Nr. 377-383 05.10.2018

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

610. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 68/2015 privind componenţa nominală a delegaţiilor

Parlamentului Republicii Moldova la organizaţiile parlamentare internaţionale și organizaţiile parlamentare bilaterale

(nr. 201, 27 septembrie 2018). .........................................................................................................................

611. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei

în domeniul securității sociale (nr. 893-VIII, 1 octombrie 2018). ..........................................................................

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

131. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii

Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unor membri ai Guvernului (Sesizarea

nr.131f/2018) (nr. 4, 24 septembrie 2018). .......................................................................................................

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2017 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare

publice și patrimoniului public (nr. 64, 14 septembrie 2018).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

999. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului

uman direct (nr. 811, 20 august 2018). ..............................................................................................................

1000. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard

per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul

al doilea (nr. 862, 5 septembrie 2018). ...............................................................................................................

1001. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 905, 24 septembrie 2018)............................................

1002. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul

public de asigurări sociale (nr. 914, 24 septembrie 2018)....................................................................................

1003. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (nr. 935, 24 septembrie 2018).

1004. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 470/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul

de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație (nr. 942, 3 octombrie 2018).........................

1005. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului (nr. 947,

3 octombrie 2018)..............................................................................................................................................

1006. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal

de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora (nr. 948, 3 octombrie 2018)................................................

1007. Hotărîre privind înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii în orașul Căușeni (nr. 951,

3 octombrie 2018)...................................................................................................................................................

1008. Hotărîre privind edificarea bustului lui Dimitrie Cantemir în municipiul Ungheni (nr. 952,

3 octombrie 2018)...................................................................................................................................................

1009. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și

Consiliul de Miniştri al Bosniei și Herțegovinei privind transporturile rutiere internaționale de pasageri și de mărfuri și

acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 953, 3 octombrie 2018)..................................................

1010. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale

şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la

7 martie 2018 (nr. 954, 3 octombrie 2018)...............................................................................................................

1011. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2018 (nr. 957,

3 octombrie 2018)...............................................................................................................................................

1012. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii

Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă

a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 958, 3 octombrie 2018).............................................................

1013. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru stabilirea indemnizaţiilor

de funcţie pentru personalul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de

calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie, precum şi a structurilor şi efectivelor de personal ale acestora (nr. 959,

3 octombrie 2018)..................................................................................................................................................

1014. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2018 şi încorporarea în serviciul

militar în octombrie 2018–ianuarie 2019 (nr. 960, 3 octombrie 2018) .......................................................................

1015. Hotărîre pentru modificarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a

unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului

nr. 1374/2016 (nr. 964, 3 octombrie 2018)......................................................................................................................

1016. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 965,

3 octombrie 2018)...................................................................................................................................................

1017. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte

plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu

practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului

nr. 697/2014 (nr. 970, 3 octombrie 2018)..............................................................................................................

1018. Dispoziţie cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare (nr. 121-d, 3 octombrie 2018)............................

1019. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru GHERCIU (nr. 122-d, 3 octombrie 2018)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale

a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1471. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele

reflectate în Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi al Serviciului Vamal (nr. 158, 25 septembrie 2018). .

1472. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 162, 26 septembrie 2018). ....................

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1473. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Popovici Maria (nr. 545, 29 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova

1474. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 (nr. 1017, 3 iulie 2018). .

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

al Republicii Moldova

1475. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 1039, 18 septembrie 2018).........

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

al Republicii Moldova şi ale Ministerului Economiei și Infrastructurii

al Republicii Moldova

1476. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de

alimentare cu apă și de canalizare (ediția a doua) (nr. 159/331, 2 iulie 2018). ........................................................

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1477. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor

tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 410-O, 20 septembrie 2018) .. .

1478. Ordin cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea

Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, cu modificările şi completările

ulterioare (nr. 416-O, 27 septembrie 2018) .........................................................................................................

1479. Ordin privind modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 56-O din 21 februarie 2008 cu privire la aprobarea

Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și

a unor formulare tipizate (nr. 420-O, 28 septembrie 2018) ....................................................................................

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1480. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-277,

1 octombrie 2018). ............................................................................................................................................

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1481. Hotărâre cu privire la aprobarea şi modificarea unor acte normative (nr. 40/4, 10 septembrie 2018). .....

1482. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/3,

26 septembrie 2018). ........................................................................................................................................

1483. Ordonanţă cu privire la abrogarea unor ordonanțe (nr. 42/8-О , 26 septembrie 2018). ..........................

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului

din Republica Moldova

1484. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a

Multiplexului A (nr. 24/162, 28 septembrie 2018). ...............................................................................................

1485. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile

(nr. 24/163, 28 septembrie 2018). ............................................................................................................

1486. Decizie cu privire la anunțarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea

acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru anul

2018 (nr. 24/166, 28 septembrie 2018). .............................................................................................................

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1487. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la

aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (nr. 429, 22 august 2018). ................................

1488. Ordin cu privire la aprobarea modelului de Certificat privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător,

inclusiv în baza patentei de întreprinzător (nr. 502, 27 septembrie 2018). ..................................................

1489. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 503, 27 septembrie 2018). .....................

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1490. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare,

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (nr. 237,

26 septembrie 2018). ........................................................................................................................................

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte