Nr. 217-229 22.07.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

478. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoașterea omologărilor pe baza acestor prescripții (nr. 2143-VII, 17 iunie 2016)

479. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi piese care pot fi montate şi/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea omologărilor pe baza acestor prescripţii (nr. 111, 27 mai 2016)

480. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 74 din 21 aprilie 2016 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise (nr. 167, 7 iulie 2016)

481. Decret privind numirea domnului Evghenii SANDUȚA în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2210-VII, 14 iulie 2016)

482. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2211-VII, 14 iulie 2016)

483. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Otilia STAMATIN (nr. 2212-VII, 14 iulie 2016)

484. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Iosif ȘAȚ (nr. 2213-VII, 14 iulie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

59. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 6 alin. (1) lit. d) și e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (restricții în exercitarea funcției) (Sesizările nr. 36g/2016 și nr. 44g/2016) (nr. 13, 13 mai 2016)

60. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii (Sesizarea nr. 28g/2016) (nr. 14, 16 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

940. Hotărîre cu privire la asigurarea securității persoanelor beneficiare de protecție și paza de stat și a bunurilor clădirii Parlamentului Republicii Moldova (nr. 112, 15 februarie 2016)

941. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 558, 5 mai 2016)

942. Hotărîre privind aprobarea Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 (nr. 856, 13 iulie 2016)

943. Hotărîre cu privire la numirea domnului Lilian MORARU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco, prin cumul, cu reşedinţa la Paris (nr. 862, 13 iulie 2016)

944. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova (PNA 2012), întocmit la 2 iunie 2016 (nr. 866, 14 iulie 2016)

945. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de atestare şi disciplină a interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi (nr. 868, 18 iulie 2016)

946. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la eliberarea parţială a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţia asigurării rambursării împrumutului (nr. 869, 18 iulie 2016)

947. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere, prin schimb de note, între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos privind angajarea la o muncă remunerată a membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (nr. 870, 18 iulie 2016)

948. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 871, 18 iulie 2016)

949. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 872, 18 iulie 2016)

950. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 873, 18 iulie 2016)

951. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 874, 18 iulie 2016)

952. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 875, 18 iulie 2016)

953. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 876, 18 iulie 2016)

954. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 877, 18 iulie 2016)

955. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 878, 18 iulie 2016)

956. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege p rivind evaluarea strategică de mediu (nr. 879, 18 iulie 2016)

957. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Înţelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică (nr. 880, 18 iulie 2016)

958. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.94 din 1 februarie 2013 (nr. 881, 18 iulie 2016)

959. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 882, 18 iulie 2016)

960. Hotărîre cu privire la completarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova (nr. 883, 18 iulie 2016)

961. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 (nr. 884, 18 iulie 2016)

962. Hotărîre pentru aprobarea Programului naţional de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Mihail Grecu (nr. 885, 18 iulie 2016)

963. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind exercitarea activităţii profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreţinerea membrilor personalului diplomatic, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Lisabona la 16 iunie 2016 (nr. 886, 18 iulie 2016)

964. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 887, 19 iulie 2016)

965. Hotărîre privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreților și/sau a traducătorilor (nr. 888, 19 iulie 2016)

966. Hotărîre сu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (nr. 890, 20 iulie 2016)

967. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperarea și asistența reciprocă în domeniul prevenirii și reacționării în situații excepționale (nr. 892, 20 iulie 2016)

968. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 893, 20 iulie 2016)

969. Hotărîre сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 (nr. 894, 20 iulie 2016)

970. Hotărîre cu privire la concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare (nr. 895, 20 iulie 2016)

971. Dispoziţie (nr. 100-d, 18 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1207. Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 648 din 8 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea mediatorilor (nr. 756, 13 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1208. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale (nr. 614-T-05, 21 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1209. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.01.08:2016 „Blocuri locative” (nr. 86, 8 iulie 2016)

1210. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP C.01.08:2016 „Construcția toaletelor uscate cu colectarea separată a excrețiilor” (nr. 91, 13 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1211. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei publice din sfera ştiinţei şi inovării faţă de care Ministerul exercită calitatea de fondator (nr. 143, 6 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1212. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 506, 22 iunie 2016)

1213. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 555, 5 iulie 2016)

1214. Ordin cu privire la anularea Certificatelor de înregistrare de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive (nr. 556, 5 iulie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1215. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/1, 15 iulie 2016)

1216. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății pe acțiuni „F.O.N.D. – ADMINISTRATOR FIDUCIAR” (nr. 36/2, 15 iulie 2016)

1217. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CREDITE DIN BARABOI” (nr. 36/3, 15 iulie 2016)

1218. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „OMNIS” S.R.L. (nr. 36/5, 15 iulie 2016)

1219. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 35/1-O, 14 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1220. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreședinte la Curtea de Apel Chișinău (nr. 480/20, 5 iulie 2016)

1221. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 465/20 din 5 iulie 2016.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte