Nr. 52-53 14.04.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

160. Lege privind selecția și reproducția în zootehnie (nr. 371-XIII, 15 februarie 1995)

161. Lege cu privire la pomicultură (nr. 728-XIII, 6 februarie 1996)

162. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Concepția privind dezvoltarea ulterioară a Comunității Statelor Independente și Planul acțiunilor fundamentale pentru realizarea acesteia (nr. 259-V, 8 aprilie 2010)

163. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Concepția privind dezvoltarea ulterioară a Comunității Statelor Independente și Planul acțiunilor fundamentale pentru realizarea acesteia (nr. 51, 25 martie 2010)

164. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulamentul coordonatorilor naționali ai statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 260-V, 8 aprilie 2010)

165. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulamentul coordonatorilor naționali ai statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 52, 25 martie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

296. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 31 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 231, 6 aprilie 2010)

297. Hotărîre cu privire la confecționarea medaliilor jubiliare Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial (nr. 232, 7 aprilie 2010)

298. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 233, 7 aprilie 2010)

299. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 (nr. 234, 7 aprilie 2010)

300. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 235, 7 aprilie 2010)

301. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 236, 7 aprilie 2010)

302. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (nr. 237, 7 aprilie 2010)

303. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 238, 7 aprilie 2010)

304. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 239, 7 aprilie 2010)

305. Hotărîre privind aplicarea Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat și Timbrului de acciz de tip nou (nr. 243, 8 aprilie 2010)

306. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe ARPENTIN (nr. 244, 8 aprilie 2010)

307. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Dumitru GODOROJA (nr. 245, 8 aprilie 2010)

308. Hotărîre cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 246, 8 aprilie 2010)

309. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 252, 9 aprilie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

208. Ordin pentru aprobarea Suplimentului la Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (nr. 36, 30 martie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

209. Hotărîre privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicații electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces 1600-1639 (nr. 11, 7 aprilie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

210. Hotărîre cu privire la prescrierea lichidării încălcărilor constatate privind situația activelor nete la Compania de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 13/1, 1 aprilie 2010)

211. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BAS ASIG S.R.L. (nr. 13/4, 1 aprilie 2010)

212. Hotărîre cu privire la abrogarea pct. 1.3 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 43/4 din 11.09.2008 Cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/6, 1 aprilie 2010)

213. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Zorile (nr. 13/7, 1 aprilie 2010)

214. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/7 din 6.03.2001 Despre Regulamentul cu privire la inspectorul bursier de stat (nr. 13/8, 1 aprilie 2010)

215. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 13/5-O, 1 aprilie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte