Nr. 147-151 06.06.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

330. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1165-VII, 30 mai 2014)

331. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 74, 16 aprilie 2014)

332. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Ion GAGIM (nr. 1163-VII, 30 mai 2014)

333. Decret privind eliberarea domnului Valeriu HARMANIUC din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (nr. 1164-VII, 30 mai 2014)

334. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Alexandru CAZACU (nr. 1166-VII, 30 mai 2014)

335. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Mihai SEVEROVAN (nr. 1167-VII, 30 mai 2014)

336. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1168-VII, 30 mai 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii cu elemente de performanţă „Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă” (nr. 23, 16 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

433. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 393, 2 iunie 2014)

434. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2014 (nr. 394, 2 iunie 2014)

435. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, semnate la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 (nr. 395, 2 iunie 2014)

436. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al Ucrainei în domeniul învăţămîntului pentru anii de studii 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017 (nr. 396, 2 iunie 2014)

437. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014 (nr. 397, 2 iunie 2014)

438. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la 31 martie 2014 la Chişinău (nr. 398, 2 iunie 2014)

439. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul transportului feroviar (nr. 399, 2 iunie 2014)

440. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate (nr. 400, 2 iunie 2014)

441. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii India privind serviciile aeriene (nr. 401, 2 iunie 2014)

442. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Maroc privind serviciile aeriene (nr. 402, 2 iunie 2014)

443. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 403, 2 iunie 2014)

444. Hotărîre cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate (nr. 404, 2 iunie 2014)

445. Hotărîre privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) (nr. 405, 2 iunie 2014)

446. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea grantului nr. TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus (CDCF Plus) în vederea realizării suportului pentru operaţiunile de proiect ale Oficiului Finanţării de Carbon, semnat la 4 aprilie 2014 (nr. 407, 2 iunie 2014)

447. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea distincţiei de stat crucea comemorativă „Crucea Misiunilor Internaţionale” (nr. 408, 3 iunie 2014)

448. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (nr. 412, 4 iunie 2014)

449. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 413, 4 iunie 2014)

450. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 414, 4 iunie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

745. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant (nr. 77, 31 decembrie 2013, nr. 572, 31 decembrie 2013, nr. 408, 31 decembrie 2013, nr. 639-O, 31 decembrie 2013, nr. 197, 31 decembrie 2013, nr. 1589, 31 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

746. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 94, 29 mai 2014)

747. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (nr. 96, 30 mai 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

748. Ordin privind aprobarea modificărilor şi completărilor în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 64, 20 mai 2014)

749. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 65, 22 mai 2014)

750. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 66, 22 mai 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

751. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului la documentul normativ NCM G.05.01-2012 „Sisteme de distribuţie a gazelor” (nr. 83, 27 mai 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

752. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 378, 6 mai 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

753. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 27 din 21 septembrie 2010 (nr. 15, 29 mai 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

754. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe acţiuni „Brok West” (nr. 30/1, 30 mai 2014)

755. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăţi pe acţiuni (nr. 30/2, 30 mai 2014)

756. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/3, 30 mai 2014)

757. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BRD FINANŢE” (nr. 30/4, 30 mai 2014)

758. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CREDITE-LARGA” (nr. 30/5, 30 mai 2014)

759. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „FÎRLĂDENI” (nr. 30/6, 30 mai 2014)

760. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BIRMAN GRUP” S.R.L. (nr. 30/8, 30 mai 2014)

761. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 30/9, 30 mai 2014)

762. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 30/10, 30 mai 2014)

763. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 30/11, 30 mai 2014)

764. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PRODEVIZ” S.R.L. (nr. 30/12, 30 mai 2014)

765. Hotărîre cu privire la desemnarea administratorului, redactor-şef al ziarului „CAPITAL Market” Î.S. (nr. 30/16, 30 mai 2014)

766. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HILIUŢI-RÎŞCANI” (nr. 30/7-O, 30 mai 2014)

767. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „NOVA BROKER” S.R.L. (nr. 30/14-O, 30 mai 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

768. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Şamalia, raionul Cantemir (nr. 2433, 11 februarie 2014)

769. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghindeşti, raionul Floreşti (nr. 2434, 11 februarie 2014)

770. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 2435, 11 februarie 2014)

771. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni (nr. 2436, 11 februarie 2014)

772. Hotărîre cu privire la delegarea unui funcţionar al Aparatului Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 2437, 11 februarie 2014)

773. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2438, 25 februarie 2014)

774. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Braşov, România (nr. 2439, 25 februarie 2014)

775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra, municipiul Chişinău (nr. 2440, 25 februarie 2014)

776. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 2441, 25 februarie 2014)

777. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Sus, raionul Cahul (nr. 2442, 25 februarie 2014)

778. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 2443, 25 februarie 2014)

779. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Putineşti, raionul Floreşti (nr. 2444, 25 februarie 2014)

780. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundul Galbenei, raionul Hînceşti (nr. 2445, 25 februarie 2014)

781. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni, raionul Nisporeni (nr. 2446, 25 februarie 2014)

782. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 2447, 25 februarie 2014)

783. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 2448, 25 februarie 2014)

784. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 2449, 25 februarie 2014)

785. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mincenii de Jos, raionul Rezina (nr. 2450, 25 februarie 2014)

786. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petreşti, raionul Ungheni (nr. 2451, 25 februarie 2014)

787. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a persoanelor care urmează instruirea în domeniul electoral conform prevederilor art. 261 alin. (1) al Codului electoral (nr. 2452, 4 martie 2014)

788. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuşeni, raionul Edineţ (nr. 2453, 4 martie 2014)

789. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Clocuşna, raionul Ocniţa (nr. 2454, 4 martie 2014)

790. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul Orhei (nr. 2455, 4 martie 2014)

791. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Sîngerei (nr. 2456, 4 martie 2014)

792. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul Cantemir (nr. 2457, 11 martie 2014)

793. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călăraşi (nr. 2458, 11 martie 2014)

794. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni, raionul Hînceşti (nr. 2459, 11 martie 2014)

795. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărzăreşti, raionul Nisporeni (nr. 2460, 11 martie 2014)

796. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti (nr. 2461, 11 martie 2014)

797. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, raionul Şoldăneşti (nr. 2462, 11 martie 2014)

798. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan-Vodă, raionul Ştefan-Vodă (nr. 2463, 11 martie 2014)

799. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marianca de Jos, raionul Ştefan-Vodă (nr. 2464, 11 martie 2014)

800. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate (nr. 2547, 21 mai 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

801. Decizie cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie eliberată întreprinderii S.C. „STARNET” S.R.L. (nr. 51, 10 aprilie 2014)

802. Decizie cu privire la examinarea cererii întreprinderii „Ştiri Media TV” S.R.L. (nr. 73, 30 mai 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

803. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 220/8 din 4 martie 2014 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

804. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 100, 29 mai 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte