Nr. 156-159 23.09.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

470. Decret privind eliberarea domnului Dumitru CHEBAC din funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr.289-VI, 15 septembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 16, 15 septembrie 2011)

21. Decizie asupra sesizării unui deputat în Parlament (15 septembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

36. Hotărîre privind Raportul auditului regularității executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru investiții și reparații capitale în anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale (nr. 40, 18 august 2011)

37. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2010 la Cancelaria de Stat (nr. 42, 18 august 2011)

38. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 46, 25 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

757. Hotărîre cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 686, 20 septembrie 2011)

758. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie iulie 2011 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2011 ianuarie 2012 (nr. 687, 20 septembrie 2011)

759. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 688, 20 septembrie 2011)

760. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul parțial privind Cardul de Tineret în scopul promovării și facilitării mobilității tinerilor în Europa, adoptat prin Rezoluția ResAP(2003)1 din 15 ianuarie 2003 (nr. 689, 20 septembrie 2011)

761. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul informației criminalistice și criminologice și a e-serviciilor pentru anii 2011-2012 (nr. 690, 20 septembrie 2011)

762. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 262 din 7 martie 2008 (nr. 691, 20 septembrie 2011)

763. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 692, 20 septembrie 2011)

764. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României, semnat la 24 februarie 2011 la București, privind completarea Оnțelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziția Ambasadei Republicii Moldova în România și a Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor și apartamentelor cu suprafețe locative echivalente pe care le au în folosință, semnată la 21 aprilie 1995 la Chișinău (nr. 693, 20 septembrie 2011)

765. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 694, 20 septembrie 2011)

766. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrației și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 695, 20 septembrie 2011)

767. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente privind Planul de măsuri pentru realizarea celei de-a doua etape (2012-2015) a Strategiei de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020 (nr. 696, 20 septembrie 2011)

768. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 697, 20 septembrie 2011)

769. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 698, 20 septembrie 2011)

770. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 699, 20 septembrie 2011)

771. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 700, 20 septembrie 2011)

772. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2011-2012 (nr. 701, 20 septembrie 2011)

773. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior (ciclurile I, II) și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2011-2012 (nr. 702, 20 septembrie 2011)

774. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr. 4 și nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 16 iunie 2011 (nr. 703, 20 septembrie 2011)

775. Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor legislative și normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice în semestrul II al anului 2011 (nr. 704, 20 septembrie 2011)

776. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 705, 20 septembrie 2011)

777. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (nr. 706, 20 septembrie 2011)

778. Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcționării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 707, 20 septembrie 2011)

779. Hotărîre cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării (nr. 709, 20 septembrie 2011)

780. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (nr. 710, 20 septembrie 2011)

781. Dispoziție (nr. 86-d, 15 septembrie 2011)

782. Dispoziție (nr. 87-d, 16 septembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1433. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 111, 12 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1434. Ordin cu privire la suspendarea calității de mediator a doamnei Cucerescu Ana (nr. 396, 12 septembrie 2011)

1435. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Gorobeț Ruslan (nr. 411, 19 septembrie 2011)

1436. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Boțan George (nr. 412, 19 septembrie 2011)

Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

1437. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Ordinului nr. 118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 114, 22 august 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1438. Hotărîre privind identificarea pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 22, 15 septembrie 2011)

1439. Hotărîre privind identificarea pieței furnizării cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 23, 15 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1440. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Compania Registru S.A. (nr. 40/3, 25 august 2011)

1441. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ECONOM FIX (nr. 43/1, 8 septembrie 2011)

1442. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. TEȚCANI (nr. 43/2, 8 septembrie 2011)

1443. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare- Reasigurare ASIGVITAL S.R.L. (nr. 43/3, 8 septembrie 2011)

1444. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare MODERNASIG S.R.L. (nr. 43/10, 8 septembrie 2011)

1445. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/3, 15 septembrie 2011)

1446. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare SICONATA GRUP S.R.L. (nr. 44/7, 15 septembrie 2011)

1447. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 44/8, 15 septembrie 2011)

1448. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de participantul profesionist DEPOZITARUL NAȚIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI S.A. (nr. 44/9, 15 septembrie 2011)

1449. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare ERVAX GRUP S.R.L. (nr. 43/8-O, 8 septembrie 2011)

1450. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic al respectării de către organizațiile de microfinanțare a legislației privind dezvăluirea informațiilor referitoare la serviciile prestate (nr. 44/2-O, 15 septembrie 2011)

1451. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni FURNIZORUL ABA (nr. 44/4-O, 15 septembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1452. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus (nr. 770, 14 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte