Nr. 10-11 23.01.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

20. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind succesiunea statelor la tratate (nr. 2068-IV, 17 ianuarie 2009)

21. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind succesiunea statelor la tratate (nr. 307-XVI, 25 decembrie 2008)

22. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 2063-IV, 16 ianuarie 2009)

23. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasile ANDRIEȘ (nr. 2064-IV, 16 ianuarie 2009).

24. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2065-IV, 17 ianuarie 2009)

25. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Nina LUPAN (nr. 2066-IV, 17 ianuarie 2009)

26. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Sevastian BOICO (nr. 2067-IV, 17 ianuarie 2009)

27. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 971-IV din 30 ianuarie 2007 (nr. 2069-IV, 17 ianuarie 2009)

28. Decret privind declararea zilei de doliu național și constituirea Comisiei de stat pentru organizarea funeraliilor poetului Grigore VIERU (nr. 2070-IV, 18 ianuarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

31. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011 (nr. 1507, 31 decembrie 2008)

32. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (nr. 3, 15 ianuarie 2009)

33. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 635 din 6 iunie 2007 (nr. 4, 16 ianuarie 2009)

34. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1073-XIII din 27 decembrie 1996 privind învestitura Președintelui Republicii Moldova (nr. 5, 17 ianuarie 2009)

35. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 6, 19 ianuarie 2009).

36. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Spaniei privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 7, 19 ianuarie 2009)

37. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 8, 19 ianuarie 2009)

38. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Larisa CATRINICI, ministru al sănătății (nr. 9, 19 ianuarie 2009)

39. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Albania privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la Chișinău la 7 noiembrie 2008 (nr. 10, 19 ianuarie 2009)

40. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului cu privire la schimbul de informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport deplasate peste frontierele vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Sankt-Petersburg la 21 noiembrie 2008 (nr. 11, 19 ianuarie 2009)

41. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind condițiile amplasării și deservirii reprezentanțelor diplomatice ale Republicii Moldova în Republica Belarus și ale Republicii Belarus în Republica Moldova (nr. 13, 19 ianuarie 2009)

42. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor la Hotărîrea Guvernului nr. 1240 din 27 octombrie 2006 (nr. 14, 19 ianuarie 2009)

43. Hotărîre privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară (nr. 15, 19 ianuarie 2009)

44. Hotărîre cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajații din ramurile sectorului bugetar (nr. 18, 20 ianuarie 2009)

45. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției cu privire la informarea și cooperarea juridică ce ține de Serviciile Societății Informaționale, adoptată la Moscova la 4 octombrie 2001 (nr. 19, 20 ianuarie 2009)

46. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 21, 20 ianuarie 2009)

47. Dispoziție (nr. 1-d, 19 ianuarie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

18. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM F.05.01-2007 Proiectarea construcțiilor din lemn (nr. 31, 1 august 2008)

19. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM F.02.04-2007 Elemente prefabricate de beton, beton armat și beton precomprimat (nr. 32, 1 august 2008)

20. Ordin cu privire la aprobarea Listei documentelor normative în construcții (nr. 40, 2 septembrie 2008)

21. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.01-2008 (МСП 4.03-101-2008) Dispoziți generale de proiectare și construcție a sistemelor de distribuție a gazelor din țevi de metal și polietilenă (nr. 41, 2 septembrie 2008)

22. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.02-2008 (МСП 4.03-102-2006) Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de metal (nr. 42, 2 septembrie 2008)

23. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.03-2008 (МСП 4.03-103-2005) Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucție a conductelor uzate (nr. 43, 2 septembrie 2008).

24. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.04.02-2008 Conservarea energiei în clădiri (nr. 44, 2 septembrie 2008)

25. Ordin cu privire la modificarea și completarea nomenclatoarelor (nr. 79, 28 noiembrie 2008)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

26. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la raportul financiar al partidului politic (nr. 559, 30 decembrie 2008)

27. Ordin cu privire la aprobarea condițiilor și formei contractului de acordare a asistenței psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenție și a regulilor privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare a personalității (nr. 560, 31 decembrie 2008)

28. Informație difuzată în temeiul articolului 11 al Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

29. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 22, 19 decembrie 2008)

Acte ale Biroului Național de Statistică

30. Indicii prețurilor de consum

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

31. Ordin privind aprobarea tarifelor la lucrările de verificare și recepție a planului geometric și cadastral, de conferire/ modificare a adresei bunului imobil și de eliberare a informației din planul de adrese (nr. 105, 18 iulie 2008)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

32. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 64/2, 31 decembrie 2008)

33. Hotărîre cu privire la acordarea licenței reperfectate pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni Compania Registru (nr. 64/3, 31 decembrie 2008)

34. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară de preluare benevolă a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Rezonanța (nr. 64/6, 31 decembrie 2008).

35. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Moldindconbank S.A. (nr. 64/10, 31 decembrie 2008)

36. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 64/11, 31 decembrie 2008)

37. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Pielart (nr. 1/9, 16 ianuarie 2009)

38. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Piscicola Gura Bîcului (nr. 1/10, 16 ianuarie 2009)

39. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni SMA-Fertilitate (nr. 62/18-O, 26 decembrie 2008)

40. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile de depozit ale Registratorului independent Sibila S.A. (nr. 63/3-O, 30 decembrie 2008)

41. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Stadionul Republican (nr. 63/4-O, 30 decembrie 2008)

42. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de către Societatea pe acțiuni Macara (nr. 64/1-O, 31 decembrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

43. Decizie cu privire la examinarea cererii S.C. SIREMIN SRL privind eliberarea licenței de emisie (nr. 110, 29 decembrie 2008)

44. Decizie cu privire la contestarea Deciziei CCA nr. 93 din 17.10.2008 (nr. 113, 29 decembrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

45. Hotărîre cu privire la promovarea în funcție (nr. 2001, 13 ianuarie 2009)

46. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din anul 2009 (nr. 2002, 13 ianuarie 2009)

47. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului Declarației privind veniturile și proprietățile persoanei care candidează pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din anul 2009 (nr. 2026, 20 ianuarie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

48. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind emiterea, circulația și răscumpărarea Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 270, 25 decembrie 2008)

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte