Nr. 119-131 05.04.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

188. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1143-VIII, 27 martie 2019)

189. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Aleksandr MOROZOV (nr. 1144-VIII, 27 martie 2019)

190. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor cadre didactice (nr. 1145-VIII, 27 martie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

63. Hotărîre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 265 alin. (2) din Codul de procedură penală (contestarea refuzului organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind comiterea unei infracțiuni) (Sesizarea nr. 8g/2019) (nr. 6, 19 martie 2019)

64. Hotărîre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 353 alin. (1) din Codul de procedură civilă (Sesizarea nr. 7g/2019) (nr. 7, 19 martie 2019)

65. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 din Regulamentul privind autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transportului cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise (nr. 157, 10 decembrie 2018)

66. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (3) din Codul de procedură penală (nr. 158, 10 decembrie 2018)

67. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 195a/2018 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29 septembrie 2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed” (nr. 159, 10 decembrie 2018)

68. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.196g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală, din Codul contravențional și din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 160, 10 decembrie 2018)

69. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 197g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 14 alin. (1) și 20 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor (decăderea din drepturile asupra mărcii, în cazul neutilizării acesteia de către titularul ei) (nr. 161, 10 decembrie 2018)

70. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 115 alin. (5) din Codul de executare (nr. 162, 14 decembrie 2018)

71. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 202g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (competența în materie de recuzări repetate ale instanței de judecată) (nr. 163, 14 decembrie 2018)

72. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.204g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (2) din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune (referatul presentinţial de evaluare) (nr. 164, 20 decembrie 2018)

73. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 205g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 109 alin. (3) din Codul de procedură penală (audierea martorului de către judecătorul de instrucție) (nr. 165, 20 decembrie 2018)

74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale (nr. 166, 20 decembrie 2018)

75. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (nr. 167, 20 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică”, a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifelor la aceasta, precum și a modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 193, 3 aprilie 2019)

223. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 194, 3 aprilie 2019)

224. Hotărîre cu privire la înființarea plăcii comemorative „Anatol Pînzaru” în municipiul Bălți (nr. 195, 3 aprilie 2019)

225. Hotărîre cu privire la înființarea în orașul Cimișlia a operei comemorative de război în memoria ostașilor care au luptat pentru neam și țară (nr. 196, 3 aprilie 2019)

226. Hotărîre cu privire la Comisia națională de drept internațional umanitar (nr. 197, 3 aprilie 2019)

227. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 482/2017 (nr. 199, 3 aprilie 2019)

228. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 201, 3 aprilie 2019)

229. Hotărîre cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2018 de către societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat din sectorul energetic cu activitate reglementată (nr. 202, 3 aprilie 2019)

230. Hotărîre cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359/2014 (nr. 203, 3 aprilie 2019)

231. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 (nr. 205, 3 aprilie 2019)

232. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (nr. 206, 3 aprilie 2019)

233. Hotărîre privind aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activităţii rezidenţilor zonelor economice libere pentru anul 2019 (nr. 208, 3 aprilie 2019)

234. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (nr. 209, 3 aprilie 2019)

235 Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 914/2016 (nr. 210, 3 aprilie 2019)

236. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2019 (nr. 212, 3 aprilie 2019)

237. Hotărîre cu privire la înființarea bustului lui Dumitru Matcovschi în municipiul Chișinău (nr. 215, 3 aprilie 2019)

238. Hotărîre cu privire la înființarea plăcii comemorative „Victor Bucătaru” în municipiul Chișinău (nr. 216, 3 aprilie 2019)

239. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 217, 3 aprilie 2019)

240. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 219, 3 aprilie 2019)

241. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019 (nr. 220, 3 aprilie 2019)

242. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003 (nr. 221, 3 aprilie 2019)

243. Hotărîre cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, schimbul de bunuri și modificarea unor anexe ale hotărîrilor de Guvern (nr. 222, 3 aprilie 2019)

244. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 223, 3 aprilie 2019)

245. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 101/2018 (nr. 224, 3 aprilie 2019)

246. Hotărîre pentru aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2018 (nr. 225, 3 aprilie 2019)

247. Dispoziţie cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei Veronica URSU (nr. 15-d, 3 aprilie 2019)

248. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 16-d, 3 aprilie 2019)

249. Dispoziţie cu privire la modificarea Dispoziției Guvernului nr. 154-d/2018 (nr. 17-d, 3 aprilie 2019)

250. Dispoziţie cu privire la consemnarea, în anul 2019, a Zilei comemorării victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl și ale altor avarii nucleare (26 aprilie) (nr. 18-d, 3 aprilie 2019)

251. Ordin privind aprobarea Formularului procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii privind modul de întocmire a acestuia (nr. 185-A, 1 aprilie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

579. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 71, 25 martie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

580. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 51, 2o martie 2019)

581. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministrului finanțelor nr. 146 din 23 octombrie 2014 (nr. 58, 27 martie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

582. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 46-S-03, 25 martie 2019)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

583. Ordin privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (nr. 14, 28 martie 2019)

Acte ale Agenţiei de Mediu

584. Ordin cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2019 (nr. 17, 29 martie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

585. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr.A07.PS-01.Rg04-82, 1 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

586. Extras din Hotărârea nr.12/2 din 25 martie 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „COVERINS” SRL.

587. Ordonanță cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată, altele decât cele ale băncilor și societăților de asigurare (nr. 13/2-O, 29 martie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

588. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2024 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2142, 25 ianuarie 2019)

589. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2060 din 9 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2143, 25 ianuarie 2019)

590. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1956 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni” (nr. 2144, 25 ianuarie 2019)

591. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1972 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 38, municipiul Hînceşti” (nr. 2145, 25 ianuarie 2019)

592. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/15 din 22 ianuarie 2019 a domnului Ion Terguță, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS„ în circumscripția uninominală nr. 17, or. Nisporeni (nr. 2146, 25 ianuarie 2019)

593. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2147, 25 ianuarie 2019)

594. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2148, 25 ianuarie 2019)

595. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea doamnei Bostan Galina , candidat independent în circumscripția uninominală nr.30, mun. Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2149, 25 ianuarie 2019)

596. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Grozav Gheorghi , candidat independent în circumscripția uninominală nr.51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2150, 25 ianuarie 2019)

597. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Bujorean Alexandru, candidat independent în circumscripția uninominală nr.41, or. Leova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2151, 25 ianuarie 2019)

598. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2129 din 23 ianuarie 2019 „Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea doamnei Geamănă Valentina, candidat independent în circumscripția uninominală nr.50, la Vest de Republica Moldova, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2152, 25 ianuarie 2019)

599. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Porubin Andrei, candidat independent în circumscripția uninominală nr.21, or. Criuleni la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2153, 25 ianuarie 2019)

600. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Cimbriciuc Alexandru, candidat independent în circumscripția uninominală nr.7, or. Soroca la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2154, 25 ianuarie 2019)

601. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2155, 25 ianuarie 2019)

602. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2156, 25 ianuarie 2019)

603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Vechi, raionul Glodeni (nr. 2157, 25 ianuarie 2019)

604. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2158, 25 ianuarie 2019)

605. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Partidului Politic „Casa Noastră – Moldova” în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2159, 26 ianuarie 2019)

606. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/17 din 23 ianuarie 2019 a doamnei Inna Popenco, pretendentă la calitatea de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău din partea Partidului Politic „Șor” (nr. 2160, 26 ianuarie 2019)

607. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Partidului Politic „Democrația Acasă” în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2161, 26 ianuarie 2019)

608. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда” în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2162, 26 ianuarie 2019)

609. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2163, 26 ianuarie 2019)

610. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Cerba Valeriu, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 26, mun. Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2164, 26 ianuarie 2019)

611. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Răileanu Gheorghe, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 40, or. Cimișlia la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2165, 26 ianuarie 2019)

612. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Bînzar Oleg, candidat independent în circumscripția uninominală nr.51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2166, 26 ianuarie 2019)

613. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Savva Viorel, candidat independent în circumscripția uninominală nr.51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2167, 26 ianuarie 2019)

614. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Ghilețchi Valeriu, candidat independent în circumscripția uninominală nr.51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2168, 26 ianuarie 2019)

615. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/16 din 22 ianuarie 2019 a domnului Liviu Vovc (nr. 2169, 26 ianuarie 2019)

616. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2170, 28 ianuarie 2019)

617. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2171, 28 ianuarie 2019)

618. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2172, 28 ianuarie 2019)

619. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” la referendumul republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 2173, 29 ianuarie 2019)

620. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2133 din 24 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2174, 29 ianuarie 2019)

621. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, a simbolului electoral şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2175, 29 ianuarie 2019)

622. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2176, 29 ianuarie 2019)

623. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2177, 29 ianuarie 2019)

624. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2178, 29 ianuarie 2019)

625. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2179, 29 ianuarie 2019)

626. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2180, 29 ianuarie 2019)

627. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Bulgare în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2181, 29 ianuarie 2019)

628. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Uzbekistan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2182, 29 ianuarie 2019)

629. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Groza Ion, candidat independent în circumscripția uninominală nr.43, or. Cahul la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2183, 29 ianuarie 2019)

630. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Neaga Petru, candidat independent în circumscripția uninominală nr.51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2184, 29 ianuarie 2019)

631. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condrița, municipiul Chișinău (nr. 2185, 29 ianuarie 2019)

632. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Beștemac, raionul Leova (nr. 2186, 29 ianuarie 2019)

633. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 2187, 29 ianuarie 2019)

634. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2188, 30 ianuarie 2019)

635. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic Partidul Verde Ecologist, a simbolului electoral și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2189, 30 ianuarie 2019)

636. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2190, 30 ianuarie 2019)

637. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Volosatîi Boris, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2191, 30 ianuarie 2019)

638. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Dolganiuc Valentin, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 30, mun. Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2192, 30 ianuarie 2019)

639. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Pogorea Dumitru, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 49, la Est de Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2193, 30 ianuarie 2019)

640. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea doamnei Stîngaci Stela, candidat independent în circumscripția uninominală nr.50, la Vest de Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2194, 30 ianuarie 2019)

641. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Palancica Roman, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2195, 30 ianuarie 2019)

642. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/19 din 25 ianuarie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (nr. 2196, 30 ianuarie 2019)

643. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2019 destinate partidelor politice conform performanţelor obţinute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 2197, 30 ianuarie 2019)

644. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2025 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile pentru finanțe (trezorierul)” (nr. 2198, 31 ianuarie 2019)

645. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Cărbune Iurii, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 17, or. Nisporeni la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2199, 31 ianuarie 2019)

646. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Golopeatov Oleg, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 30, mun. Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2200, 31 ianuarie 2019)

647. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Oleinic Alexandr, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari şi Grigoriopol la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2201, 31 ianuarie 2019)

648. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Ticuș Igor, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 49, la Est de Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2202, 31 ianuarie 2019)

649. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2203, 31 ianuarie 2019)

650. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2204, 31 ianuarie 2019)

651. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2205, 31 ianuarie 2019)

652. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (nr. 2206, 31 ianuarie 2019)

653. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019 (nr. 2420, 3 martie 2019)

654. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind organizarea şi desfăşurarea referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2423, 3 martie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

655. Decizie cu privire la examinarea demersului „Fluctus” SRL (nr. 12/36, 28 februarie 2019)

656. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale, pentru perioada: 14-24 februarie 2019 (nr. 14/43, 15 martie 2019)

657. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor/ reprezentaților/ participanților la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioadele: 04-10 februarie, 11-17 februarie și 18-24 februarie 2019 (nr. 14/44, 15 martie 2019)

658. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 14/45, 15 martie 2019)

659. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea cotizației de membru al Platformei europene a autorităților regulatorii (EPRA) (nr. 14/46, 15 martie 2019)

660. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea dnei Victoria Bejan și dlui Vlad Dobrea (nr. 14/47, 15 martie 2019)

661. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de prelungire a licenței de emisie (nr. 15/48, 18 martie 2019)

662. Decizie cu privire la decizia Comisiei de licitație prin care a fost selectată, ca urmare a licitației, compania care va efectua măsurarea cotelor de audiență (nr. 15/49, 18 martie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

663. Decizie (nr. ASR-12, 7 martie 2019)

664. Decizie (nr. ASER-13, 7 martie 2019)

Acte ale Fondului de Garantare a depozitelor în sistemul bancar

665. Hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 03/3, 18 martie 2019)

666. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor (nr. 03/4, 18 martie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

667. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat (nr. 83, 20 martie 2019)

668. Hotărîre cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăți de importanță sistemică din Republica Moldova și a amortizoarelor de capital ale băncilor (nr. 89, 28 martie 2019)

669. Ordonanţă cu privire la înlocuirea lichidatorului BCA „Întreprinzbancă” (nr. nr.23-01009/3, 27 martie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte