Nr. 91-93 08.06.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

260. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 79, 4 mai 2010)

261. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea situației economico-financiare a Societății pe Acțiuni Moldova-Gaz (nr. 91, 20 mai 2010)

262. Decret privind numirea domnului Alexandru ȘPAC în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 327-V, 3 iunie 2010)

263. Decret privind numirea domnului Valeriu GHEDREUȚAN în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 328-V, 3 iunie 2010)

264. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 329-V, 3 iunie 2010)

265. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 330-V, 3 iunie 2010)

266. Decret privind numirea domnului Oleg BALAN în funcția de vicerector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 331-V, 3 iunie 2010)

267. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Octavian MUSTEȚANU și Valeriu ROȘCA (nr. 332-V, 3 iunie 2010)

268. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1404-III din 28 iulie 2003 (nr. 339-V, 3 iunie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre privind Raportul auditului executării mijloacelor publice la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău, în anul 2009 (nr. 24, 19 aprilie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

525. Hotărîre cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă (nr. 353, 5 mai 2010)

526. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 415, 26 mai 2010)

527. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 448, 1 iunie 2010)

528. Hotărîre cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vînzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării (nr. 453, 2 iunie 2010)

529. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente (or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă, 21 mai 2010) (nr. 455, 3 iunie 2010)

530. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2010 (nr. 456, 4 iunie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

333. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind plata de reglementare și monitorizare (nr. 17, 2 iunie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

334. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2009 (nr. 19/1, 17 mai 2010)

335. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/8, 3 iunie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

336. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2010 (nr. 60, 21 mai 2010)

337. Decizie cu privire la deciziile Curții Supreme de Justiție din 15 decembrie 2009 și 14 aprilie 2010 (nr. 61, 21 mai 2010)

338. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori locali (nr. 62, 21 mai 2010)

339. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru studiourile TV OTACI, Chiperceni TV, Omega TV (nr. 63, 21 mai 2010)

Acte ale Comisiei de stat pentru frecvențe radio

340. TABELUL NAȚIONAL DE ATRIBUIRE A BENZILOR DE FRECVENȚE