Nr. 138-146 13.08.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

736. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la organizațiile de microfinanțare (nr. 1954-III, 30 iulie 2004).

737. Lege cu privire la organizațiile de microfinanțare (nr. 280-XV, 22 iulie 2004).

738. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 1960-III, 30 iulie 2004). ...........

739. Lege privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 283-XV, 22 iulie 2004).

740. Decret pentru promulgarea Legii privind comerțul electronic (nr. 1969-III, 30 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

741. Lege privind comerțul electronic (nr. 284-XV, 22 iulie 2004).

742. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la privatizarea a două terenuri și la unele măsuri de asigurare cu locuință a militarilor din Armata Națională (nr. 1952-III, 30 iulie 2004).

743. Lege cu privire la privatizarea a două terenuri și la unele măsuri de asigurare cu locuință a militarilor din Armata Națională (nr. 291-XV, 28 iulie 2004).

744. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1953-III, 30 iulie 2004).

745. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 292-XV, 28 iulie 2004).

746. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1955-III, 30 iulie 2004).

747. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 294-XV, 28 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

748. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1959-III, 30 iulie 2004).

749. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 295-XV, 28 iulie 2004).

750. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producție (nr. 1971-III, 30 iulie 2004).

751. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producție (nr. 300-XV, 28 iulie 2004).

752. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Olga ȚURCAN și Evdochia DOLGOVA (nr. 1951-III, 30 iulie 2004).

753. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni Tutun-CTC (nr. 1956-III, 30 iulie 2004).

754. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 1965-III, 30 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

755. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor ZAGREBELNОI (nr. 1966-III, 30 iulie 2004).

756. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Gheorghe TABUNȘCIC (nr. 1972-III, 31 iulie 2004).

757. Decret privind conferirea medaliei jubiliare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 1973-III, 2 august 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 20, 3 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

21. Decizie privind Hotărîrea Curții Europene a Drepturilor Omului din 20 aprilie 2004 în cazul Gheorghe Amihalachioaie versus Republica Moldova (nr. 1, 3 august 2004).

22. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei și punctului 45 din Regulamentul cu privire la îndeplinirea serviciului militar de către corpul soldaților, sergenților și ofițerilor Forțelor Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 21 decembrie 1994" (nr. 3, 3 august 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 38, 18 iunie 2004).

23. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice în anul 2003 (nr. 47, 14 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1066. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor (Partea a II-a. Sporirea fertilității solurilor) (nr. 841, 26 iulie 2004).

1067. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a compensației bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război (nr. 868, 28 iulie 2004). .....................

1068. Hotărîre despre aprobarea procedurii de înregistrare și examinare a cererilor pentru acordarea alocației de integrare sau reintegrare profesională (nr. 888, 2 august 2004).

1069. Hotărîre pentru modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 895, 3 august 2004).

1070. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 897, 3 august 2004).

1071. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni întru eficientizarea interacțiunii și colaborării organelor de drept și de control în combaterea criminalității și corupției (nr. 898, 3 august 2004).

1072. Hotărîre privind ameliorarea situației în gospodăria locativ-comunală a or. Biruința, raionul Sîngerei (nr. 899, 3 august 2004).

1073. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 900, 4 august 2004).

1074. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 901, 4 august 2004).

1075. Hotărîre despre executarea de către autoritățile administrației publice centrale a actelor legislative și normative, decretelor și deciziilor Președintelui Republicii Moldova în semestrul I al anului 2004 și măsurile de redresare a situației (nr. 903, 6 august 2004).

1076. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 634 din 8 iunie 2004 (nr. 904, 9 august 2004).

1077. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 906, 10 august 2004).

1078. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Rezina și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 912, 11 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1079. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ZAGORODNОI Anatolie nbsp;
(nr. 917, 11 august 2004).

1080. Dispoziție (nr. 118-d, 4 august 2004).

1081. Dispoziție (nr. 119-d, 9 august 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

279. Ordin privitor la aprobarea Regulamentului Comisiei de atestare pentru conferirea calității de auditor independent pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 47, 29 iulie 2004).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

280. Ordin privind învestirea cu împuterniciri a notarului de stat (nr. 364,
5 august 2004).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

281. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Normelor sanitare privind etichetarea nutrițională, etichetarea produselor alimentare cu destinație dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate (nr. 01-04, 31 mai 2004).

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

282. Regulamentul privind restituirea sumelor taxei pe valoarea adăugată în cazul exportului produselor, rezultate din prelucrare la perfecționare activă.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

283. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/1-1, 30 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

284. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii publice de obligațiuni (nr. 28/1-2, 30 iulie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

285. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiții (nr. 186, 29 iulie 2004).

286. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 187, 29 iulie 2004).

287. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la efectuarea decontărilor valutare în urma tranzacțiilor încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei cu participarea nerezidenților (nr. 195, 5 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

288. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 196, 5 august 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte