Nr. 156-162 27.08.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

760. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, înnbsp; noiembrie-decembrie 2004 (nr. 1978-III, 20 august 2004).

761. Decret privind sărbătorirea celei de-a 60-anbsp; aniversări de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 1979-III, 21 august 2004).

762. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1980-III, 23 august 2004).

763. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir COLESNICENCO (nr. 1981-III, 24 august 2004).

764. Decret cu privire la președintele Academiei de Științe a Moldovei, domnul Gheorghe DUCA (nr. 1982-III, 24 august 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității și eficienței cheltuielilor la întreținerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și subdiviziunilor teritoriale în perioada anului 2003 (nr. 40, 21 iunie 2004). Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1111. Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2005-2007) (Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 8 iunie 2004).

1112. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 927, 13 august 2004).

1113. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (nr. 930, 16 august 2004).

1114. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților calculate și neachitate ale instituțiilor medico-sanitare la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 932, 16 august 2004).

1115. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 933, 16 august 2004).

1116. Hotărîre despre repartizarea fondului de rezervă al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică pe anul 2004 (nr. 934, 16 august 2004).

1117. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la arbitrajul comercial internațional (nr. 940, 19 august 2004).

1118. Hotărîre privind unele măsuri de contracarare a fenomenului de înstrăinare a activelor din portofoliul investițional al fondurilor de investiții și companiilor fiduciare (nr. 942, 19 august 2004).

1119. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 103, alineatul (6) din Titlul III al Codului fiscal (nr. 943, 19 august 2004).

1120. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 944, 19 august 2004).

1121. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția moralității (nr. 945, 19 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1122. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei al Republicii Letonia (nr. 947, 20 august 2004).

1123. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Gospodăriei al Republicii Lituania (nr. 948, 20 august 2004).

1124. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei al Republicii Estonia (nr. 949, 20 august 2004).

1125. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 951, 20 august 2004).

1126. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 739 din 25 iulie 2000 (nr. 953, 20 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1127. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 954, 20 august 2004).

1128. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinei pentru elevii instituției de învățămînt secundar profesional (nr. 956, 23 august 2004).

1129. Hotărîre cu privire la la eliberarea din funcție a dlui EȘANU Igor (nr. 963, 25 august 2004).

1130. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 964, 25 august 2004).

1131. Dispoziție (nr. 123-d, 19 august 2004).

1132. Dispoziție (nr. 124-d, 19 august 2004).

1133. Dispoziție (nr. 125-d, 19 august 2004).

1134. Dispoziție (nr. 126-d, 19 august 2004).

1135. Dispoziție (nr. 128-d, 20 august 2004).

1136. Dispoziție (nr. 129-d, 20 august 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

303. Ordin cu privire la aprobarea modelului cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenților economici în baza art. 49 din titlul II al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 41, 30 iulie 2004).nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

304. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de consulting investițional pe piața valorilor mobiliare (nr. 28/11, 30 iulie 2004).

305. Hotărîre privind modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 28/12, 30 iulie 2004).

306. Hotărîre privind modificarea și completarea unor acte normative (nr. 28/13, 30 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

307. Hotărîre cu privirenbsp; la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor autorizate spre plasare și plasate ale SA Drumuri Ialoveni (nr. 29/1, 4 august 2004).

308. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Roada Gliei (nr. 29/2, 4 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

309. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Fabrica de brînzeturi din Soroca (nr. 29/3-1, 4 august 2004).

310. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA Elegant-Stil (nr. 29/3-2, 4 august 2004).

311. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de audit al participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare, eliberată anterior Companiei ECD Audit-Grup SRL (nr. 29/4, 4 august 2004).

312. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii CNVM cu privire la aprobarea Modului de lichidare a participantului profesionist sau a activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisianbsp; Națională a Valorilor Mobiliare nr. 6/5 din 03.02.2000 (nr. 29/8, 4 august 2004).nbsp;

313. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii CSPHV despre aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de lichidare din propria inițiativă a fondurilor de investiții nr. 28/1 din 01.10.1998 (nr. 29/9, 4 august 2004).

314. Ordonanță cu privire la deblocarea contului personal al posesorului pachetului de control în registrul acționarilor emitentului SA Daac-Olimp (nr. 28/4-O, 30 iulie 2004).

315. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetelor de control în registrul acționarilor unor emitenți (nr. 28-6-O, 30 iulie 2004).

316. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 04.08.2004 cu acțiunile emise de SA Ceramica-T (MD14CERA1008) (nr. 29/7, 4 august 2004).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova

317. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 8, 20 august 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

318. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăților fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 205, 17 august 2004).

319. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de utilizare a dispoziției de plată în valută străină (nr. 206, 17 august 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte