Nr. 140-149 27.05.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

288. Decret pentru promulgarea Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (nr. 2076-VII, 20 mai 2016)

289. Lege privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (nr. 25, 4 martie 2016)

290. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2077-VII, 20 mai 2016)

291. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 71, 14 aprilie 2016)

292. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA (nr. 2070-VII, 17 mai 2016)

293. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1042-VII din 17 martie 2014 (nr. 2071-VII, 17 mai 2016)

294. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexander George DERANEY și Joseph Carlton BILBO (nr. 2072-VII, 17 mai 2016)

295. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Aurel SÎMBOTEANU (nr. 2073-VII, 17 mai 2016)

296. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valentin BODIUL (nr. 2078-VII, 20 mai 2016)

297. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Viorela GUCEAC (nr. 2079-VII, 20 mai 2016)

298. Decret privind numirea domnului Gheorghe LEUCĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Georgia (nr. 2080-VII, 20 mai 2016)

299. Decret privind numirea doamnei Rodica BERDILO în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 2081-VII, 23 mai 2016)

300. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnilor Nicolae MADAN și Iacob MERCIUC (nr. 2082-VII, 23 mai 2016)

301. Decret privind conferirea medaliei „Pentru Vitejie” elevului Daniel NISTOR (nr. 2083-VII, 23 mai 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 (nr. 11, 23 martie 2016)

46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 251 alin. (3) din Codul de procedură penală (nulitatea actelor procedurale) (nr. 12, 23 martie 2016)47. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 21a/2016 privind controlul constituționalității art. 4 alin. (4) din Legea nr. 333 din 10 noiembrie 2006 cu privire la statutul ofiţerului de urmărire penală (nr. 13, 23 martie 2016)

48. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 2 alin. (7) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen a hotărârii judecătorești (reprezentarea statului în instanța de judecată) (nr. 14, 23 martie 2016)

49. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22a/2016 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 (nr. 15, 23 martie 2016)

50. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 51a/2016 privind controlul constituționalității Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la procuratură (nr. 30, 29 aprilie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

677. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activităţii de întreprinzător (nr. 578, 6 mai 2016)

678. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 613, 17 mai 2016)

679. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 614, 18 mai 2016)

680. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 (nr. 615, 18 mai 2016)

681. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe LEUCĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Georgia, prin cumul, cu reşedinţa la Baku (nr. 622, 19 mai 2016)

682. Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 623, 19 mai 2016)

683. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 (nr. 624, 20 mai 2016)

684. Hotărîre cu privire la Programul național de acţiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova „Moldova-25” (nr. 625, 20 mai 2016)

685. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (nr. 626, 20 mai 2016)

686. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 627, 20 mai 2016)

687. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 628, 20 mai 2016)

688. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Canadei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 629, 20 mai 2016)

689. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, prin schimb de note, privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare (nr. 630, 20 mai 2016)

690. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind angajarea la o muncă remunerată a membrilor de familie a membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular (nr. 631, 20 mai 2016)

691. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară în anul 2016 (nr. 632, 20 mai 2016)

692. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 633, 23 mai 2016)

693. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elvețian privind transporturile rutiere internaționale de pasageri şi mărfuri, întocmit la Copenhaga la 26 mai 1998 (nr. 634, 23 mai 2016)

694. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 635, 23 mai 2016)

695. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 636, 23 mai 2016)

696. Hotărîre privind participarea delegaţiei tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 105-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii (or.Geneva, Elveţia) (nr. 637, 23 mai 2016)

697. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2015 (nr. 638, 23 mai 2016)

698. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2015 (nr. 639, 24 mai 2016)

699. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 (nr. 640, 24 mai 2016)

700. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 (nr. 641, 24 mai 2016)

701. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 642, 24 mai 2016)

702. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 645, 25 mai 2016)

703. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 646, 25 mai 2016)

704. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 647, 25 mai 2016)

705. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin ANDROS (nr. 648, 25 mai 2016)

706. Dispoziţie (nr. 63-d, 24 mai 2016

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

922. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 63, 10 mai 2016)

923. Ordin cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul public (nr. 64, 12 mai 2016)

924. Ordin cu privire la modificarea componenţei nominale a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 65, 12 mai 2016)

925. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (nr. 71, 24 mai 2016)

926. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 72, 24 mai 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

927. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Vieru Elena (nr. 538, 17 mai 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

928. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 445-T-04, 16 mai 2016)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi ale Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

929. Acord adițional pentru modificarea și completarea Convenției colective nivel de ramură pe anii 2016-2020 (17 mai 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

930. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 316, 26 aprilie 2016)

931. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 326, 27 aprilie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

932. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 162-O, 18 mai 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

933. Ordin cu privire la stabilirea zonelor de interdicţie a aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 10/GEN, 4 mai 2016)

934. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în Regulamentul „Sisteme de management al siguranţei (SMS)” (nr. 13/GEN, 16 mai 2016)

935. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice. Transportul aerian al bunurilor periculoase” (nr. 14/GEN, 16 mai 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

936. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asigurători licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (nr. 22/1, 13 mai 2016)

937. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 22/3, 13 mai 2016)

938. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 22/4, 13 mai 2016)

939. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 22/5, 13 mai 2016)

940. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 22/7, 13 mai 2016)

941. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 22/9, 13 mai 2016)

942. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „MACONRUT” (nr. 22/11, 13 mai 2016)

943. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Societăţii pe acţiuni „EVALESTIM” (nr. 22/12, 13 mai 2016)

944. Hotărîre cu privire la radierea Societăţii pe acţiuni „OLDEX” din Registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (nr. 22/13, 13 mai 2016)

945. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 23/1, 13 mai 2016)

946. Hotărîre cu privire la stabilirea procedurii de achiziționare de către Banca Comercială „FinComBank” S.A. a acțiunilor plasate de ea (nr. 24/1, 20 mai 2016)

947. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/2, 20 mai 2016)

948. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta situațiile financiare anuale (nr. 24/3, 20 mai 2016)

949. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ACCEPT-ASIG” S.R.L. (nr. 24/7, 20 mai 2016)

950. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 24/8, 20 mai 2016)

951. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 24/9, 20 mai 2016)

952. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 24/10, 20 mai 2016)

953. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 24/11, 20 mai 2016)

954. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului anual asupra activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare pentru anul 2015 (nr. 24/16, 20 mai 2016)

955. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.18/11-O din 09.04.2015 (nr. 22/8-O, 13 mai 2016)

956. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 24/4-O, 20 mai 2016)

957. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SOFMICROCREDIT” (nr. 24/5-O, 20 mai 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

958. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 15 mai 2016 (nr. 4740, 17 mai 2016)

959. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Sărata-Galbenă, raionul Hîncești (nr. 4741, 17 mai 2016)

960. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 4742, 17 mai 2016)

961. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 4743, 17 mai 2016)

962. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 4744, 17 mai 2016)

963. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 4745, 17 mai 2016)

964. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 4746, 17 mai 2016)

965. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîntînița, raionul Drochia (nr. 4747, 17 mai 2016)

966. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 4748, 17 mai 2016)

967. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 4749, 17 mai 2016)

968. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 4750, 17 mai 2016)

969. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cașunca, raionul Florești (nr. 4751, 17 mai 2016)

970. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cunicea, raionul Florești (nr. 4752, 17 mai 2016)

971. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iliciovca, raionul Florești (nr. 4753, 17 mai 2016)

972. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ștefănești, raionul Florești (nr. 4754, 17 mai 2016)

973. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul Hîncești (nr. 4755, 17 mai 2016)

974. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Berezlogi, raionul Orhei (nr. 4756, 17 mai 2016)

975. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 4757, 17 mai 2016)

976. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Duruitoarea Nouă, raionul Rîșcani (nr. 4758, 17 mai 2016)

977. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan-Vodă (nr. 4759, 17 mai 2016)

978. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 4760, 17 mai 2016)

979. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești (nr. 4761, 17 mai 2016)

980. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 4762, 17 mai 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

981. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 318/14, 11 mai 2016)

982. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Comrat, Judecătoria Centru, mun. Chişinău (nr. 319/14, 11 mai 2016)

983. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Dondușeni și Judecătoria Edineț (nr. 339/15, 17 mai 2016)

984. Extras din Hotărîrea nr. 280/13 din 27 aprilie 2016 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 110/5 din 5 februarie 2013.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

985. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (nr. 455, 17 mai 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

986. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014 (nr. 103, 21 aprilie 2016)

987. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013 (nr. 104, 21 aprilie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte