Nr. 189-192 22.10.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

847. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 și a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 2039-III, 12 octombrie 2004).

848. Lege pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 și a Codului penal al Republicii Moldova (nr.254-XV, 9 iulie 2004).

849. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților și amenzilor calculate și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat de către instituțiile medico-sanitare (nr. 2040-III, 14 octombrie 2004).nbsp;

850. Lege privind anularea penalităților și amenzilor calculate și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat de către instituțiile medico-sanitare (nr. 315-XV, 30 septembrie 2004).

851. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilornbsp; de asigurări sociale de stat (nr. 2041-III, 14 octombrie 2004).

852. Lege privind anularea penalităților la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilornbsp; de asigurări sociale de stat (nr. 316-XV, 30 septembrie 2004). .................

853. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului al șaselea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 2035-III, 11 octombrie 2004).

854. Lege pentru ratificarea Protocolului al șaselea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 319-XV, 30 septembrie 2004).

855. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale (nr. 2036-III, 11 octombrie 2004).

856. Lege pentru ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale (nr. 320-XV, 30 septembrie 2004).

857. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 2048-III,nbsp; 18 octombrie 2004). .....................................................

858. Lege pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 331-XV,nbsp; 7 octombrie 2004).

859. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 2050-III, 19 octombrie 2004).

860. Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 333-XV, 7 octombrie 2004). nbsp;

861. Decret pentru promulgarea Legii privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender (nr. 2047-III, 18 octombrie 2004).

862. Legea privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender (nr. 338-XV, 14 octombrie 2004).

863. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea salarizării (nr. 329-XV, 7 octombrie 2004).

864. Hotărîre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru elucidarea faptelor expuse în interpelările deputatului Semion DRAGAN (nr. 336-XV, 7 octombrie 2004).

865. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 337-XV, 14 octombrie 2004).

866. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 341-XV, 14 octombrie 2004).

867. Hotărîre privind alegerea președintelui și secretarului Comisiei de anchetă pentru elucidarea faptelor expuse în interpelările deputatului Semion DRAGAN (nr. 347-XV, 14 octombrie 2004).

868. Decret privind revocarea domnului Victor GAICIUC din funcția de ministru al apărării (nr. 2042-III, 15 octombrie 2004).

869. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Ion MURUIANU (nr. 2043-III, 15 octombrie 2004).

870. Decret privind declararea anului 2005 Anul Colectivităților Locale din Republica Moldova (nr. 2044-III, 15 octombrie 2004).

871. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gheorghe MUNTEANU (nr. 2045-III, 15 octombrie 2004).

872. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu (nr. 2046-III, 15 octombrie 2004).

873. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Ion MACARI și Nicolae ROMANDAȘ (nr. 2049-III, 18 octombrie 2004).

874. Decret privind nbsp;înființarea Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 2054-III, 20 octombrie 2004.

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

25. Decizie pentru respingerea sesizării deputatului în Parlament Mihai Petrache privind controlul constituționalității art. 87 alin. (3) din Codul electoral (11 octombrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1305. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1489 din 19 noiembrie 2002 (nr. 1112, 13 octombrie 2004).

1306. Hotărîre privind crearea Consiliului de administrare a mijloacelor financiare alocate pentru activități de atragere a investițiilor (nr. 1113, 13 octombrie 2004).

1307. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1114, 13 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

1308. Hotărîre privind aprobarea unor proiecte de acte legislative (nr. 1118, 14 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1309. Hotărîre privind unele chestiuni ce țin de activitatea sistemului penitenciar (nr. 1119, 14 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1310. Hotărîre cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării finanțate de la bugetul de stat (nr. 1120, 14 octombrie 2004).

1311. Hotărîre privind evoluția economiei naționale și executarea bugetului în semestrul I al anului 2004 (nr. 1122, 14 octombrie 2004).

1312. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și semnarea acordurilor privind colaborarea în domeniile comercial-economic, tehnico-științific și cultural-umanitar, a programelor și protocoalelor adiționale la aceste acorduri (nr. 1125, 14 octombrie 2004).

1313. Hotărîre pentru aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1011 din 25 august 2003 (nr. 1129, 15 octombrie 2004).

1314. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1130, 15 octombrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

1315. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (nr. 1134, 15 octombrie 2004). .............

1316. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1139, 15 octombrie 2004).

1317. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1141, 15 octombrie 2004).

1318. Hotărîre cu privire la comemorarea personalității marcante în domeniul medicinei și al sistemului de sănătate publică Chiril Draganiuc (nr. 1142, 15 octombrie 2004).

1319. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1144, 15 octombrie 2004).

1320. Hotărîre cu privire la creditele preferențiale pentru unele categorii de populație (nr. 1146, 15 octombrie 2004).

1321. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării și completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 86 din 4 februarie 2003 (nr. 1147, 18 octombrie 2004).

1322. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1148, 18 octombrie 2004).

1323. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Codul privind activitatea practică a vinificatorului (nr. 1149, 18 octombrie 2004).

1324. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului Raportului privind rulajul zahărului (nr. 1150, 18 octombrie 2004).

1325. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GRI|CO Valentin (nr. 1156, 20 octombrie 2004).

1326. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui IZBОNDA Anatolie (nr. 1157, 20 octombrie 2004).

1327. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei BURLACU Gabriela (nr. 1158, 20 octombrie 2004).

1328. Dispoziție (nr. 153-d, 13 octombrie 2004.)

1329. Dispoziție (nr. 154-d, 13 octombrie 2004.)

1330. Dispoziție (nr. 156-d, 14 octombrie 2004.)

1331. Informație (nr. 0924-1661, 13 octombrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Actenbsp; ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

380. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Ludmila Dolineanu, r-nul Dondușeni (nr. 458, 7 octombrie 2004).

381. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului de stat Cojocari Vitalie, mun. Bălți (nr. 462, 12 octombrie 2004).

382. Ordin privind suspendarea activității notariale a notarului privat Elena Mocanu, mun. Chișinău (nr. 463, 12 octombrie 2004).

Acte ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova

383. Instrucțiune privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol.

384. Instrucțiune privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislației privind subsolul.

385. Instrucțiune privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deșeurilor de producție și menajere.

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

386. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibile și disponibilizate (nr. 63, 12 octombrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

387. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic, a unei monede comemorative (nr. 261, 13 octombrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte