Nr. 43-46 17.03.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

185. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 489-IV,
14 martie 2006).

186. Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 30-XVI, 23 februarie 2006).

187. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 490-IV, 14 martie 2006).

188. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 32-XVI, 24 februarie 2006).

189. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 491-IV, 14 martie 2006).

190. Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 35-XVI, 24 februarie 2006).

191. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 492-IV, 14 martie 2006).

192. Lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 59-XVI, 10 martie 2006).

193. Hotărîre privind controlul executării Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 40-XVI, 2 martie 2006).

194. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 43-XVI, 3 martie 2006).

195. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 46-XVI, 9 martie 2006).

196. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 (nr. 47-XVI, 9 martie 2006).

197. Decret privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă" doamnei Tatiana BUSUIOC și domnului Evghenii LABOVSCHI (nr. 487-IV, 7 martie 2006).

198. Decret privind numirea doamnei Lidia GUȚU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România (nr. 488-IV, 10 martie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanțarea proiectului II de dezvoltare a sectorului privat (PSD-II) în perioada anilor 1998-2004 (nr. 88, 15 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

280. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 69 din Codul electoral (nr. 178, 17 februarie 2006).

281. Hotărîre pentru aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pentru anul 2006 (nr. 234, 3 martie 2006).

282. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind completarea Protocolului cu privire la reexportul mărfurilor și modul de eliberare a autorizațiilor de reexport la Acordul cu privire la comerțul liber, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei la 29 august 1995 (nr. 237, 6 martie 2006).

283. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 891 din 28 august 2001 (nr. 239, 6 martie 2006).

284. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate și serviciilor prestate, contra plată, de subdiviziunile și instituțiile subordonate Ministerului Justiției și tarifelor la acestea, precum și a regulamentelor privind modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 241, 6 martie 2006).

285. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 871 din 8 iulie 2002 (nr. 242, 6 martie 2006).

286. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și schimbul terenurilor (nr. 244, 6 martie 2006).

287. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 245, 6 martie 2006).

288. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 249, 9 martie 2006).

289. Hotărîre cu privire la stabilirea sporului lunar pentru vechime în muncă angajaților Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 250, 9 martie 2006).

290. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 253, 9 martie 2006).

291. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului specific între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Suediei cu privire la suportul autorităților pieței forței de muncă și serviciilor educației profesionale în cadrul activităților de perfecționare a pieței de muncă în Moldova (nr. 254, 9 martie 2006).

292. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din
7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 255, 9 martie 2006).

293. Hotărîre cu privire la transmiterea clădirii din str. Sfatul Țării, nr. 55 (nr. 257, 10 martie 2006).

294. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării, pentru semnarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind colaborarea între Forțele Aeriene (nr. 258, 10 martie 2006).

295. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir ANTOSII, ministru al industriei și infrastructurii (nr. 259, 10 martie 2006).

296. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
(nr. 260, 10 martie 2006).

297. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 261, 10 martie 2006).

298. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1028 din 3 octombrie 2005 (nr. 263, 13 martie 2006).

299. Hotărîre cu privire la mersul executării Programului Național "Satul Moldovenesc" în anul 2005 (nr. 264, 13 martie 2006).

300. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 265, 14 martie 2006).

301. Hotărîre cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învățămînt secundar profesional (nr. 266, 14 martie 2006).

302. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui POSTOLACHI Victor (nr. 274, 15 martie 2006).

303. Dispoziție (nr. 18-d, 13 martie 2006).

304. Dispoziție (nr. 19-d, 13 martie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

145. Ordin cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor și aprobarea Regulamentului acestuia (nr. 38, 3 februarie 2006).

146. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregătirea și depunerea actelor în arhiva notarială
(nr. 55, 27 februarie 2006).

147. Ordin cu privire la încetarea activității notarului de stat Ludmila Toderașcu, r-nul Ialoveni (nr. 57, 28 februarie 2006).

148. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Russu Gheorghe (nr. 58, 28 februarie 2006).

149. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Bîstrițchi Vladimir, r-nul Criuleni (nr. 59, 28 februarie 2006).

150. Ordin cu privire la sancționarea disciplinară a notarului de stat Nicov Alexandru, r-nul Șoldănești (nr. 64, 1 martie 2006).

Acte ale Agenției Agroindustriale "Moldova-Vin"

151. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare a documentației tehnologice și normative pentru fabricarea produselor vinicole, alcoolice, berii și băuturilor nealcoolice (nr. 20, 22 martie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

152. Informație (nr. 17-13-02/1-4424)51, 5 decembrie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicinănbsp;

153. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS și CNAM nr. 30/24-A din 11 februarie 2005 (nr. 17, 26 ianuarie 2006), (nr. 24-A, 26 ianuarie 2006).

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

154. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea cazurilor tratate în cadrul cabinetelor de proceduri, staționarelor de zi și la domiciliu (nr. 34-A, 6 februarie 2006).

155. Ordin privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 34-A din 6 februarie 2006 (nr. 38-A, 7 februarie 2006).

156. Ordin despre aprobarea Procedurii de acoperire a cheltuielilor pentru transportul public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei (nr. 45-A, 13 februarie 2006).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

157. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 14/AC, 16 februarie 2006).

158. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 15/AC, 16 februarie 2006).

159. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei (nr. 16/AC, 16 februarie 2006).

160. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți (nr. 17/AC,
2 martie 2006).

161. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chișinău (nr. 18/AC, 2 martie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

162. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale la Kiev și aprobarea Devizului de cheltuieli pentru deplasarea lor (nr. 166, 28 februarie 2006).

163. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea referendumului local în satul Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006 (nr. 169, 6 martie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

164. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 15/2, 14 martie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

165. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 63, 10 martie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte