Nr. 36-40 22.02.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

120. Hotărîre cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervația naturală Pădurea Domnească (nr. 3, 15 februarie 2013)

121. Hotărîre privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului (nr. 5, 15 februarie 2013)

122. Hotărîre privind demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova (nr. 6, 15 februarie 2013)

123. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (nr. 7, 15 februarie 2013)

124. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție (nr. 8, 15 februarie 2013)

125. Decret privind eliberarea domnului Valentin ILAȘCO din funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 499-VII, 13 februarie 2013)

126. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Simion UNTILA (nr. 500-VII, 13 februarie 2013)

127. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin SIRIȚANU (nr. 501-VII, 13 februarie 2013)

128. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie unor colaboratori ai Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 502-VII, 13 februarie 2013)

129. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail PETRACHE (nr. 503-VII, 13 februarie 2013)

130. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 504-VII, 15 februarie 2013)

131. Decret privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective a subdiviziunilor structurale ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 505-VII, 15 februarie 2013)

132. Decret pentru modificarea și completarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova și de înmînare a acestor distincții (nr. 506-VII, 15 februarie 2013)

133. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 507-VII, 18 februarie 2013)

134. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Suport de urgență pentru agricultura Moldovei (nr. 508-VII, 18 februarie 2013)

135. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Chiril PULBERE (nr. 509-VII, 18 februarie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare (nr. 1, 25 ianuarie 2013)

5. Hotărîre privind Raportul auditului mediului realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia regenerabilă Politica de stat în domeniul energiei regenerabile necesită a fi dezvoltată întru asigurarea realizării obiectivelor stabilite (nr. 4, 29 ianuarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

167. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 121, 13 februarie 2013)

168. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 122, 13 februarie 2013)

169. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă în anul 2013 (nr. 123, 14 februarie 2013)

170. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități privind TVA conform prevederilor art. 103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 4 alin. (18) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 124, 15 februarie 2013)

171. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova (nr. 125, 18 februarie 2013)

172. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (nr. 126, 19 februarie 2013)

173. Dispoziție (nr. 17-d, 12 februarie 2013)

174. Dispoziție (nr. 19-d, 15 februarie 2013)

173. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea economică și tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze și acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, secretar general al Guvernului (nr. 127, 20 februarie 2013)

174. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2013 (nr. 128, 20 februarie 2013)

175. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 129, 20 februarie 2013)

176. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 130, 20 februarie 2013)

177. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 131, 20 februarie 2013)

178. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 132, 20 februarie 2013)

179. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 133, 20 februarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

153. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 59, 15 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

154. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.01.06-2012 Determinarea limitelor admisibile de substanțe nocive în debitele (scurgerile) superficiale pentru condițiile Republicii Moldova (nr. 5, 23 ianuarie 2013)

155. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.14-2013 Reguli privind investigarea și evaluarea stării drumurilor (nr. 12, 1 februarie 2013)

156. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.01-2012 Ghid privind construcția fundațiilor și îmbrăcăminților din beton de ciment vibrocilindrat (nr. 13, 1 februarie 2013)

157. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.01-2012 Sisteme de distribuție a gazelor (nr. 14, 1 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

158. Ordin cu privire la unele măsuri provizorii privind implementarea prevederilor Legii nr. 262 din 16 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 26, 8 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

159. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituțiile instructiv-educative (nr. 42, 28 ianuarie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

160. Ordin cu privire la completarea și modificarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 128-O, 15 februarie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

161. Hotărîre privind identificarea piețelor de terminare a apelurilor voce în rețelele individuale de telefonie fixă și desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piețe (nr. 3, 12 februarie 2013)

162. Hotărîre privind identificarea piețelor de terminare a apelurilor voce în rețelele individuale de telefonie mobilă și desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piețe (nr. 4, 12 februarie 2013)

163. Hotărîre privind identificarea pieței accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 5, 14 februarie 2013)

164. Hotărîre privind identificarea pieței accesului cu ridicata în bandă largă și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 6, 14 februarie 2013)

165. Hotărîre cu privire la abrogarea pct. 10 din anexa la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 85 din 28 aprilie 2009 (nr. 7, 14 februarie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

166. Hotărîre privind tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor (nr. 507, 15 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

167. Hotărîre cu privire la aprobarea mărimii prețurilor maximale ale serviciilor prestate de către persoanele ce dețin licența pentru activitatea de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare (nr. 54/1, 22 decembrie 2012)

168. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 6/2, 14 februarie 2013)

169. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 6/3, 14 februarie 2013)

170. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/4, 14 februarie 2013)

171. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ROMANIȚA (nr. 6/5, 14 februarie 2013)

172. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/8 din 25.02.2011 (nr. 6/6, 14 februarie 2013)

173. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor la prospectul ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 6/7, 14 februarie 2013)

174. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. (nr. 6/8-O, 14 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

175. Hotărîre privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1603, 24 decembrie 2012)

176. Hotărîre pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul în Parlament Ana Guțu (nr. 1604, 24 decembrie 2012)

177. Hotărîre privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1605, 24 decembrie 2012)

178. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 1606, 24 decembrie 2012)

179. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 1607, 24 decembrie 2012)

180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași (nr. 1608, 24 decembrie 2012)

181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași (nr. 1609, 24 decembrie 2012)

182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan-Vodă (nr. 1610, 24 decembrie 2012)

183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marianca de Jos, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1611, 24 decembrie 2012)

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boghenii Noi, raionul Ungheni (nr. 1612, 24 decembrie 2012)

185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni (nr. 1613, 24 decembrie 2012)

186. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac, raionul Cimișlia (nr. 1614, 24 decembrie 2012)

187. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimișlia (nr. 1615, 24 decembrie 2012)

188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni (nr. 1616, 24 decembrie 2012)

189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baraboi, raionul Dondușeni (nr. 1617, 24 decembrie 2012)

190. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia (nr. 1618, 24 decembrie 2012)

191. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 1619, 24 decembrie 2012)

192. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călinești, raionul Fălești (nr. 1620, 24 decembrie 2012)

193. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești (nr. 1621, 24 decembrie 2012)

194. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești (nr. 1622, 24 decembrie 2012)

195. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 1623, 24 decembrie 2012)

196. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Mărculești, raionul Florești (nr. 1624, 24 decembrie 2012)

197. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roșietici, raionul Florești (nr. 1625, 24 decembrie 2012)

198. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Văscăuți, raionul Florești (nr. 1626, 24 decembrie 2012)

199. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vertiujeni, raionul Florești (nr. 1627, 24 decembrie 2012)

200. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Danu, raionul Glodeni (nr. 1628, 24 decembrie 2012)

201. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, raionul Glodeni (nr. 1629, 24 decembrie 2012)

202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești (nr. 1630, 24 decembrie 2012)

203. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hîncești (nr. 1631, 24 decembrie 2012)

204. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Hîncești (nr. 1632, 24 decembrie 2012)

205. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălceana, raionul Hîncești (nr. 1633, 24 decembrie 2012)

206. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 1634, 24 decembrie 2012)

207. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1635, 24 decembrie 2012)

208. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei (nr. 1636, 24 decembrie 2012)

209. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 1637, 24 decembrie 2012)

210. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca (nr. 1638, 24 decembrie 2012)

211. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 1639, 24 decembrie 2012)

212. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pistruieni, raionul Telenești (nr. 1640, 24 decembrie 2012)

213. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 1641, 24 decembrie 2012)

214. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA Găgăuzia (nr. 1642, 24 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

215. Decizie cu privire la examinarea sesizării AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 174, 7 decembrie 2012)

216. Decizie cu privire la prezentarea Raportului de monitorizare lingvistică elaborat în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei (nr. 184, 28 decembrie 2012)

217. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea economico-financiară pentru anul 2012

218. Decizie cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață (nr. 1, 25 ianuarie 2013)

219. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2013 (nr. 2, 25 ianuarie 2013)

220. Decizie cu privire la monitorizarea buletinelor informative ale posturilor de televiziune Moldova 1, Prime, 2 Plus, Publika TV, Jurnal TV, N 4, PRO TV CHIȘINĂU și TV 7, la capitolul respectării prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului (nr. 3, 25 ianuarie 2013)

221. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la licența de emisie pentru postul de radio Albena (nr. 4, 25 ianuarie 2013)

222. Decizie cu privire la cesiunea Licenței de emisie de la Urania FM SRL către Noi Media de Sud SRL (nr. 5, 25 ianuarie 2013)

223. Decizie cu privire la aprobarea Concepției generale a serviciului de programe pentru postul TV BIZIM AIDINIC (nr. 6, 25 ianuarie 2013)

224. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012 (nr. 7, 31 ianuarie 2013)

225. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării prevederilor art. 11, alin. (7) din Codul audiovizualului de către posturile de televiziune Moldova 1, 2 PLUS, ALT TV, N 4, PRO TV CHIȘINĂU, Euro TV, TV 7, Jurnal TV, Bravo, Prime, CTC Mega, Ren Moldova și RTR Moldova (nr. 8, 31 ianuarie 2013)

226. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 9, 31 ianuarie 2013)

227. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie pentru Fishing amp; Hunting Premium Channel și Radio Plai (nr. 10, 31 ianuarie 2013)

228. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul Moldnews TV (nr. 11, 31 ianuarie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

229. Hotărîre cu privire la transferul a două posturi de judecător de la Judecătoria Comercială de Circumscripție în alte instanțe judecătorești și anunțarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante (nr. 86/4, 29 ianuarie 2013)

230. Hotărîre cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 131/6, 12 februarie 2013)

231. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 47/3 din 22 ianuarie 2013 (nr. 47/3, 22 ianuarie 2013)

232. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la transferul temporar al judecătorilor Judecătoriei Comerciale de Circumscripție (nr. 85/4, 29 ianuarie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

233. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (nr. 7, 24 ianuarie 2013)

234. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova (nr. 8, 24 ianuarie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte