Nr. 265-276 19.08.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

571. Lege cu privire la comerţul interior (nr. 231, 23 septembrie 2010)

572. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2269-VII, 10 august 2016)

573. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 151, 1 iulie 2016)

574. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 2274-VII, 12 august 2016)

575. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 180, 21 iulie 2016)

576. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 2270-VII, 10 august 2016)

577. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 181, 22 iulie 2016)

578. Decret privind instituirea Medaliei „Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale” (nr. 2263-VII, 8 august 2016)

579. Decret privind unele simboluri corporative ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 2264-VII, 8 august 2016)

580. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2268-VII, 9 august 2016)

581. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Vladimir MELNIC (nr. 2271-VII, 10 august 2016)

582. Decret privind eliberarea doamnei Nina RUSU din funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 2272-VII, 11 august 2016)

583. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2273-VII, 12 august 2016)

584. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnilor Dan-Cornel BARANGA și Valentin IVANCEA (nr. 2275-VII, 12 august 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1046. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii și efectivuluilimită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (nr. 962, 8 august 2016)

1047. Hotărîre cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei (nr. 964, 9 august 2016)

1048. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 965, 9 august 2016)

1049. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021(nr. 966, 9 august 2016)

1050. Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional (nr. 967, 9 august 2016)

1051. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 968, 10 august 2016)

1052. Hotărîre cu privire la Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Institutului de Standardizare din Moldova (nr. 969, 10 august 2016)

1053. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 (nr. 970, 11 august 2016)

1054. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2016 (nr. 971, 12 august 2016)

1055. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 972, 12 august 2016)

1056. Hotărîre cu privire la comisiile antiepizootice excepţionale (nr. 973, 15 august 2016)

1057. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor (nr. 974, 15 august 2016)

1058. Hotărîre privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică (nr. 975, 15 august 2016)

1059. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Metrologie (nr. 976, 16 august 2016)

1060. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (nr. 977, 16 august 2016)

1061. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea în anul 2016 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016 (nr. 978, 16 august 2016)

1062. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Veaceslav CERNAT (nr. 980, 17 august 2016)

1063. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie URSU (nr. 981, 17 august 2016)

1064. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcţie a domnului Valentin CIUMAC (nr. 982, 17 august 2016)

1065. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Iulian FRUNTAŞU (nr. 983, 17 august 2016)

1066. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 984, 17 august 2016)

1067. Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2016-2017 (nr. 985, 17 august 2016)

1068. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2016-2017 (nr. 986, 17 august 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1301. Ordin cu privire la acceptarea şi publicarea Cadrului pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului (nr. 113, 5 august 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1302. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Comerzan Valeriu (nr. 818, 15 august 2016)

1303. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Casian Oleg (nr. 819, 15 august 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1304. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale (nr. 873-T-06, 8 august 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1305. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 159, 5 august 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1306. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 83, 11 august 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1307. Ordin referitor la vămuirea electronică a mărfurilor la export (nr. 595-o, 11 decembrie 2013)

1308. Ordin privind aprobarea normelor metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import (procedura vamală 4000, 4200) (nr. 75-O, 26 februarie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1309. Hotărîre cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii poștale (nr. 19, 5 august 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1310. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Întreprinderea de Deservire Tehnică din Bardar” (nr. 40/5, 5 august 2016)

1311. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 40/7, 5 august 2016)

1312. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 40/8, 5 august 2016)

1313. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 40/9, 5 august 2016)

1314. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 40/10, 5 august 2016)

1315. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Brokerului de Asigurare „GM-ASIGRUP” S.R.L. (nr. 40/11, 5 august 2016)

1316. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SOFMICROCREDIT” (nr. 40/13, 5 august 2016)

1317. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HOREȘTI ALBINA” (nr. 40/14, 5 august 2016)

1318. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/1, 12 august 2016)

1319. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ”INCONARM” (nr. 42/2, 12 august 2016)

1320. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „RADIATOR” (nr. 42/4, 12 august 2016)

1321. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/6, 12 august 2016)

1322. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 42/7, 12 august 2016)

1323. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Împrumut „BULBOCI” (nr. 40/15-O, 5 august 2016)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1324. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2015 (nr. 166-A, 5 august 2016)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1325. Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2015.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1326. Ordin cu privire la aprobarea ediţiei nr.02 a cerinţelor tehnice “Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile” (nr. 20/GEN, 14 iulie 2016)

1327. Ordin privind supravegherea zilnică de către Autoritatea Aeronautică Civilă asupra planificării zborurilor (nr. 21/GEN, 15 august 2016)

1328. Ordin privind măsurile suplimentare de siguranţă pentru operarea în zonele de conflict (nr. 22/GEN, 15 august 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte