Nr. 197-4 04.11.2008


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

718. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la coproducţia de filme (nr. 1916-IV, 29 octombrie 2008)

719. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1918-IV, 30 octombrie 2008)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

13. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 19, 30 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1216. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1201, 27 octombrie 2008)

1217. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind asigurarea protecţiei reciproce a secretelor interstatale, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993 (nr. 1203, 27 octombrie 2008)

1218. Hotărîre pentru semnarea Protocolului cu privire la introducerea completărilor în Protocolul privind cooperarea în domeniul asigurării securităţii interne a serviciilor vamale ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 12 septembrie 2002 (nr. 1204, 27 octombrie 2008)

1219. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 1205, 27 octombrie 2008)

1220. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1206, 27 octombrie 2008)

1221. Hotărîre cu privire la Consiliul Civil privind monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (nr. 1210, 29 octombrie 2008)

1222. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1219, 30 octombrie 2008)

1223. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 20 martie 2008 (nr. 1222, 31 octombrie 2008)

1224. Dispoziţie (nr. 102-d, 29 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

588. Ordin cu privire la completarea Ordinului nr. 95 din 18.04.2008 (nr. 227, 6 octombrie 2008)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

589. Ordin despre aprobarea Metodologiei de evaluare a bunurilor imobile confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice (nr. 136, 5 septembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte