Nr. 111-118 29.03.2019


PARTEA I


Legi, hotãrîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preºedintelui Republicii Moldova

181. Decret privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preºedintelui Republicii Moldova (nr. 1090-VIII, 4 februarie 2019)

182. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Leonid BABIVSCHI .i Ivan GRUJINSCHII (nr. 1136-VIII, 19 martie 2019)

183. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Dorin BUC.A (nr. 1138-VIII, 21 martie 2019)

184. Decret privind acordarea cetãþeniei Republicii Moldova (nr. 1139-VIII, 27 martie 2019)

185. Decret cu privire la unele probleme privind cetã.enia Republicii Moldova (nr. 1140-VIII, 27 martie 2019)

186. Decret privind aprobarea renun.ãrii la cetã.enia Republicii Moldova (nr. 1141-VIII, 27 martie 2019)

187. Decret privind aprobarea renun.ãrii la cetã.enia Republicii Moldova (nr. 1142-VIII, 27 martie 2019)

Acte ale Curþii Constituþionale a Republicii Moldova

54. Hotãrâre cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 .i la validarea mandatelor deputa.ilor ale.i (Sesizarea nr. 48e/2019) (nr. 4, 9 martie 2019)

55. Hotãrâre cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (Sesizarea nr. 47d/2019) (nr. 5, 14 martie 2019)

56. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr. 181g/2018 privind excepþia de neconstituþionalitate a articolului 475 alin. (2) literele a) .i e) din Codul contraven.ional (motivele de revizuire a procesului contraven.ional) (nr. 150, 29 noiembrie 2018)

57. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr. 182g/2018 privind excep.ia de neconstitu.ionalitate a articolului 278 din Codul civil (cursul prescrip.iei în cazul scoaterii cererii de pe rol) (nr. 151, 29 noiembrie 2018)

58. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr. 184g/2018 privind excep.ia de neconstitu.ionalitate a articolelor 90 alin. (3) pct. 4) .i 251 alin. (4) din Codul de procedurã penalã, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003 (nr. 152, 29 noiembrie 2018)

59. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr. 145a/2018 privind controlul constitu.ionalitã.ii articolelor 81, 82, 83, 84 .i 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a func.ionarilor publici (nr. 153, 10 decembrie 2018)

60. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr.185g/2018 privind excep.ia de neconstitu.ionalitate a articolului 96 alin. (11) din Codul de procedurã civilã (nr. 154, 10 decembrie 2018)

61. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr. 187g/2018 privind excepþia de neconstituþionalitate a unor dispozi.ii din articolul 364 alin. (6) din Codul contraven.ional (publicitatea sexistã) (nr. 155, 10 decembrie 2018)

62. Decizie de inadmisibilitate a sesizãrii nr.188g/2018 privind excep.ia de neconstitu.ionalitate a articolelor 443 alin. (13) .i 455 alin. (2) din Codul contraven.ional (nr. 156, 10 decembrie 2018)

Acte ale Curþii de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotãrâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Cur.ii Constitu.ionale încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 12, 28 februarie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

216. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice (nr. 149, 7 martie 2019)

217. Hotărîre privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane (nr. 151, 7 martie 2019)

218. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate (nr. 158, 7 martie 2019)

219. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 234/2008 (nr. 179, 15 martie 2019)

220. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” (nr. 183, 15 martie 2019)

221. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 225/2018 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2018 şi a Programului de reparaţie periodică a drumurilor publice naţionale (în limitele localităţilor), locale, comunale şi a străzilor (nr. 190, 15 martie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

540. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare (nr. 78, 19 martie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

541. Ordin cu privire la aprobarea formularelor pentru atribuirea practicii medicului de familie (nr. 1261, 2 noiembrie 2018)

542. Ordin despre unele măsuri pentru organizarea exercitării independente a profesiunii de medic de familie (nr. 1262, 2 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

543. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor, aprobat prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.296-O/2016 (nr. 117-O, 18 martie 2019)

544. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.333-O/2014 cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 121-O, 20 martie 2019)

545. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 124-O, 20 martie 2019)

546. Ordin cu privire la instalarea sistemului de supraveghere video la antrepozitele vamale (nr. 125-O, 22 martie 2019)

547. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 ”Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 128-O, 25 martie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

548. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile Supravegherea serviciilor de navigație aeriană (PIAC-SSNA), Partea I și Partea II (nr. 14/GEN, 15 martie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

549. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice (nr. 48/2019, 11 martie 2019)

550. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 (nr. 49/2019, 11 martie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale Transport Auto

551. Raport privind activitatea Autorității administrative ”Agenția Națională Transport Auto” pentru anul 2018.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

552. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor,aprobat prin Hotărârea CNPF nr.32/2/2014 (nr. 11/5, 18 martie 2019)

553. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de transmitere a documentației de la SA „Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei”către SA „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (nr. 11/6, 18 martie 2019)

554. Hotărîre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/6, 25 martie 2019)

555. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 12/7, 25 martie 2019)

556. Hotărâre privind modificarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 38/5 din 03.07.2015 (nr. 12/10, 25 martie 2019)

557. Hotărâre referitor la retragerea licenţelor unor AEÎ (nr. 12/13, 25 martie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

558. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2132, 24 ianuarie 2019)

559. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2133, 24 ianuarie 2019)

560. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Partidului Politic „Casa Noastră – Moldova” în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2134, 24 ianuarie 2019)

561. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale din 24 februarie 2019 (nr. 2135, 24 ianuarie 2019)

562. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinelor de vot pentru referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2136, 24 ianuarie 2019)

563. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Cîrlig Mihail, candidat independent în circumscripția uninominală nr.31, mun. Chișinău, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2137, 24 ianuarie 2019)

564. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2138, 24 ianuarie 2019)

565. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2139, 24 ianuarie 2019)

566. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Consiliului Electoral Suprem al Turciei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2140, 24 ianuarie 2019)

567. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2141, 24 ianuarie 2019)

568. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova în circumscripția națională și circumscripțiile uninominale din 24 februarie 2019 (nr. 2414, 3 martie 2019)

569. Hotărîre cu privire la excluderea din procesul de atribuire a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a partidelor și altor organizații social-politice, care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019 (nr. 2415, 3 martie 2019)

570. Hotărîre cu privire la numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor electorali în circumscripția națională în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2416, 3 martie 2019)

571. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali, conform rezultatelor obținute în circumscripțiile electorale uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2417, 3 martie 2019)

572. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali, conform rezultatelor obținute în circumscripția electorală națională la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2418, 3 martie 2019)

573. Hotărîre cu privire la declararea candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională din partea concurenţilor electorali în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2419, 3 martie 2019)

574. Hotărîre cu privire la participarea cetăţenilor la votare în cadrul referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2421, 3 martie 2019)

575. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2422, 3 martie 2019)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

576. Hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 03/2, 18 februarie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

577. Ordin privind aprobarea Regulamenului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 93, 1 martie 2019)

578. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (nr. 131, 21 martie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte