c) solicitantul finanţării poate depune atât propuneri de proiecte individuale, cât şi proiecte elaborate în colaborare cu mai mulţi parteneri (se va anexa acordul (contractul) de colaborare).

Conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare:
a) solicitarea de participare la concurs, conform anexei nr.1;
b) proiectul, conform anexei nr.2;
c) bugetul proiectului însoțit de notă informativă, conform anexei nr.3;
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) curriculum vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) descrierea succintă a proiectelor implementate în ultimele 12 luni şi, în special, cele din domeniul sănătăţii;
m) procura pe numele persoanei autorizate să acționeze în numele participantului la concurs și să semneze documente juridice (după caz, în original).

Dosarul se depun în plic sigilat cu scrisoare de însoțire în termenul indicat în anunțul publicat cu privire la organizarea concursului. Toate documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată menţiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanţării:
1) corespunderea proiectului cu prioritățile stabilite de Consiliu;
2) calitatea și relevanța propunerii de proiect: acțiunile propuse pentru implementarea proiectului corespund specificațiilor prevăzute în anunț. Propunerea de proiect conține descrierea problemei și strategia propusă de soluționare a acesteia; gradul de corelare dintre scop, obiective, activități și rezultatele așteptate;
3) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul: experiența profesională pentru asigurarea managementului proiectului; experiența echipei în realizarea acțiunilor propuse;
4) argumentarea bugetului: estimarea, justificarea și prezentarea detaliată pe toate tipurile de cheltuieli necesare pentru activitățile propuse;
5) impactul proiectului;
6) mecanismul de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Cojocaru Angela, tel.: (022) 780-232, e-mail: angela.cojocaru@cnam.gov.md.

Mai jos puteţi accesa/descărca anexele relevante la acest anunţ:
Anexa nr.1 Solicitarea de participare la concurs
Anexa nr.2 Proiectul
Anexa nr.3 Bugetul proiectului
Anexa nr.4 Grila de evaluare a proiectului