Nr. 256-264 12.08.2016


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

544. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2265-VII, 8 august 2016)

545. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 85, 28 aprilie 2016)

546. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2254-VII, 5 august 2016)

547. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 102, 21 iulie 2016)

548. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2257-VII, 5 august 2016)

549. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 135, 21 iulie 2016)

550. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale” (nr. 2249-VII, 2 august 2016)

551. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale” (nr. 155, 1 iulie 2016)

552. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (nr. 2258-VII, 5 iulie 2016)

553. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (nr. 162, 7 iulie 2016)

554. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 2253-VII, 2 august 2016)

555. Lege privind scutirea Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 170, 15 iulie 2016)

556. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 2256-VII, 5 august 2016)

557. Lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 175, 21 iulie 2016)

558. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 2248-VII, 2 august 2016)

559. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 176, 21 iulie 2016)

560. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2255-VII, 5 august 2016)

561. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 177, 21 iulie 2016)

562. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2247-VII, 2 august 2016)

563. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 182, 22 iulie 2016)

564. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la eliberarea parțială a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligația asigurării rambursării împrumutului (nr. 2259-VII, 5 august 2016)

565. Lege cu privire la eliberarea parţială a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţia asigurării rambursării împrumutului (nr. 205, 29 iulie 2016)

566. Decret privind declararea zilei de doliu în memoria Reginei Ana a României (nr. 2260-VII, 5 august 2016)

567. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului pentru indicații geografice privind modificarea anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 2261-VII, 5 august 2016)

568. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț cu privire la actualizarea Anexei XXIX la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 2262-VII, 5 august 2016)

569. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Shigeki SUMI (nr. 2266-VII, 9 august 2016)

570. Decret privind numirea domnului Grigori COLEV în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat (nr. 2267-VII, 9 august 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

67. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (accesul la justiție al șefului și adjunctului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat) (Sesizarea nr. 69g/2016) (nr. 22, 22 iulie 2016)

68. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (condițiile de achitare de către avocați a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală) (nr. 33, 14 iunie 2016)

69. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 36 alin. (5) din Codul de executare al Republicii Moldova (încasarea cheltuielilor de executare de către executorul judecătoresc) (nr. 34, 14 iunie 2016)

70. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 329 alin.(2) al Codului de procedură penală al Republicii Moldova (contestarea măsurii preventive) (nr. 35, 14 iunie 2016)

71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 61g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 17 alin.(1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (termenul de contestare în instanța de judecată a actelor administrative) (nr. 36, 14 iunie 2016)

72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare (procedura prealabilă adresării în judecată) (nr. 43, 8 iulie 2016)

73. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 pct. 7) din Legea nr. 1036 din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (concedierea colaboratorului sistemului penitenciar) (nr. 46, 8 iulie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărîre privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015 (nr. 18, 23 iunie 2016)

24. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării și unele entități din subordine în exercițiul bugetar 2014-2015 (nr. 21, 28 iunie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1033. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (nr. 911, 25 iulie 2016)

1034. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare (nr. 923, 27 iulie 2016)

1035. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 948, 3 august 2016)

1036. Hotărîre pentru stabilirea moratoriului privind majorarea numărului unităţilor de personal real încadrate în autorităţile publice şi alte instituţii finanţate din bugetul de stat (nr. 953, 8 august 2016)

1037. Hotărîre privind aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în anul 2015 (nr. 954, 8 august 2016)

1038. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii (nr. 955, 8 august 2016)

1039. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Deciziei Comitetului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană reunit în configurația comerț privind întocmirea listei de arbitri menționate la articolul 404 alineatul (1) din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (nr. 956, 8 august 2016)

1040. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse în domeniul transportului rutier internaţional (nr. 957, 8 august 2016)

1041. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 958, 8 august 2016)

1042. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în pregătirea, perfecţionarea şi ridicarea calificării specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pămîntului (nr. 959, 8 august 2016)

1043. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului obiectivelor publice cu pericol de incendiu, explozieincendiu şi al lucrărilor, serviciilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru care este obligatorie obţinerea avizului de apărare împotriva incendiilor şi de stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate (nr. 960, 8 august 2016)

1044. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.77 din 25 ianuarie 2013 (nr. 961, 8 august 2016)

1045. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2016-2017 (nr. 963, 8 august 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1280. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 104, 28 iulie 2016)

1281. Ordin cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2016 (nr. 111, 5 august 2016)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1282. Ordin cu privire la procedura de avizare a proiectelor de construcție și amplasare a obiectelor în fondul forestier în scop de recreere (nr. 95, 13 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1283. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 9 iulie 2015 (nr. 283, 12 aprilie 2016)

1284. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației nr. 1044 din 29 octombrie 2015 (nr. 598, 24 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1285. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 562, 6 iulie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1286. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 97/85-A din 22 februarie 2016 (nr. 594/400-A, 18 iulie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1287. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1288. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către unele companii fiduciare a hotărîrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 38/7, 28 iulie 2016)

1289. Hotărîre cu privire la prescrierea Asociației de Economii și Împrumut “MICROÎMPRUMUT” de a se conforma cerințelor legislației (nr. 38/9, 28 iulie 2016)

1290. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asigurători licențiați (nr. 39/3, 29 iulie 2016)

1291. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 5 august 2016)

1292. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 40/2, 5 august 2016)

1293. Hotărîre cu privire la reperfectarea autorizației de societate de registru a Societății pe acțiuni „Grupa Financiară” (nr. 40/3, 5 august 2016)

1294. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (nr. 40/4, 5 august 2016)

1295. Hotărîre cu privire la asigurarea administrării speciale a Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 41/1, 8 august 2016)

1296. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul pieței de capital de către Societatea de registru „Registru-Corect” S.A. (nr. 39/1-O, 29 iulie 2016)

1297. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul pieței de capital de către Societatea de registru „Registru Garant” S.A (nr. 39/2-O, 29 iulie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1298. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 516/22 din 26 iulie 2016 cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Ludmila Barbos, referitor la transferul temporar al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Sîngerei.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1299. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 202, 8 august 2016)

1300. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 203, 8 august 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte