Nr. 1-6 06.01.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Comisia Națională de Integritate (nr. 459-VI, 30 decembrie 2011)

2. Lege cu privire la Comisia Națională de Integritate (nr. 180, 19 decembrie 2011)

3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 460-VI, 30 decembrie 2011)

4. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 181, 19 decembrie 2011)

5. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (nr. 454-VI, 29 decembrie 2011)

6. Lege privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (nr. 231, 25 noiembrie 2011)

7. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui magnetometru pentru prospectări arheologice (nr. 455-VI, 29 decembrie 2011)

8. Lege privind importul unui magnetometru pentru prospectări arheologice (nr. 289, 28 decembrie 2011)

9. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204 din 20 octombrie 2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate (nr. 265, 22 decembrie 2011)

10. Hotărîre privind alegerea unor membri în comisii permanente, în delegații și în grupuri de prietenie ale Parlamentului (nr. 273, 23 decembrie 2011)

11. Decret privind eliberarea domnului Dionis PANOV din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 450-VI, 27 decembrie 2011)

12. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Serafim TERINTE (nr. 451-VI, 27 decembrie 2011)

13. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 452-VI, 27 decembrie 2011)

14. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe MARCHITAN din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 456-VI, 29 decembrie 2011)

15. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Daniel ȚONU (nr. 457-VI, 30 decembrie 2011)

16. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectelor protocoalelor cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și unele state (nr. 458-VI, 30 decembrie 2011)

17. Decret privind numirea domnului Igor BOLBOCEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 462-VI, 30 decembrie 2011)

18. Decret privind eliberarea domnului Aurel BĂIEȘU din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic (nr. 467-VI, 3 ianuarie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind controlul constituționalității unor legi de modificare a condițiilor de asigurare cu pensii și alte plăți sociale pentru unele categorii de salariați (Sesizările 34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011) (nr. 27, 20 decembrie 2011)

2. Hotărîre privind validarea unui mandat de deputat în parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 38e/2011) (nr. 29, 30 decembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind Raportul auditului la Societatea pe Acțiuni Moldtelecom pentru anii 2009-2010 (nr. 77, 22 decembrie 2011)

2. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012 (nr. 80, 22 decembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020) (nr. 1009, 26 decembrie 2011)

2. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2012 (nr. 1011, 27 decembrie 2011)

3. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică în anul 2012 (nr. 1021, 29 decembrie 2011)

4. Hotărîre cu privire la Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2012 (nr. 1022, 29 decembrie 2011)

5. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul de finanțare a Programului Asistență tehnică și twinning, ca suport pentru implementarea Planului de Acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană PNA 2009 (nr. 1023, 29 decembrie 2011)

6. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2011 (nr. 1024, 29 decembrie 2011)

7. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552 din 4 decembrie 2002 (nr. 1025, 29 decembrie 2011)

8. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind stingerea tratatelor internaționale interdepartamentale încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente în domeniul vamal și acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 1026, 29 decembrie 2011)

9. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul Consiliului coordonator al conducătorilor organelor de anchetă fiscală (financiară) ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1027, 29 decembrie 2011)

10. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la Chișinău la 5 septembrie 2011 (nr. 1028, 29 decembrie 2011)

11. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor (nr. 1029, 29 decembrie 2011)

12. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 1030, 29 decembrie 2011)

13. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1031, 29 decembrie 2011)

14. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1032, 29 decembrie 2011)

15. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1033, 29 decembrie 2011)

16. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică, structurii, componenței nominale a Colegiului și efectivului-limită al acestuia (nr. 1034, 29 decembrie 2011)

17. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2012 (nr. 1035, 30 decembrie 2011)

18. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru selectarea companiei de avocatură care va reprezenta interesele Guvernului Republicii Moldova în cauza Franck Charles Arif versus Moldova, pendinte pe rolul Centrului Internațional pentru Soluționarea Disputelor Investiționale (nr. 1038, 31 decembrie 2011)

19. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1, 2 ianuarie 2012)

20. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 2, 2 ianuarie 2012)

21. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 3, 2 ianuarie 2012)

22. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 6, 4 ianuarie 2012)

23. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 7, 4 ianuarie 2012)

24. Dispoziție (nr. 127-d, 28 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 150, 27 decembrie 2011)

2. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 151, 27 decembrie 2011)

3. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 152, 27 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

4. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 49 din 26 iulie 2011 Cu privire la aprobarea modelelor noi de ștampile ale experților tehnici și verificatorilor de proiecte (nr. 129, 27 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

5. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 59/2, 30 decembrie 2011)

6. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 59/9, 30 decembrie 2011)

7. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Ziarului Capital Market О.S. (nr. 59/11, 30 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

8. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1027, 9 decembrie 2011)

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012-2015 (nr. 1028, 9 decembrie 2011)

10. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și statului de personal ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale (nr. 1029, 9 decembrie 2011)

11. Hotărîre cu privire la constituirea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 1030, 9 decembrie 2011)

12. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1031, 9 decembrie 2011)

13. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 1032, 9 decembrie 2011)

14. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tocuz, raionul Căușeni (nr. 1033, 9 decembrie 2011)

15. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 1034, 9 decembrie 2011)

16. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 1035, 9 decembrie 2011)

17. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mirești, raionul Hîncești (nr. 1036, 9 decembrie 2011)

18. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pogănești, raionul Hîncești (nr. 1037, 9 decembrie 2011)

19. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 1038, 9 decembrie 2011)

20. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 1039, 9 decembrie 2011)

21. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 1040, 9 decembrie 2011)

22. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zubrești, raionul Strășeni (nr. 1041, 9 decembrie 2011)

23. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia (nr. 1042, 9 decembrie 2011)

24. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Codru, municipiul Chișinău (nr. 1043, 13 decembrie 2011)

25. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 1044, 13 decembrie 2011)

26. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 1045, 13 decembrie 2011)

27. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia (nr. 1046, 13 decembrie 2011)

28. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șalvirii Vechi, raionul Drochia (nr. 1047, 13 decembrie 2011)

29. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 1048, 13 decembrie 2011)

30. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești (nr. 1049, 13 decembrie 2011)

31. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 1050, 13 decembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

32. Ordin suplimentar la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 (nr. 1096, 29 decembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

33. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 317, 29 decembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte