Nr. 109-118 07.04.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

154. Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea strategică de mediu (nr. 109-VIII, 30 martie 2017)

155. Lege privind evaluarea strategică de mediu (nr. 11, 2 martie 2017)

156. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (nr. 110-VIII, 30 martie 2017)

157. Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (nr. 25, 10 martie 2017)

158. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 111-VIII, 30 martie 2017)

159. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 26, 10 martie 2017)

160. Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine (nr. 112-VIII, 30 martie 2017)

161. Lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine (nr. 27, 10 martie 2017)

162. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 113-VIII, 30 martie 2017)

163. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 30, 17 martie 2017)

164. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 114-VIII, 30 martie 2017)

165. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 34, 17 martie 2017)

166. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 123-VIII, 31 martie 2017)

167. Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 39, 24 martie 2017)

168. Hotărîre cu privire la modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7/2015 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 40, 24 martie 2017)

169. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 29/2015 privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 41, 24 martie 2017)

170. Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 43, 24 martie 2017)

171. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt (nr. 45, 24 martie 2017)

172. Hotărîre privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului (nr. 46, 24 martie 2017)

173. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 102-VIII, 28 martie 2017)

174. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului raionului Cantemir (nr. 103-VIII, 28 martie 2017)

175. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului orașului Criuleni (nr. 104-VIII, 28 martie 2017)

176. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islanda (nr. 115-VIII, 30 martie 2017)

177. Decret privind numirea domnului Gheorghe LEUCĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica India (nr. 116-VIII, 30 martie 2017)

178. Decret privind rechemarea domnului Gheorghe HIOARĂ din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus și de Reprezentant Permanent şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare şi alte organe ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 117-VIII, 30 martie 2017)

179. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 118-VIII, 30 martie 2017)

180. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 119-VIII, 30 martie 2017)

181. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 120-VIII, 30 martie 2017)

182. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 121-VIII, 30 martie 2017)

183. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 122-VIII, 31 martie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

45. Hotărâre privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (interdicția deținerii multiplei cetățenii de către militarii prin contract) (sesizarea nr.126a/2016) (nr. 3, 31 ianuarie 2017)

46. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010 (beneficiarii Serviciului social „Locuinţă protejată”) (sesizarea nr. 161g/2016) (nr. 8, 7 martie 2017)

47. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești (nr. 10, 19 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

272. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021 (nr. 1473, 30 decembrie 2016)

273. Hotărîre pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară (nr. 194, 24 martie 2017)

274. Hotărîre privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare (nr. 195, 24 martie 2017)

275. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind Programul de cooperare al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu infracţiunile săvîrşite cu utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru anii 2016-2020, semnată la Bişkek la 16 septembrie 2016 (nr. 197, 27 martie 2017)

276. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 (nr. 198, 27 martie 2017)

277. Hotărîre privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică (nr. 201, 28 martie 2017)

278. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 202, 29 martie 2017)

279. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 204, 29 martie 2017)

280. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 205, 3 aprilie 2017)

281. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 206, 4 aprilie 2017)

282. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 207, 4 aprilie 2017)

283. Hotărîre cu privire la completarea Condițiilor unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 208, 4 aprilie 2017)

284. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014 (nr. 209, 4 aprilie 2017)

285. Hotărîre privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018 (nr. 210, 4 aprilie 2017)

286. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (nr. 211, 5 aprilie 2017)

287. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 (nr. 212, 5 aprilie 2017)

288. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu TRIBOI (nr. 213, 5 aprilie 2017)

289. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 214, 5 aprilie 2017)

290. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul educației, științei și inovării (nr. 215, 5 aprilie 2017)

291. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică şi împuternicirea delegaţiei oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 216, 5 aprilie 2017)

292. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova (nr. 217, 5 aprilie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

684. Ordin privind aprobarea formularului Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia (nr. 56, 27 martie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

685. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Gușan Nicolae (nr. 204, 31 martie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

686. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 266-T-03, 24 martie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

687. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcţii pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate (nr. 38, 21 martie 2017)

688. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii (nr. 39, 21 martie 2017)

689. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții Amendament NCM G.05.01-2014/A3:2017 „Sisteme de distribuţie a gazelor” (nr. 44, 24 martie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

690. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS şi CNAM nr. 205/94-A din 19.03.2015 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 248/126-A, 28 martie 2017)

Acte ale Agenţiei Achiziţii Publice

691. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul ex-post (nr. 17, 30 martie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

692. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“AltNet-C.C.” (nr. 11, 30 martie 2017)

693. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Apel Net” (nr. 12, 30 martie 2017)

694. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Arax-Impex” (nr. 13, 30 martie 2017)

695. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a Î.S.“Calea Ferată din Moldova” (nr. 14, 30 martie 2017)

696. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Cartel-Sistem” (nr. 15, 30 martie 2017)

697. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a Î.S.“Centrul de Telecomunicaţii Speciale” (nr. 16, 30 martie 2017)

698. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Dănis” (nr. 17, 30 martie 2017)

699. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Eurostock” (nr. 18, 30 martie 2017)

700. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Iristel Mol” (nr. 19, 30 martie 2017)

701. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Media Digital Sisteme” (nr. 20, 30 martie 2017)

702. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Medianet Group” (nr. 21, 30 martie 2017)

703. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.A.”Moldtelecom” (nr. 22, 30 martie 2017)

704. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.A.”Orange Moldova” (nr. 23, 30 martie 2017)

705. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Ovatel TDM” (nr. 24, 30 martie 2017)

706. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.A.“Riscom” (nr. 25, 30 martie 2017)

707. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Scortel” (nr. 26, 30 martie 2017)

708. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“StarNet Soluții” (nr. 27, 30 martie 2017)

709. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Sicres” (nr. 28, 30 martie 2017)

710. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Sun Communications” (nr. 29, 30 martie 2017)

711. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă a S.R.L.“Voip Soluţie” (nr. 30, 30 martie 2017)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

712. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 09/GEN, 13 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

713. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut (nr. 11/7, 17 martie 2017)

714. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren și prescrierea repetată Companiei de Asigurări „GARANȚIE” S.A. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 13/1, 27 martie 2017)

715. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Companiei de Asigurări de Viață „SIGUR-ASIGUR” S.A. (nr. 14/1, 31 martie 2017)

716. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 14/3, 31 martie 2017)

717. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 14/4, 31 martie 2017)

718. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 14/5, 31 martie 2017)

719. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „NOVA BROKER” S.R.L. (nr. 14/6, 31 martie 2017)

720. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 6/9 din 05.02.2016 (nr. 14/7, 31 martie 2017)

721. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății Comerciale „CENTRUL PENTRU PRODUCTIVITATE ȘI COMPETITIVITATE DIN MOLDOVA” S.A. (nr. 14/10, 31 martie 2017)

722. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ”PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLȚI” (nr. 14/11, 31 martie 2017)

723. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ”RECHIN” (nr. 14/12, 31 martie 2017)

724. Hotărîre cu privire la finalitatea tranzacțiilor efectuate pe piața reglementată urmare a licitațiilor cu strigare pentru privatizarea acțiunilor proprietate publică (nr. 14/13, 31 martie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

725. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni, raionul Hîncești (nr. 785, 14 martie 2017)

726. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 786, 14 martie 2017)

727. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 787, 14 martie 2017)

728. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 788, 14 martie 2017)

729. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni, raionul Nisporeni (nr. 789, 14 martie 2017)

730. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 790, 14 martie 2017)

731. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Orhei (nr. 791, 14 martie 2017)

732. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina (nr. 792, 14 martie 2017)

733. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țambula, raionul Sîngerei (nr. 793, 14 martie 2017)

734. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca (nr. 794, 14 martie 2017)

735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 795, 14 martie 2017)

736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești (nr. 796, 14 martie 2017)

737. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan Vodă (nr. 797, 14 martie 2017)

738. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 798, 14 martie 2017)

739. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești (nr. 799, 14 martie 2017)

740. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia (nr. 800, 14 martie 2017)

Acte ale Autorităţii Naţionale de Integritate

741. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte şi vicepreședinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate (nr. 1, 20 februarie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

742. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte la judecătoriile Anenii Noi, Căușeni, Comrat (nr. 230/11, 21 martie 2017)

743. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte la Curtea de Apel Bălți, judecătoriile Cahul, Cimișlia, Criuleni și Orhei (nr. 231/11, 21 martie 2017)

744. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 200/10 din 14 martie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Orhei.

745. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 205/10 din 14 martie 2017.

746. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 218/11 din 21 martie 2017.

747. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 219/11 din 21 martie 2017.

748. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 220/11 din 21 martie 2017 privind anunțarea concursului pentru numirea unui membru în componența Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

749. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 462, 28 martie 2017)

Acte ale Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova şi ale Consiliului Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”

750. Convenţie Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

751. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii (nr. 73, 29 martie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte