Nr. 247-251 17.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

752. Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne (nr. 1544-XII, 23 iunie 1993)

753. Legea fondului rutier (nr. 720-XIII, 2 februarie 1996)

754. Legea apiculturii (nr. 70-XVI, 30 martie 2006)

755. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 659-V, 14 decembrie 2010)

756. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 241, 24 septembrie 2010)

757. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 651-V, 3 decembrie 2010)

758. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Andrei BULBAN (nr. 654-V, 7 decembrie 2010)

759. Decret privind participarea Republicii Moldova la reuniunea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente (nr. 655-V, 9 decembrie 2010)

760. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Iurie DIACONU (nr. 656-V, 9 decembrie 2010)

761. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Melanie MARLETT (nr. 657-V, 10 decembrie 2010)

762. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lilia BOGDAN (nr. 658-V, 10 decembrie 2010)

763. Decret privind numirea domnului Gheorghe HIOARĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 660-V, 14 decembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

28. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 27, 25 noiembrie 2010)

29. Decizie privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 5, 10 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1233. Hotărîre pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate și desconcentrate ale acestuia (nr. 1109, 6 decembrie 2010)

1234. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman (nr. 1111, 6 decembrie 2010)

1235. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală (nr. 1112, 6 decembrie 2010)

1236. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințe față de certificarea sanitarveterinară pentru importul și plasarea pe piață a animalelor vii de acvacultură și a produselor obținute de la acestea (nr. 1113, 6 decembrie 2010)

1237. Hotărîre cu privire la transmiterea unor instituții rezidențiale (nr. 1117, 6 decembrie 2010)

1238. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 17 februarie 2010 (nr. 1119, 9 decembrie 2010)

1239. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1120, 9 decembrie 2010)

1240. Hotărîre cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 1121, 10 decembrie 2010)

1241. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1122, 13 decembrie 2010)

1242. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la cooperarea între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Departamentul de Grăniceri al Consiliului Poliției și Pazei Frontierei al Republicii Estonia, semnat la Chișinău la 16 noiembrie 2010 (nr. 1126, 14 decembrie 2010)

1243. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1127, 14 decembrie 2010)

1244. Hotărîre pentru aprobarea Opiniei Guvernului asupra Sesizării privind controlul constituționalității Legii
nr. 100 din 28 mai 2010 pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1128, 15 decembrie 2010)

1245. Hotărîre pentru aprobarea Opiniei Guvernului asupra Sesizării privind controlul constituționalității unor norme din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1129, 15 decembrie 2010)

1246. Hotărîre cu privire la unele măsuri de intensificare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 1131, 15 decembrie 2010)

1247. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1132, 15 decembrie 2010)

1248. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1133, 15 decembrie 2010)

1249. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1134, 15 decembrie 2010)

1250. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1135, 15 decembrie 2010)

1251. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 (nr. 1136, 15 decembrie 2010)

1252. Hotărîre privind completarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție (nr. 1137, 15 decembrie 2010)

1253. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 8 aprilie 2010 (nr. 1138, 15 decembrie 2010)

1254. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2011 (nr. 1139, 15 decembrie 2010)

1255. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară (nr. 1140, 15 decembrie 2010)

1256. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015 (nr. 1141, 16 decembrie 2010)

1257. Dispoziție (nr. 114-d, 14 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

968. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/1, 9 decembrie 2010)

969. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ATC-Agrotehcomerț (nr. 55/2, 9 decembrie 2010)

970. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Moldo-Americană Fabrica de produse lactate din Hîncești S.A. (nr. 55/3, 9 decembrie 2010)

971. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Fabrica de brînzeturi din Soroca S.A. (nr. 55/4, 9 decembrie 2010)

972. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu Răspundere Limitată ONLINE Broker de Asigurare (nr. 55/6, 9 decembrie 2010)

973. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 55/7, 9 decembrie 2010)

974. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului înscrierilor efectuate în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Societatea pe acțiuni PRINCIPIAL-E (nr. 55/5-O, 9 decembrie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

975. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Zoologie (nr. AC-07/1-1, 25 noiembrie 2010)

976. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Ecologie și Geografie (nr. AC-07/1-2, 25 noiembrie 2010)

977. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Geologie și Seismologie (nr. AC-07/1-3, 25 noiembrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

978. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 200, 5 octombrie 2010)

979. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (nr. 223, 4 noiembrie 2010)