Nr. 9-18 13.01.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

21. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 28-VIII, 5 ianuarie 2017)

22. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 248, 3 noiembrie 2016)

23. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 17-VIII, 4 ianuarie 2017)

24. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 274, 16 decembrie 2016)

25. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 29-VIII, 5 ianuarie 2017)

26. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 275, 16 decembrie 2016)

27. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 18-VIII, 4 ianuarie 2017)

28. Lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 277, 16 decembrie 2016)

29. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 19-VIII, 4 ianuarie 2017)

30. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 287, 16 decembrie 2016)

31. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 20-VIII, 4 ianuarie 2017)

32. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 295, 22 decembrie 2016)

33. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 31-VIII, 5 ianuarie 2017)

34. Lege pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 296, 22 decembrie 2016)

35. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de material rulant ale Republicii Moldova (nr. 21-VIII, 4 ianuarie 2017)

36. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de material rulant ale Republicii Moldova (nr. 298, 22 decembrie 2016)

37. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova” (nr. 25-VIII, 5 ianuarie 2017)

38. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova” (nr. 299, 22 decembrie 2016)

39. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr.1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 22-VIII, 4 ianuarie 2017)

40. Lege pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 300, 22 decembrie 2016)

41. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 23-VIII, 4 ianuarie 2017)

42. Lege pentru modificarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 301, 22 decembrie 2016)

43. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice (nr. 26-VIII, 5 ianuarie 2017)

44. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice (nr. 302, 22 decembrie 2016)

45. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 24-VIII, 4 ianuarie 2017)

46. Lege pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 307, 22 decembrie 2016)

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 30-VIII, 5 ianuarie 2017)

48. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 312, 23 decembrie 2016)

49. Decret privind eliberarea doamnei Adela ANDRONIC din funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 11-VIII, 29 decembrie 2016)

50. Decret privind eliberarea domnului Victor ORÎNDAȘ din funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 27-VIII, 5 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

17. Нotărîre pentru aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1327, 12 decembrie 2016)

18. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pe anii 2017-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 1441, 30 decembrie 2016)

19. Нotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 (nr. 1442, 30 decembrie 2016)

20. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1443, 30 decembrie 2016)

21. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1444, 30 decembrie 2016)

22. Нotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 42 din Constituţia Republicii Moldova (nr. 1445, 30 decembrie 2016)

23. Нotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 1446, 30 decembrie 2016)

24. Нotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1448, 30 decembrie 2016)

25. Нotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Înțelegerii dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență, semnat la Varşovia la 14 mai 2014 (nr. 1449, 30 decembrie 2016)

26. Нotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1450, 30 decembrie 2016)

27. Нotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008 (nr. 1, 11 ianuarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

34. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili gazoși” (nr. 03, 4 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

35. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 142, 8 noiembrie 2016)

36. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 160, 27 decembrie 2016)

37. Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (nr. 2, 9 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

38. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Bezede Stela (nr. 2, 4 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

39. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 1467-T-10, 26 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

40. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 981, 13 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

41. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret (nr. T/376, 30 decembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

42. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 476-O, 28 decembrie 2016)

43. Ordin cu privire la completarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 477-O, 28 decembrie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

44. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

45. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor (nr. 283/2016, 15 noiembrie 2016)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

46. Decizie cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe în partea ce ține de avizarea Asociaţiei Obștești ”ReproMold” (ReproMold) (nr. 15/3561, 30 decembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

47. Decizie cu privire la examinarea solicitării IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 34/198, 8 decembrie 2016)

48. Decizie cu privire la examinarea plîngerii dlui Vlad BILEȚCHI (nr. 35/205, 19 decembrie 2016)

49. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, D. VICOL, şi a apelului dlui M. HARABAGIU, şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (nr. 36/208, 22 decembrie 2016)

50. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie pentru postul de radio „Radio Stil/Стильное Радио” (nr. 36/209, 22 decembrie 2016)

51. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 36/212, 22 decembrie 2016)

52. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 36/213, 22 decembrie 2016)

53. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2016 (nr. 36/214, 22 decembrie 2016)

54. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 31/181 din 11 noiembrie 2016 (nr. 37/215, 30 decembrie 2016)

55. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor licenţe de emisie (nr. 37/216, 30 decembrie 2016)

56. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 37/217, 30 decembrie 2016)

57. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie PP ”Exclusiv Media” S.R.L. pentru postul de televiziune „ExclusivTV” (nr. 37/218, 30 decembrie 2016)

58. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a autorizației de retransmisie (nr. 37/219, 30 decembrie 2016)

59. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizația de retransmisie (nr. 37/220, 30 decembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte