Nr. 177-180 24.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

585. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 238-VII, 17 august 2012)

586. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 127, 8 iunie 2012)

587. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 237-VII, 16 august 2012)

588. Decret privind numirea doamnei Zinaida TALPALARU în funcția de președinte al Judecătoriei Comerciale de Circumscripție (nr. 239-VII, 17 august 2012)

589. Decret privind numirea doamnei Natalia IORDACHI în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 240-VII, 17 august 2012)

590. Decret privind numirea doamnei Lilia DAȘCHEVICI în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ungheni (nr. 241-VII, 17 august 2012)

591. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 242-VII, 17 august 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea și construcția sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare să fie atinse sînt necesare îmbunătățiri în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum și a sistemului de management în cadrul autorităților publice responsabile de implementarea proiectelor în domeniul vizat (nr. 31, 20 iulie 2012)

25. Hotărîre privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (nr. 33, 23 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

666. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 609, 17 august 2012)

667. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatol ȘALARU, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 610, 17 august 2012)

668. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul tineretului și sportului și acordarea deplinelor puteri domnului Ion CEBANU, ministru al tineretului și sportului (nr. 611, 17 august 2012)

669. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 612, 17 august 2012)

670. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 613, 17 august 2012)

671. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Republica Moldova și Agenția Națională pentru Societatea Informațională din Republica Coreea privind stabilirea Centrului de Informare și Acces (IAC), semnat la Seul la 17 iulie 2012 (nr. 614, 17 august 2012)

672. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, semnat la București la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică, semnat la București la 16 noiembrie 2005 (nr. 615, 17 august 2012)

673. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 616, 17 august 2012)

674. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor-membre ale CSI din 13 ianuarie 1999, adoptat la Așgabat, la 30 mai 2012 (nr. 617, 17 august 2012)

675. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Eurasiatică de Brevete privind protecția juridică a invențiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunțarea de către Republica Moldova a Convenției eurasiatice de brevete, semnat la Chișinău la 12 aprilie 2012 (nr. 618, 17 august 2012)

676. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 619, 17 august 2012)

677. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 620, 17 august 2012)

678. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 621, 20 august 2012)

679. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (nr. 622, 20 august 2012)

680. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind monitoringul bunurilor imobile (nr. 623, 20 august 2012)

681. Dispoziție (nr. 72-d, 20 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1060. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit și Codului etic (nr. 64, 14 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1061. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar și altor certificate de către Direcția informații și evidențe operative (nr. 253, 31 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicinnă

1062. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS și CNAM nr. 1021/206-A din 29.12.2011 (nr. 796/150A, 9 august 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1063. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 358-O, 14 august 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

1064. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 6, 16 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1065. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației Centrale de Economii și Оmprumut UNIUNEA CENTRALĂ (nr. 34/3, 17 august 2012)

1066. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 34/4, 17 august 2012)

1067. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/6, 17 august 2012)

1068. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni CONGRES (nr. 34/7, 17 august 2012)

1069. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 34/11, 17 august 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1070. Decizie cu privire la aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe pentru posturile Albena, Aiîn-Aciîc, Bas TV, TV-Prim, Radio Prim (nr. 81, 14 iunie 2012)

1071. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2012 (nr. 82, 14 iunie 2012)

1072. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 83, 14 iunie 2012)

1073. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor ОCS Jurnal de Chișinău Plus SRL (nr. 86, 14 iunie 2012)

1074. Decizie cu privire la desemnarea reprezentantului CCA pentru participare la Conferința Diplomatică de adoptare a Tratatului Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală privind interpretările audiovizuale și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 87, 14 iunie 2012)

1075. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 92, 21 iunie 2012)

1076. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 93, 21 iunie 2012)

1077. Decizie cu privire la cesiunea licențelor de emisie și a canalelor TV (nr. 94, 21 iunie 2012)

1078. Decizie cu privire la solicitarea doamnei Angela ARAMĂ în vederea oferirii cursurilor de management și realizarea producției TV pentru posturile de televiziune locale (nr. 95, 21 iunie 2012)

1079. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizației de membru al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) pentru anul 2012 (nr. 96, 21 iunie 2012)

1080. Decizie cu privire la clasificarea programelor audiovizuale î n scopul protecției copiilor (nr. 98, 19 iulie 2012)

1081. Decizie cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale (nr. 99, 19 iulie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1082. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit (nr. 141, 21 iunie 2012)

1083. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului B.C. Universalbank S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/7, 17 august 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte