Nr. 49-58 15.02.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

108. Decret pentru promulgarea Legii privind substanțele chimice (nr. 1095-VIII, 12 februarie 2019)

109. Lege privind substanțele chimice (nr. 277, 29 noiembrie 2018)

110. Hotărîre privind aprobarea structurii organizatorice şi efectivului-limită de personal ale Consiliului Concurenţei (nr. 8, 7 februarie 2019)

111. Hotărîre cu privire la solicitarea unei misiuni de audit public extern al proiectului de asistenţă tehnică privind reconstrucţia clădirii Preşedinţiei Republicii Moldova (nr. 10, 7 februarie 2019)

112. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 11, 7 februarie 2019)

113. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1089-VIII, 2 februarie 2019)

114. Decret privind eliberarea doamnei Maria MALANCIUC din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1091-VIII, 6 februarie 2019)

115. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan (nr. 1092-VIII, 7 februarie 2019)

116. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă (nr. 1093-VIII, 7 februarie 2019)

117. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Tratatul de constituire a Comunității Energetice (nr. 1094-VIII, 11 februarie 2019)

118. Decret privind conferirea Ordinului „Ștefan cel Mare” domnului Mihail ABDUȘA (nr. 1096-VIII, 12 februarie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre cu privire la Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017 (nr. 94, 17 decembrie 2018)

8. Hotărîre privind Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova (nr. 98, 21 decembrie 2018)

9. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Unității pentru Implementarea și Coordonarea Proiectelor Instituția Publică „EMP management durabil POP”, încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 99, 21 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

92. Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (nr. 1245, 19 decembrie 2018)

93. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a școlilor sportive (nr. 31, 30 ianuarie 2019)

94. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 56, 11 februarie 2019)

95. Hotărîre cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 58, 11 februarie 2019)

96. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2016 (nr. 59, 11 februarie 2019)

97. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potenţialului migraţiei în Republica Moldova”, faza a II-a (nr. 60, 11 februarie 2019)

98. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul educaţiei, învăţămîntului superior şi cercetării ştiinţifice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Doha la 17 decembrie 2018 (nr. 61, 11 februarie 2019)

99. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere cu privire la cooperarea în domeniul sportului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Doha la 17 decembrie 2018 (nr. 62, 11 februarie 2019)

100. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri în scopul construcţiei drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina, pe segmentul de ocolire a oraşului Căuşeni (nr. 64, 11 februarie 2019)

101. Hotărîre cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului (nr. 65, 11 februarie 2019)

102. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 67, 11 februarie 2019)

103. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 69, 11 februarie 2019)

104. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al şaselea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale (nr. 70, 11 februarie 2019)

105. Hotărîre pentru modificarea punctului 15 din Regulile de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 855/2007 (nr. 71, 11 februarie 2019)

106. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri internațional și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 73, 11 februarie 2019)

107. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 74, 11 februarie 2019)

108. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 75, 11 februarie 2019)

109. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 76, 11 februarie 2019)

110. Hotărîre privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 (nr. 80, 11 februarie 2019)

111. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (nr. 81, 11 februarie 2019)

112. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016 (nr. 86, 11 februarie 2019)

113. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.449/2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară (nr. 92, 11 februarie 2019)

114. Hotărîre pentru aprobarea Listei instituțiilor potențial beneficiare de investiții, selectate pentru proiectele de renovare şi/sau dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Listei instituțiilor potențial beneficiare de investiții, selectate pentru proiectele de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal (nr. 94, 11 februarie 2019)

115. Dispoziţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei (nr. 8-d, 11 februarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

318. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electrician-montator rețele de iluminat” (nr. 618, 28 decembrie 2018)

319. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” (nr. 619, 28 decembrie 2018)

320. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 10-1:2019 (nr. 31, 1 februarie 2019)

321. Ordin cu privire la abrogarea unor documente normative (nr. 33, 5 februarie 2019)

322. Ordin cu referire la completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto (nr. 34, 6 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

323. Ordin cu privire la executarea hotărîrii judecătorești privind transferul „post pe post” al notarilor Slutu Veaceslav și Frecauțan Vasile (nr. 36, 8 februarie 2019)

324. Ordin cu privire la executarea hotărîrii judecătorești privind transferul „post pe post” al notarilor Golubciuc Valentin și Andronatii Andrei (nr. 37, 12 februarie 2019)

325. Ordin cu privire la împuternicirea cu dreptul de a elibera duplicate și informații din arhiva deținută (nr. 39, 12 februarie 2019)

326. Ordin cu privire la împuternicirea cu dreptul de a elibera duplicate și informații din arhiva deținută (nr. 40, 12 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Apărării al Republicii Moldova

327. Ordin privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie (nr. 33, 22 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

328. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 126, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

329. Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (nr. 5, 14 ianuarie 2019)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

330. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 39 din 23.08.2018 (nr. 6, 7 februarie 2019)

331. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 39 din 23 august 2018 (nr. 7, 8 februarie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

332. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

333. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-36, 11 februarie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

334. Decizie cu privire la anularea Deciziei nr. 11/107 din 25 ianuarie 2016 cu privire la abrogarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 și a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitoare la Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) (nr. 24/326, 12 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

335. Hotărâre cu privire la radierea unor valori mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/1, 11 feruarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

336. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului politic Mișcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2071, 10 ianuarie 2019)

337. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1944 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 10, municipiul Bălți” (nr. 2072, 10 ianuarie 2019)

338. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centralenr. 1946 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 12, orașul Sîngerei” (nr. 2073, 10 ianuarie 2019)

339. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău” (nr. 2074, 10 ianuarie 2019)

340. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1981 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 47, orașele Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol” (nr. 2075, 10 ianuarie 2019)

341. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1982 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender” (nr. 2076, 10 ianuarie 2019)

342. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”, cu modificările ulterioare, și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale (nr. 2077, 10 ianuarie 2019)

343. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ghelici Fiodor la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 31, mun. Chișinău (nr. 2078, 10 ianuarie 2019)

344. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 2079, 10 ianuarie 2019)

345. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2080, 10 ianuarie 2019)

346. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/2 din 4 ianuarie 2019 a dlui Mihail Stratulat, pretendent la calitatea de candidat la funcția deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova în circumscripția uninominală nr. 26, mun. Chișinău (nr. 2081, 10 ianuarie 2019)

347. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/5 din 11 ianuarie 2019 a domnului Leonid Nauc, pretendent la calitatea de candidat la funcția deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „ȘOR” în circumscripția uninominală nr. 13, or. Rezina (nr. 2082, 14 ianuarie 2019)

348. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 2083, 15 ianuarie 2019)

349. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1936 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 2, orașul Ocnița” (nr. 2084, 15 ianuarie 2019)

350. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1951 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni” (nr. 2085, 15 ianuarie 2019)

351. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1959 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 25, municipiul Chișinău” (nr. 2086, 15 ianuarie 2019)

352. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău” (nr. 2087, 15 ianuarie 2019)

353. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1981 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 47, orașele Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol” (nr. 2088, 15 ianuarie 2019)

354. Hotărîre cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2089, 15 ianuarie 2019)

355. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor listelor electorale pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2090, 15 ianuarie 2019)

356. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2091, 15 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

357. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” urmare a sesizării A. Moraru (nr. 7/20, 5 februarie 2019)

358. Decizie cu privire la examinarea plângerii dlui Gheorghe Bobeica, candidat independent, înregistrat pe circumscripția uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova (nr. 7/21, 5 februarie 2019)

359. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență (nr. 7/25, 5 februarie 2019)

360. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV” urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova (nr. 8/26, 8 februarie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

361. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 41, 6 februarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte