Nr. 140-142 01.08.2008

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale PreședinteluiRepublicii Moldova571. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1805-IV,28 iulie 2008). 572. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 141-XVI, 26 iunie 2008).573. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1809-IV,28 iulie 2008).574. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 163-XVI, 9 iulie 2008).575. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1806-IV,28 iulie 2008).576. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 181-XVI, 10 iulie 2008).577. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru ProtecțiaDatelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a modului de finanțare a Centrului Național pentruProtecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 1807-IV, 28 iulie 2008).578. Lege cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu CaracterPersonal, structurii, personalului-limită și a modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cuCaracter Personal (nr. 182-XVI, 10 iulie 2008).579. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris GOLOVIN (nr. 1808-IV, 28 iulie 2008).580. Decret privind numirea doamnei Angela COLAȚCHI în funcția de vicedirector al Academiei de AdministrarePublică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1811-IV, 28 iulie 2008).581. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1812-IV, 29 iulie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova25. Hotărîre privind Rapoartele asupra auditului regularității efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaționale și launele instituții și întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007 (nr. 24, 22 mai 2008).26. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului raional Strășeni pe anul 2007 (nr. 30,27 mai 2008)27. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007 (nr. 31, 27 mai 2008). 28. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului municipiului Bălți pe anul 2007 (nr. 32,28 mai 2008

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova898. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldovanr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 889, 23 iulie 2008). 899. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 124-XVIdin 11 mai 2007 pentru ratificarea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului(nr. 890, 23 iulie 2008). 900. Hotărîre cu privire la antrenarea și susținerea, în procesul realizării achizițiilor publice, a Societății Orbilor,Societății Invalizilor, Asociației Surzilor, Atelierului de producție și ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie,instituțiilor penitenciare și altor persoane defavorizate (nr. 891, 24 iulie 2008).901. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la modificarea articolului 199 din Codulelectoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 897, 25 iulie 2008).902. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniulindustriei între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul Economiei, Finanțelor șiIndustriei al Republicii Franceze (nr. 898, 25 iulie 2008). 903. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul RepubliciiMoldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară 2006, semnat la Chișinău la17 aprilie 2008 (nr. 899, 25 iulie 2008). 904. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state alComunității Statelor Independente Privind introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul cu privirela Centrul antiterorist al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, adoptate la Minsk la 28 noiembrie2006 (nr. 900, 25 iulie 2008). 905. Hotărîre cu privire la aprobarea achitării contribuției financiare voluntare pentru anul 2008 la bugetul debază al Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securității (RACVIAC) din fondul de rezervă al Guvernului (nr. 901,25 iulie 2008).906. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 21 august 2006 (nr. 902,25 iulie 2008).907. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 907, 28 iulie 2008).908. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru delegarea la studii superioare prin masterat în cadrulAcademiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2008-2009(nr. 912, 29 iulie 2008). 909. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vladimir VERDEȘ (nr. 920, 30 iulie 2008).910. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Constantin MASLINCOV (nr. 921, 30 iulie 2008). 911. Hotărîre cu privire la măsurile de lichidare a consecințelor calamităților naturale (nr. 922, 30 iulie 2008).912. Dispoziție (nr. 76-d, 24 iulie 2008). 913. Dispoziție (nr. 77-d, 30 iulie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova394. Ordin cu privire la foile cu antet de strictă evidență pe care se întocmesc actele notariale (nr. 315,22 iulie 2008). Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova395. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitateal Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 46, 23 iulie 2008).Acte ale Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova396. Ordin cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie a grănicerului (nr. 233, 13 iunie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței397. Hotărîre (nr. DC-85, 26 iunie 2008). 398. Hotărîre (nr. DC-85-1, 26 iunie 2008).399. Hotărîre (nr. DC-86, 26 iunie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică400. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 298, 30 iulie 2008).401. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termiceconsumatorilor finali (nr. 299, 30 iulie 2008). 402. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 300, 30 iulie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare403. Hotărîre cu privire la tranzacțiile cu acțiunile emise de S.A. Macara (nr. 34/1, 18 iulie 2008). 404. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 34/3,18 iulie 2008). 405. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/3, 24 iulie 2008). 406. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de vînzare a acțiunilorSocietății pe acțiuni Moldovahidromaș (nr. 35/4, 24 iulie 2008).407. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii C.N.V.M. nr. 30/12 din 25.05.2006 (nr. 35/6, 24 iulie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte