Nr. 478-490 30.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

963. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2545-VII, 22 decembrie 2016)

964. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 290, 16 decembrie 2016)

965. Hotărîre cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 271, 15 decembrie 2016)

966. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (nr. 289, 16 decembrie 2016)

967. Hotărîre cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Integritate (nr. 306, 22 decembrie 2016)

968. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2530-VII, 20 decembrie 2016)

969. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2531-VII, 20 decembrie 2016)

970. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului cadru între Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 2533-VII, 21 decembrie 2016)

971. Decret privind eliberarea domnului Victor PRUTEANU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2548-VII, 22 decembrie 2016)

972. Decret privind eliberarea domnului Constantin GHENCEA din funcţia de judecător la Judecătoria Cantemir (nr. 2550-VII, 22 decembrie 2016)

973. Decret privind demisia domnului Ion PĂDURARU, secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 2551-VII, 23 decembrie 2016)

974. Decret pentru modificarea și completarea Anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 13-VII din 5 aprilie 2012 (nr. 1-VIII, 23 decembrie 2016)

975. Decret privind numirea domnului Ruslan FLOCEA în funcţia de secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 2-VIII, 26 decembrie 2016)

976. Decret privind numirea domnului Ion CEBAN în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politic, purtător de cuvînt (nr. 3-VIII, 26 decembrie 2016)

977. Decret privind numirea domnului Maxim LEBEDINSCHI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul (nr. 4-VIII, 26 decembrie 2016)

978. Decret privind numirea doamnei Elena GORELOVA în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul economic (nr. 5-VIII, 26 decembrie 2016)

979. Decret privind numirea domnului Corneliu POPOVICI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării (nr. 6-VIII, 26 decembrie 2016)

980. Decret privind numirea domnului Ion PERJU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul agroindustrial și al administrației publice (nr. 7-VIII, 26 decembrie 2016)

981. Decret privind numirea domnului Vasilii ȘOVA în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul reintegrării (nr. 8-VIII, 26 decembrie 2016)

982. Decret privind revocarea domnului Anatolie ȘALARU din funcția de ministru al apărării (nr. 9-VIII, 27 decembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

111. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (transmiterea instalațiilor și rețelelor publice de alimentare cu apă) (sesizarea nr. 76g/2016) (nr. 30, 1 noiembrie 2016)

112. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 154e/2016) (nr. 35, 20 decemebrie 2016)

113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 68 și 69 din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și a articolelor 5 lit. b) și 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (controlul legalității actelor autorității publice locale) (nr. 44, 8 iulie 2016)

114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 153 alin. (6) și (7) din Codul transporturilor rutiere (introducerea unor rute noi pentru transportarea pasagerilor) (nr. 54, 6 septembrie 2016)

115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente (nr. 70, 12 octombrie 2016)

116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (dispunerea şi efectuarea măsurii speciale de investigaţii) (nr. 80, 18 noiembrie 2016)

117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 135b/2016 privind interpretarea articolelor 122 și 125 din Constituţia Republicii Moldova (atribuțiile Procurorului General interimar) (nr. 87, 22 noiembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

40. Hotărâre privind Raportul auditului performanței “Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni): resurse generoase – rezultate incerte”(nr. 43, 30 noiembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1480a. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 (nr. 1338, 14 decembrie 2016)

1481. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (nr. 1349, 14 decembrie 2016)

1482. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO) (nr. 1373, 20 decembrie 2016)

1483. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 1391, 21 decembrie 2016)

1484. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni– Chișinău”(nr. 1394, 22 decembrie 2016)

1485. Hotărîre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene cu tensiunea de 35 kV (în gabarite de 110 kV) Şoldăneşti – Ignăţei și de reconstrucţie a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110 kV Drochia – Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti, Hînceşti – Cneazevca (nr. 1396, 22 decembrie 2016)

1486. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 1397, 23 decembrie 2016)

1487. Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind specializarea multilaterală interstatală a producerii şi livrării seminţelor de soiuri şi hibrizi ai culturilor agricole, materialului săditor pomicol şi viticol, întocmit la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 1398, 23 decembrie 2016)

1488. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Columbia cu privire la abolirea vizelor de scurtă şedere pentru posesorii de paşapoarte ordinare (nr. 1399, 23 decembrie 2016)

1489. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2017 (nr. 1400, 23 decembrie 2016)

1490. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 1401, 23 decembrie 2016)

1491. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 1402, 23 decembrie 2016)

1492. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia (nr. 1403, 23 decembrie 2016)

1493. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1404, 26 decembrie 2016)

1494. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 6 septembrie 2016 (nr. 1405, 26 decembrie 2016)

1495. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 (nr. 1406, 26 decembrie 2016)

1496. Hotărîre pentru aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în medii potenţial explozive (nr. 1407, 26 decembrie 2016)

1497. Hotărîre privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează (nr. 1408, 27 decembrie 2016)

1498. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1409, 27 decembrie 2016)

1499. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.834 din 1 decembrie 2015 (nr. 1410, 27 decembrie 2016)

1500. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar (nr. 1411, 27 decembrie 2016)

1501. Hotărîre cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare (nr. 1412, 27 decembrie 2016)

1502. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport (nr. 1413, 27 decembrie 2016)

1503. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind abrogarea articolului II din Legea nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 1414, 28 decembrie 2016)

1504. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1415, 28 decembrie 2016)

1505. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la sistemul de adrese (nr. 1416, 28 decembrie 2016)

1506. Hotărîre cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Integritate (nr. 1422, 28 decembrie 2016)

1507. Hotărîre cu privire la asigurarea interimatului funcţiei (nr. 1423, 28 decembrie 2016)

1508. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1424, 28 decembrie 2016)

1509. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1425, 28 decembrie 2016)

1510. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 (nr. 1426, 28 decembrie 2016)

1511. Hotărîre cu privire la preluarea atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție (nr. 1427, 28 decembrie 2016)

1512. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 (nr. 1428, 28 decembrie 2016)

1513. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1429, 28 decembrie 2016)

1514. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Participare (nr. 1430, 28 decembrie 2016)

1515. Dispoziţie (nr. 167-d, 28 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2225. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 116 din 02.07.2013 (nr. 237, 21 decembrie 2016)

2225a. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 239, 28 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2226. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017 (nr. 158, 23 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2227. Ordin cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare Democrate Coreene, prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2321 (2016) din 30 noiembrie 2016 (nr. 1375-b-186, 5 decembrie 2016)

2228. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 1400-T-09, 14 decembrie 2016)

2229. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene privind Siria (nr. 1411-S-04, 15 decembrie 2016)

2230. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 1412-S-05, 15 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2231. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM B.01.05:2016 „Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale” (nr. 115, 29 septembrie 2016)

2232. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM B.01.01:2016 „Sistematizarea teritoriului și a localităților. Termeni și definiții” (nr. 116, 29 septembrie 2016)

2233. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM B.01.03:2016 „Planuri generale ale întreprinderilor industriale” (nr. 117, 29 septembrie 2016)

2234. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.04.04:2016 „Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor” (nr. 153, 16 decembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2235. Hotărîre privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă ale pieței de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie (nr. 33, 22 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2236. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13 iunie 2013 „Cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto” (nr. 59/14, 2 decembrie 2016)

2237. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.60/2 din 06.12.2016 „Cu privire la unele măsuri față de acționarii Societății pe acțiuni „MOLDASIG” (nr. 62/2, 14 decembrie 2016)

2238. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor la regularizarea dosarului de daună pentru contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă de către Compania de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 63/1, 16 decembrie 2016)

2239. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 63/4, 16 decembrie 2016)

2240. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 63/5, 16 decembrie 2016)

2241. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 63/6, 16 decembrie 2016)

2242. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 63/7, 16 decembrie 2016)

2243. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de atestare a specialiștilor participanţilor profesionişti în asigurări (nr. 63/8, 16 decembrie 2016)

2244. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Restaurantul „VIS-A-VIS-RETRO” S.A. (nr. 63/10, 16 decembrie 2016)

2245. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Întreprinderii cu capital străin „PETROM-MOLDOVA” S.A. (nr. 63/12, 16 decembrie 2016)

2246. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 63/13, 16 decembrie 2016)

2247. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CĂRBUNA” (nr. 64/1, 23 decembrie 2016)

2248. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Întreprinderii cu capital străin Broker de Asigurare„INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 64/4, 23 decembrie 2016)

2249. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „KEV-ASIG” S.R.L. (nr. 64/5, 23 decembrie 2016)

2250. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 64/6, 23 decembrie 2016)

2251. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 64/7, 23 decembrie 2016)

2252. Hotărîre cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acțiunilor și de emitere a unor noi acțiuni ale Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 64/10, 23 decembrie 2016)

2253. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 6 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.58/4 din 24.11.2016 (nr. 64/11, 23 decembrie 2016)

2254. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul 2017 (nr. 64/14, 23 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2255. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, la situația din data de 14 octombrie 2016 (nr. 404, 18 octombrie 2016)

2256. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și comunei Gălești, raionul Strășeni, din data de 30 octombrie 2016 (nr. 405, 18 octombrie 2016)

2257. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi ale primarului comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, din data de 30 octombrie 2016 (nr. 406, 18 octombrie 2016)

2258. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 205 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18” (nr. 407, 18 octombrie 2016)

2259. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 408, 18 octombrie 2016)

2260. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Armenia în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 409, 18 octombrie 2016)

2261. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Canadei în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 410, 18 octombrie 2016)

2262. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 411, 18 octombrie 2016)

2263. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 412, 18 octombrie 2016)

2264. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației Mondiale a Autorităților Electorale (A-WEB) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 413, 18 octombrie 2016)

2265. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 414, 18 octombrie 2016)

2266. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 415, 18 octombrie 2016)

2267. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 416, 18 octombrie 2016)

2268. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Consiliului Electoral Suprem al Turciei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 417, 18 octombrie 2016)

2269. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 418, 18 octombrie 2016)

2270. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 419, 18 octombrie 2016)

2271. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești (nr. 420, 18 octombrie 2016)

2272. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ruseștii Noi, raionul Ialoveni (nr. 421, 18 octombrie 2016)

2273. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 422, 18 octombrie 2016)

2274. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costuleni, raionul Ungheni (nr. 423, 18 octombrie 2016)

2275. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/18 din 14 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 424, 18 octombrie 2016)

2276. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/19 din 14 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 425, 18 octombrie 2016)

2277. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 426, 20 octombrie 2016)

2278. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Naționale a Republicii Coreea în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 427, 20 octombrie 2016)

2279. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 428, 20 octombrie 2016)

2280. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 429, 20 octombrie 2016)

2281. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 430, 20 octombrie 2016)

2282. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 431, 20 octombrie 2016)

2283. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 432, 20 octombrie 2016)

2284. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești (nr. 433, 20 octombrie 2016)

2285. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 434, 18 octombrie 2016)

2286. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu (nr. 435, 20 octombrie 2016)

2287. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016” (nr. 436, 21 octombrie 2016)

2288. Hotărîre cu privire la cererea de retragere din campania electorală pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova a dlui Andrei Năstase, candidat desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (nr. 437, 21 octombrie 2016)

2289. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 438, 21 octombrie 2016)

2290. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Kîrgîze în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 439, 21 octombrie 2016)

2291. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Referendumuri a Republicii Tadjikistan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 440, 21 octombrie 2016)

2292. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 441, 21 octombrie 2016)

2293. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 442, 21 octombrie 2016)

2294. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 443, 21 octombrie 2016)

2295. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 444, 21 octombrie 2016)

2296. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 445, 21 octombrie 2016)

2297. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 446, 21 octombrie 2016)

2298. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 447, 21 octombrie 2016)

2299. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 448, 21 octombrie 2016)

2300. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședința la București în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 449, 21 octombrie 2016)

2301. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociaţiei „Expert Forum” din România în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 450, 21 octombrie 2016)

2302. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 196 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Călărași nr. 9” (nr. 451, 21 octombrie 2016)

2303. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 217 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 452, 21 octombrie 2016)

2304. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Antonești, raionul Cantemir (nr. 453, 21 octombrie 2016)

2305. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași (nr. 454, 21 octombrie 2016)

2306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 455, 21 octombrie 2016)

2307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești (nr. 456 , 21 octombrie 2016)

2308. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni (nr. 457, 21 octombrie 2016)

2309. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni (nr. 458, 21 octombrie 2016)

2310. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 459, 21 octombrie 2016)

2311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 460, 21 octombrie 2016)

2312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bogzești, raionul Telenești (nr. 461, 21 octombrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2313. Decizie cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale (nr. 33/191, 5 decembrie 2016)

2314. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 6 - 13 noiembrie 2016, şi a unei contestaţii parvenită din partea dlui Vadim Filipov (nr. 34/193, 8 decembrie 2016)

2315. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Vadim FILIPOV (nr. 34/194, 8 decembrie 2016)

2316. Decizie cu privire la neprezentarea informației solicitate de către CCA (nr. 34/195, 8 decembrie 2016)

2317. Decizie cu privire la examinarea raportului privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 septembrie – 30 octombrie 2016 (turul I) și perioada 31 octombrie – 13 noiembrie (turul II) și neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioadele 31 octombrie – 6 noiembrie 2016 şi 7-13 noiembrie 2016 (nr. 34/196, 8 decembrie 2016)

2318. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017 (nr. 34/197, 8 decembrie 2016)

2319. Decizie cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (nr. 34/199, 8 decembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2320. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 894/36 din 13 decembrie 2016 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător și funcției vacante de vicepreședinte la Curtea de Apel Bălți.

2321. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 922/37 din 20 decembrie 2016 cu privire la demersul preşedintelui Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Oleg Melniciuc, referitor la modificarea Hotărîrii CSM nr. 584/24 din 13 septembrie 2016.

2322. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 935/38 din 27 decembrie 2016 cu privire la demersul preşedintelui Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Oleg Melniciuc, referitor la modificarea Hotărîrii CSM nr. 677/29 din 18 octombrie 2016.

2323. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 937/38 din 27 decembrie 2016 cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Ecaterina Palanciuc, referitor la transferul temporar al judecătorului Elena Costiuc.

Acte ale Consiliului Concurenţei

2324. Decizie (nr. ASR-53, 15 decembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2325. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 346, 15 decembrie 2016)

2326. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 20, 22 decembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte