Nr. 410-415 02.11.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

642. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 64 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 917-VIII, 30 octombrie 2018)

643. Lege privind modificarea articolului 64 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 207, 12 octombrie 2018)

644. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204/2018 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova și privind finanțarea unor partide politice din Republica Moldova (nr. 210, 12 octombrie 2018)

645. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Institutului de Neurologie și Neurochirurgie (nr. 909-VIII, 19 octombrie 2018)

646. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” doamnei Lidia BOTEZATU-DOLGAN și domnului Nicolae GHIBU (nr. 910-VIII, 23 octombrie 2018)

647. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Efrosinia PASCOVA (nr. 915-VIII, 26 octombrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

141. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 275 pct. 8) din Codul de procedură penală (circumstanţele care exclud urmărirea penală) (nr. 62, 19 iunie 2018)

142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.76g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (2) din Legea nr. 39 din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament și a articolului 94 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului (imunitatea deputatului) (nr. 63, 19 iunie 2018)

143. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77a/2018 privind controlul constituționalității unor prevederi ale pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe (nr. 64, 19 iunie 2018)

144. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 70 alineatele (7) și (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (remunerarea administratorului/lichidatorului în procesul de insolvabilitate) (nr. 65, 19 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1108. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu bovine și porcine (nr. 913, 24 septembrie 2018)

1109. Hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 956, 3 octombrie 2018)

1110. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022 (nr. 961, 3 octombrie 2018)

1111. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (nr. 963, 3 octombrie 2018)

1112. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 992, 10 octombrie 2018)

1113. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1013, 17 octombrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1602. Ordin cu privire la aprobarea formei Raportului de inspecție tehnică și a ecusonului eliberat mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare neutre (nr. 436, 24 august 2018)

1603. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.08:2018 „Izolația termică a utilajului și a conductelor” (nr. 488, 15 octombrie 2018)

1604. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.03:2018 „Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice” (nr. 489, 15 octombrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1605. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 179, 16 octombrie 2018)

1606. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 181, 22 octombrie 2018)

1607. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal (nr. 182, 22 octombrie 2018)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1608. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate nr. 25/2017 (nr. 48, 8 octombrie 2018)

1609. Ordin cu privire la aprobarea modelului Pașaportului antiterorist (nr. 50, 24 octombrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1610. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 446-O, 18 octombrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1611. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016 (nr. 273/2018, 28 septembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1612. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/9, 29 octombrie 2018)

1613. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/10, 29 octombrie 2018)

1614. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/11, 29 octombrie 2018)

1615. Hotărâre privind rectificarea bugetară 2018 (nr. 48/17, 29 octombrie 2018)

1616. Hotărâre privind cuantumul taxelor şi plăţilor 2019 (nr. 48/19, 29 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1617. Hotărîre cu privire la examinarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018 (nr. 1845, 23 octombrie 2018)

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 1846, 23 octombrie 2018)

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 1847, 23 octombrie 2018)

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir (nr. 1848, 23 octombrie 2018)

1621. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălțata, raionul Criuleni (nr. 1849, 23 octombrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1622. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „GURINEL MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „Gurinel TV” (nr. 26/173, 18 octombrie 2018)

1623. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „TELEMOB-COM” SRL pentru studioul de televiziune „TELEMOB-TV” (nr. 26/174, 18 octombrie 2018)

1624. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2018 (nr. 26/175, 18 octombrie 2018)

1625. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 27/177, 22 octombrie 2018)

1626. Decizie cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 27/176 din 22 octombrie 2018 – Cu privire la constituirea și aprobarea componenței nominale a Comisiei de licitație pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență (nr. 28/178, 30 octombrie 2018)

1627. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 28/179 , 30 octombrie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1628. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 408/20 din 2 octombrie 2018.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1629. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017 (nr. 540, 11 octombrie 2018)

Acte ale Autorităţii Naționale de Integritate, Agenției Servicii Publice şi ale Inspectoratului Național de Probațiune

1630. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate (nr. 90/653/07, 9 octombrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte