Nr. 57-59 27.04.2007

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

265. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 1087-IV, 20 aprilie 2007).

266. Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 81-XVI, 29 martie 2007).

267. Decret pentru promulgarea Legii privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioară (nr. 1088-IV, 20 aprilie 2007).

268. Lege privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioară (nr. 86-XVI, 29 martie 2007).

269. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1089-IV, 20 aprilie 2007).

270. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 87-XVI, 29 martie 2007).

271. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea articolului 38 din Legea nr. 970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanțele judecătorești economice (nr. 1090-IV, 20 aprilie 2007).

272. Lege pentru abrogarea articolului 38 din Legea nr. 970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanțele judecătorești economice (nr. 89-XVI, 5 aprilie 2007).

273. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 105-XVI, 20 aprilie 2007).

274. Decret privind numirea doamnei Victoria IFTODI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Algeriană Democratică și Populară (nr. 1091-IV, 20 aprilie 2007).

275. Decret pentru inițierea negocierilor asupra Protocolului la Carta relațiilor de bună vecinătate, stabilitate, securitate și cooperare în Europa de Sud-Est (nr. 1092-IV, 23 aprilie 2007).

276. Decret privind înființarea Universității Academiei de {tiințe a Moldovei (nr. 1093-IV, 23 aprilie 2007).

277. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail CHIPERI (nr. 1094-IV, 24 aprilie 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității articolului 108 din Legea cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 9, 12 aprilie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

442. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului adițional la Acordul dintre guvernele țărilor membre la Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN) privind interacțiunea la acordarea ajutorului în situații excepționale cu caracter natural și tehnogen și lichidarea consecințelor acestora, încheiat la Kiev la 20 octombrie 2005 (nr. 411, 17 aprilie 2007).

443. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 412, 17 aprilie 2007).

444. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 414, 17 aprilie 2007).

445. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de consolidare a terenurilor agricole (nr. 416, 17 aprilie 2007).

446. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 417, 17 aprilie 2007).

447. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului (nr. 418, 17 aprilie 2007).

448. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 419, 17 aprilie 2007).

449. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 420, 17 aprilie 2007).

450. Hotărîre cu privire la realizarea Strategiei Naționale de edificare a societății informaționale Moldova electronică în anul 2006 (nr. 421, 17 aprilie 2007).

451. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1 124 din 28 septembrie 2006 (nr. 422, 17 aprilie 2007).

452. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel MELNIC, viceministru al economiei și comerțului (nr. 423, 17 aprilie 2007).

453. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea art. 64 din Codul funciar (nr. 424, 17 aprilie 2007).

454. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 23 februarie 2006 (nr. 425, 17 aprilie 2007).

455. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 426, 18 aprilie 2007).

456. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind asistența judiciară și recunoașterea și executarea hotărîrilor în materie civilă, semnat la Roma la 7 decembrie 2006 (nr. 427, 18 aprilie 2007).

457. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 (nr. 428, 18 aprilie 2007).

458. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege Privind abrogarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 442-XVI din 28.12.2006" (nr. 429, 18 aprilie 2007).

459. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de negociere a Acordului de credit între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială (nr. 433, 23 aprilie 2007).

460. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură nr. 243-XV din 8 iulie 2004 (nr. 434, 23 aprilie 2007).

461. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 443, 24 aprilie 2007).

462. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării amenajării cimitirelor (nr. 452, 24 aprilie 2007).

463. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna aprilie 2007 (nr. 460, 25 aprilie 2007).

464. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Lucia GAVRILIȚ+ (nr. 461, 25 aprilie 2007)

465. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CEBAN Veaceslav (nr. 462, 25 aprilie 2007).

466. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Boris GOLOVINnbsp; (nr. 463, 25 aprilie 2007).

467. Dispoziție (nr. 47-d, 23 aprilie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

229. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea metodelor de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct (nr. 174, 14 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

230. Ordin cu privire la aprobarea Listei documentelor suplimentare necesare pentru eliberarea autorizației de activitate și import/export al substanțelor narcotice, psihotrope și/sau precursorilor (nr. 531, 25 decembrie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

231. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Rudco Valeriu, teritoriul de activitate mun. Chișinău
(nr. 182, 25 aprilie 2007)

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

232. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 20/4, 12 aprilie 2007).

233. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/1, 19 aprilie 2007).

234. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării (nr. 21/2, 19 aprilie 2007).

235. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației pentru lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare FINN Mandatar SA (nr. 21/3, 19 aprilie 2007).

236. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației pentru lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare FINN Asito-Invest-Prim SA (nr. 21/4, 19 aprilie 2007).

237. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației pentru lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare FINN DAAC-Hermes SA (nr. 21/5, 19 aprilie 2007).

238. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Comtiras (nr. 21/6, 19 aprilie 2007).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

239. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind emiterea, circulația și răscumpărarea Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 91, 19 aprilie 2007).

240. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentuluinbsp; cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 92, 19 aprilie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;