Nr. 384-395 12.10.2018

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

612. Lege privind finanţele publice locale (nr. 397-XV, 16 octombrie 2003) 

613. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 126/2018 cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și expertize  a legislației electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chişinău (nr. 199, 27 septembrie 2018)

614. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7/2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 200, 27 septembrie 2018)

615. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 894-VIII, 5 octombrie 2018)

616. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 895-VIII, 5 octombrie 2018)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1020. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate) (nr. 684, 11 iulie 2018)

1021. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.594/2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 890, 12 septembrie 2018)

1022. Hotărîre privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020 (nr. 892, 12 septembrie 2018)

1023. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Baza auto a Cancelariei de Stat” (nr. 916, 24 septembrie 2018)

1024. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (nr. 923, 24 septembrie 2018)

1025. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 560/2012 cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului (nr. 949, 3 octombrie 2018)

1026. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” (nr. 950, 3 octombrie 2018)

1027. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorităţii Aeronautice Civile pentru anul 2018 (nr. 962, 3 octombrie 2018)

1028. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (nr. 966, 3 octombrie 2018)

1029. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024 (nr. 967, 3 octombrie 2018)

1030. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 971, 3 octombrie 2018)

1031. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 972, 10 octombrie 2018)

1032. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 975, 10 octombrie 2018)

1033. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, semnat la 17 septembrie 2018 (nr. 976, 10 octombrie 2018)

1034. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 978, 10 octombrie 2018)

1035. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 979 , 10 octombrie 2018)

1036. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 980, 10 octombrie 2018)

1037. Hotărîre cu privire la lichidarea unei instituții publice, reorganizarea unei instituții publice și modificarea denumirii unor instituții medico-sanitare publice (nr. 981, 10 octombrie 2018)

1038. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul unei unități radiologice auto necesare pentru Instituţia medico-sanitară publică „Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (nr. 989, 10 octombrie 2018)

1039. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 993, 10 octombrie 2018)

1040. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica URSU (nr. 123-d, 10 octombrie 2018)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1491. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 161, 26 septembrie 2018)

1492. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 164, 1 octombrie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1493. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu (nr. 219, 1 octombrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1494. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Directorului Serviciului Vamal nr.56-O din 21 februarie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 376-O, 22 august 2018)

1495. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (nr. 417-O, 28 septembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1496. Hotărâre privind costurile de bază pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la prețuri reglementate de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice (nr. 268/2018, 28 septembrie 2018)

1497. Hotărâre privind impunerea obligației de serviciu public de furnizare de ultimă opțiune a gazelor naturale (nr. 272/2018, 28 septembrie 2018)

1498. Hotărâre privind costurile de bază pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la prețuri reglementate de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice (nr. 282/2018, 5 octombrie 2018)

1499. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „DPGCL din or. Fălești” (nr. 283/2018, 5 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1500. Hotărâre cu privire la radierea unor valori mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/5, 8 octombrie 2018)

1501. Hotărâre cu privire la acceptarea modificărilor la Regulile pieței reglementate Societății pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (nr. 44/6, 8 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1502. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 1827, 25 septembrie 2018)

1503. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 1828, 25 septembrie 2018)

1504. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coşcalia, raionul Căuşeni (nr. 1829, 25 septembrie 2018)

1505. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șuri, raionul Drochia (nr. 1830, 25 septembrie 2018)

1506. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești (nr. 1831, 25 septembrie 2018)

1507. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hînceşti (nr. 1832, 25 septembrie 2018)

1508. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 1833, 25 septembrie 2018)

1509. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Neculăieuca, raionul Orhei (nr. 1834, 25 septembrie 2018)

1510. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni (nr. 1835, 25 septembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1511. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității pentru băuturile alcoolice (nr. 24/159, 28 septembrie 2018)

1512. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Ren Moldova” (nr. 24/160, 28 septembrie 2018)

1513. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a plângerii dlui Ivan Rotari, președinte executiv al SC „Codru-Nord” SA (nr. 24/161, 28 septembrie 2018)

1514. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „Vocea Media” SRL pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (nr. 24/164, 28 septembrie 2018)

1515. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 24/165, 28 septembrie 2018)

1516. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 24/167, 28 septembrie 2018)

1517. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență (nr. 25/168, 9 octombrie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1518. Decizie (nr. ASER-65, 13 septembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1519. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 456 din 08.09.2018 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia (nr. 527, 3 octombrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1520. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 37 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (nr. 244, 3 octombrie 2018)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte