Nr. 134-141 30.05.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

316. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 (nr. 76, 16 mai 2014)

317. Hotărîre privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului şi la funcţia de Avocat al Poporului pentru protecţia drepturilor copilului (nr. 77, 16 mai 2014)

318. Decret privind numirea domnului Aurel FONDOS în funcţia de viceministru al apărării (nr. 1151-VII, 21 mai 2014)

319. Decret privind numirea domnului Veaceslav CEBAN, viceministru al afacerilor interne, în funcţia de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 1152-VII, 21 mai 2014)

320. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Einar VALLBAUM (nr. 1153-VII, 26 mai 2014)

321. Decret privind conferirea de distincţii de stat domnului Afanasie BÎRLĂDEANU şi doamnei Larisa CELAN (nr. 1154-VII, 26 mai 2014)

322. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Ivan BORIMECICOV (nr. 1155-VII, 26 mai 2014)

323. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” doamnei Dida DRĂGAN (nr. 1156-VII, 26 mai 2014)

324. Decret privind eliberarea domnului Elisei SECRIERU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 1157-VII, 26 mai 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind Raportul auditului operaţional al Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada 2011-2013 (nr. 22, 6 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

380. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 330, 13 mai 2014)

381. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare (nr. 339, 20 mai 2014)

382. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (nr. 341, 21 mai 2014)

383. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 344, 22 mai 2014)

384. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Addendumului nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul Naţional de Acţiuni 2012, încheiat la 11 martie 2014 (nr. 345, 22 mai 2014)

385. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 346, 23 mai 2014)

386. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la reuniunea comună cu Comisia Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 14-16 mai 2014) (nr. 347, 23 mai 2014)

387. Hotărîre cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (nr. 348, 26 mai 2014)

388. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013 (nr. 350, 26 mai 2014)

389. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2013 (nr. 351, 26 mai 2014)

390. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (nr. 352, 26 mai 2014)

391. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 353, 26 mai 2014)

392. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 354, 26 mai 2014)

393. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 355, 26 mai 2014)

394. Hotărîre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 14 aprilie 2014 (nr. 356, 26 mai 2014)

395. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii şi Bunăstării Familiei al Republicii India privind colaborarea în domeniul sănătăţii (nr. 357, 26 mai 2014)

396. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, întocmit la Chişinău la 13 februarie 2014 (nr. 358, 26 mai 2014)

397. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (nr. 359, 26 mai 2014)

398. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 360, 26 mai 2014)

399. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), semnat la Roma la 20 februarie 2014 (nr. 361, 26 mai 2014)

400. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir LOGHIN (nr. 381, 28 mai 2014)

401. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor BARBĂNEAGRĂ (nr. 382, 28 mai 2014)

402. Hotărîre privind participarea delegaţiei tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 103-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii (or. Geneva, Elveţia) (nr. 383, 28 mai 2014)

403. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 384, 28 mai 2014)

404. Hotărîre cu privire la delegarea doamnei Violeta MELNIC la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi de securitate din Mali (nr. 385, 28 mai 2014)

405. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (or.Varşovia, Republica Polonă, 13-14 mai 2014) (nr. 388, 28 mai 2014)

406. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 389, 28 mai 2014)

407. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 390, 28 mai 2014)

408. Hotărîre cu privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţămînt (nr. 391, 28 mai 2014)

409. Dispoziţie (nr. 50-d, 21 mai 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

721. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ al Federaţiei Ruse în calitate de normă de metrologie legală (nr. 76, 12 mai 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

722. Ordin privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit (nr. 62, 13 mai 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

723. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Cristeva Elena (nr. 228, 13 mai 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

724. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.03.02-2014 (MCH 21-01-2014) „Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor” (nr. 81, 20 mai 2014)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

725. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova (nr. 33, 18 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

726. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea de către asigurători a legislaţiei la formarea rezervelor de asigurare şi menţinerea nivelului marjelor de solvabilitate şi a coeficientului de lichiditate (nr. 27/12, 16 mai 2014)

727. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/5, 23 mai 2014)

728. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 29/8, 23 mai 2014)

729. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului anual asupra activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare pentru anul 2013 (nr. 29/9, 23 mai 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

730. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, şi a două funcţii vacante de judecător (nr. 430/15, 15 mai 2014)

731. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător şi de vicepreşedinte în unele curţi de apel (nr. 431/15, 15 mai 2014)

732. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte şi de vicepreşedinte în unele instanţe judecătoreşti (nr. 432/15, 15 mai 2014)

733. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 433/15, 15 mai 2014)

734. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 445/15 din 15 mai 2014 cu privire la cererea domnului Alexandru Şpac, judecător la Curtea de Apel Chişinău, referitoare la transferul temporar la Curtea de Apel Comrat.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte