Nr. 75-81 12.04.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

232. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 571-VII, 3 aprilie 2013)

233. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 38, 21 martie 2013)

234. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 573-VII, 5 aprilie 2013)

235. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 41, 21 martie 2013)

236. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 8 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (nr. 574-VII, 5 aprilie 2013)

237. Lege pentru modificarea și completarea articolului 8 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (nr. 42, 21 martie 2013)

238. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 572-VII, 3 aprilie 2013)

239. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 44, 22 martie 2013)

240. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (nr. 575-VII, 5 aprilie 2013)

241. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (nr. 45, 22 martie 2013)

242. Hotărîre asupra Raportului Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate privind rezultatele controlului efectuat (nr. 54, 29 martie 2013)

243. Hotărîre privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (nr. 61, 29 martie 2013)

244. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate (nr. 65, 4 aprilie 2013)

245. Hotărîre privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (nr. 66, 5 aprilie 2013)

246. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 67, 5 aprilie 2013)

247. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 563-VII, 29 martie 2013)

248. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 564-VII, 29 martie 2013)

249. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 565-VII, 29 martie 2013)

250. Decret privind numirea în funcțiile de conducere ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 568-VII, 1 aprilie 2013)

251. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Victor VOLCINSCHI (nr. 569-VII, 3 aprilie 2013)

252. Decret privind eliberarea domnului Dumitru TALAI din funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 576-VII, 5 aprilie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curții de Conturi pe anul 2012 (nr. 14, 12 martie 2013)

13. Hotărîre privind Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (nr. 16, 15 martie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

289. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 235, 4 aprilie 2013)

290. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 236, 5 aprilie 2013)

291. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 237, 5 aprilie 2013)

292. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 238, 5 aprilie 2013)

293. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 239, 5 aprilie 2013)

294. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 240, 5 aprilie 2013)

295. Hotărîre cu privire la monitorizarea actelor legislative și normative de către organele centrale de specialitate ale administrației publice în semestrul I al anului 2013 (nr. 241, 5 aprilie 2013)

296. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2013 (nr. 242, 5 aprilie 2013)

297. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 243, 5 aprilie 2013)

298. Hotărîre privind aprobarea Cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (nr. 244, 8 aprilie 2013)

299. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008 (nr. 245, 8 aprilie 2013)

300. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Aurel BĂIEȘU (nr. 250, 10 aprilie 2013)

301. Hotărîre cu privire la crearea comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 251, 10 aprilie 2013)

302. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 252, 10 aprilie 2013)

303. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 253, 10 aprilie 2013)

304. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 254, 10 aprilie 2013)

305. Dispoziție (nr. 30-d, 4 aprilie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

393. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 41, 27 martie 2013)

394. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 42, 27 martie 2013)

395. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 43, 1 aprilie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

396. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 128, 27 martie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

397. Ordin cu privire la aprobarea Hărții microzonării seismice a teritoriului or. Chișinău pentru perioada 2013-2020 (scara 1:10000) (nr. 35, 14 martie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

398. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 51, 5 martie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

399. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor(GMP) de uz uman (nr. 309, 26 martie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

400. Ordin cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit (nr. 131-O, 18 februarie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

401. Hotărîre privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 11, 28 martie 2013)

402. Hotărîre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licențelor de utilizare a subbenziilor de frecvențe radio din banda de frecvențe radio 3600-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (nr. 12, 28 martie 2013)

403. Hotărîre pentru aprobarea Anunțului publicitar despre organizarea și desfășurarea concursului pentru eliberarea licențelor de utilizare a subbenziilor de frecvențe radio din banda de frecvențe radio 3600-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (nr. 13, 28 martie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

404. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Universul (nr. 15/1, 3 aprilie 2013)

405. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 15/2, 3 aprilie 2013)

406. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 15/3, 3 aprilie 2013)

407. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/4, 3 aprilie 2013)

408. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ȘTEFĂNEȘTI, A.E.О. CAȘUNCA și A.E.О. MIHAILENI (nr. 15/7-O, 3 aprilie 2013)

409. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către brokerii de asigurare-reasigurare ELITA-BROKER S.R.L. și AUTOBIN-GRUP S.R.L. (nr. 15/8-O, 3 aprilie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

410. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată postului de televiziune prin satelit TVM Internațional (nr. 12, 15 februarie 2013)

411. Decizie cu privire la activitatea postului de radio Ploaia de Argint (nr. 13, 15 februarie 2013)

412. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 14, 15 februarie 2013)

413. Decizie cu privire la reperfectarea autorizației de retransmisie (nr. 17, 15 februarie 2013)

414. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 18, 15 februarie 2013)

415. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune Jurnal TV la capitolul respectării prevederilor art. 11, alin. (7) din Codul audiovizualului (nr. 19, 21 februarie 2013)

416. Decizie cu privire la serviciile de programe ale posturilor Hustler TV, XXX-TREME, XXL, Blue Hustler, Daring!TV și Private Spice (nr. 21, 21 februarie 2013)

417. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 189 din 28 decembrie 2012 (nr. 27, 4 martie 2013)

418. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 32, 25 martie 2013)

419. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 33, 25 martie 2013)

420. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 37, 25 martie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

421. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 59/3 din 22 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea activității Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorești.

422. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 211/8 din 5 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

423. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 147 din 22.07.2003 (nr. 412, 8 aprilie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte