Nr. 170-173 03.11.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

778. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea și modificarea articolului 4 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 821-IV, 30 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

779. Lege pentru completarea și modificarea articolului 4 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 249-XVI, 21 iulie 2006).

780. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 819-IV, 27 octombrie 2006).

781. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 264-XVI, 28 iulie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

782. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 184-XVI din 28 iulie 2005 cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 815-IV, 25 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

783. Lege pentru modificarea Legii nr. 184-XVI din 28 iulie 2005 cu privire la modificarea anexei la Legea
nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 298-XVI, 12 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

784. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 303-XVI, 19 octombrie 2006).

785. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea anexei nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 304-XVI, 19 octombrie 2006).

786. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 305-XVI, 20 octombrie 2006).

787. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 306-XVI, 20 octombrie 2006).

788. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 312-XVI, 26 octombrie 2006).

789. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea anexei la titlul IV al Codului fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 313-XVI, 26 octombrie 2006).nbsp;

790. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECEANÎI, prim-viceprim-ministru
(nr. 816-IV, 25 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

791. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Oleg BABAN (nr. 817-IV, 25 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

792. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 818-IV, 25 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

793. Decret privind eliberarea domnului Valeriu SAVOSCHIN din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Cantemir (nr. 820-IV, 27 octombrie 2006).nbsp;

794. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Anatolie NEAMȚU (nr. 822-IV, 30 octombrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1312. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015 (nr. 1199, 17 octombrie 2006).

1313. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010 (nr. 1208, 20 octombrie 2006).

1314. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1221, 23 octombrie 2006).

1315. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1222, 23 octombrie 2006).

1316. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1223, 23 octombrie 2006).

1317. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1224, 23 octombrie 2006).

1318. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 1227, 23 octombrie 2006).

1319. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1228, 23 octombrie 2006).

1320. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Programul de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pentru anul 2006, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 3 martie 2006 (nr. 1229, 24 octombrie 2006).

1321. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a eficienței actului de reglementare (nr. 1230, 24 octombrie 2006).

1322. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2007 (nr. 1231, 25 octombrie 2006).

1323. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1234, 26 octombrie 2006).

1324. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1235, 26 octombrie 2006).

1325. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor în anul 2005 și în primul semestru al anului 2006 (nr. 1236, 27 octombrie 2006).

1326. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind ameliorarea situației social-economice a localităților din raionul Ungheni, situate în zona rîului Cula, pentru anii 2006-2015 (nr. 1237, 27 octombrie 2006).

1327. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Simion CARP (nr. 1238, 27 octombrie 2006).

1328. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Simion CARP în funcția de comandant al trupelor de carabinieri (nr. 1239, 27 octombrie 2006).

1329. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1241, 27 octombrie 2006).

1330. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli al mijloacelor speciale ale Serviciului Grăniceri pe anul 2006 (nr. 1242, 27 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1331. Hotărîre cu privire la instituirea unor premii (nr. 1244, 27 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

1332. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind certificatul de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenajărilor (nr. 1245, 30 octombrie 2006).

1333. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 566 din 10 iunie 2005 (nr. 1246, 30 octombrie 2006).

1334. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULIȚA, director general al Serviciului Vamal (nr. 1249, 30 octombrie 2006).

1335. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru, la semnarea Cartei SEECP (Rom`nia, București, 10 octombrie 2006) (nr. 1250, 30 octombrie 2006).

1336. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1251, 30 octombrie 2006).

1337. Hotărîre cu privire la contribuția voluntară a Republicii Moldova pentru susținerea activității Centrului de Expertiză al Consiliului Europei pentru Reforma Administrației Locale (nr. 1252, 30 octombrie 2006).

1338. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1253, 30 octombrie 2006).

1339. Hotărîre privind activitatea Agenției pentru Silvicultură Moldsilva în anul 2005 și în primul trimestru al anului 2006 (nr. 1254, 30 octombrie 2006).

1340. Hotărîre cu privire la sistemul informațional automatizat Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1255, 31 octombrie 2006).

1341. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui STĂVILĂ Ion (nr. 1266, 1 noiembrie 2006).

1342. Hotărîre cunbsp; privire la numirea în funcție a dlui Victor CUHAL (nr. 1266, 1 noiembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

572. Ordin cu privire la prestarea unor servicii suplimentare de imunizare a populației Republicii Moldova
(nr. 418, 21 noiembrie 2005).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civilenbsp;

573. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-TA Telecomunicații aeronautice
(nr. 97/GEN, 17 octombrie 2006).

Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova

574. Ordin privind unele măsuri pentru executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 97, 28 iulie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

575. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Banca de Economii (nr. 57/2, 19 octombrie 2006).

576. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Registru-Corect (nr. 57/3, 19 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

577. Hotărîre cu privire la tranzacțiile efectuate de FINN Daac-Hermes SA cu valorile mobiliare ale altor emitenți (nr. 57/7, 19 octombrie 2006).

578. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de către Banca Comercială Mobiasbancă SA (nr. 57/6-O, 19 octombrie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

579. Hotărîre cu privire la proiectul Concepției sistemului informațional automatizat de stat Alegeri (nr. 315, 4 octombrie 2006).

580. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind elaborarea și implementarea modulului Registrul de statnbsp; al alegătorilor, parte componentă a sistemului informațional automatizat de stat Alegeri (nr. 316,
4 octombrie 2006).

581. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2006, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 118 din 31 ianuarie 2006 (nr. 333, 24 octombrie 2006).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

582. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovarea judecătorilor la locurile vacante în Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție, pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Curții de Apel Bălți, pentru promovare în funcție de judecător în curțile de apel, pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte în unele judecătorii și ocuparea locurilor vacante de judecător și judecător de instrucție în judecătorii (nr. 227/14, 5 octombrie 2006).nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

583. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Academiei de Studii Economice din Moldova (nr. 26/AC, 19 octombrie 2006).

584. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 27/AC, 19 octombrie 2006).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

585. Hotărîre privind informarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar de către băncile licențiate (autorizate) (nr. 49/1, 24 octombrie 2006).

586. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 49/4, 24 octombrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

587. Hotărîre privind modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova (nr. 285, 26 octombrie 2006).

588. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind documentele utilizate la reflectarea în evidența contabilă a operațiunilor interne ale băncii (nr. 286, 26 octombrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte