Nr. 295-308 10.08.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

445. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 766-VIII, 26 iunie 2018)

446. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 61, 31 mai 2018)

447. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 800-VIII, 31 iulie 2018)

448. Lege cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 105, 14 iunie 2018)

449. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (nr. 799-VIII, 31 iulie 2018)

450. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova (nr. 109, 14 iunie 2018)

451. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (nr. 803-VIII, 6 august 2018)

452. Lege cu privire la schimbul de date și interoperabiltate (nr. 142, 19 iulie 2018)

453. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 804-VIII, 6 august 2018)

454. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 146, 19 iulie 2018)

455. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 798-VIII, 31 iulie 2018)

456. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 150, 20 iulie 2018)

457. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 (nr. 89, 24 mai 2018)

458. Hotarîre privind aprobarea Regulamentului Stindardului Președintelui Parlamentului Republicii Moldova (nr. 130, 13 iulie 2018)

459. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 188, 26 iulie 2018)

460. Hotărîre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și din funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (nr. 189, 26 iulie 2018)

461. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 192, 27 iulie 2018)

462. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2018 (nr. 193, 27 iulie 2018)

463. Hotărîre privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 197, 27 iulie 2018)

464. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 458-VIII din 21 noiembrie 2017, partea referitoare la aprobarea renunțării la cetățenie pentru Dmitrii LISNIC (nr. 805-VIII, 6 august 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întocmite la 31 decembrie 2017 (nr. 46, 5 iulie 2018)

36. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului de Curieri Speciali la 31 decembrie 2017 (nr. 55, 25 iulie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

832. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor (nr. 685, 11 iulie 2018)

833. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor (nr. 691, 11 iulie 2018)

834. Hotărîre cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit (nr. 693, 11 iulie 2018)

835. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (nr. 696, 11 iulie 2018)

836. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate la circulația și importul de ecvidee (nr. 699, 11 iulie 2018)

837. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente (nr. 748, 25 iulie 2018)

838. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 776, 1 august 2018)

839. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 778, 1 august 2018)

840. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, întocmit la 5 octombrie 2007 (nr. 779, 1 august 2018)

841. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 784, 1 august 2018)

842. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova (nr. 791, 1 august 2018)

843. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 805, 1 august 2018)

844. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 806, 1 august 2018)

Acte ale Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective

845. Convenție colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă (nr. 17, 31 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1199. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 300 din 22 noiembrie 2017 (nr. 369, 26 iulie 2018)

1200. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 224 din 30 octombrie 2017 (nr. 370, 26 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1201. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 127, 16 iulie 2018)

1202. Ordin cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de rezervare a subvenției, conform Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (nr. 133, 30 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1203. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 142-S-07, 24 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1204. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 921/303-A, 30 iulie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1205. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea acoperitoarelor pentru umbrele (nr. 335-O, 23 iulie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1206. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/1, 6 august 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1207. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 (nr.1694, 2 iunie 2018)

1208. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006 (nr. 1695, 12 iunie 2018)

1209. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 1702, 19 iunie 2018)

1210. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 (nr. 1714, 29 iunie 2018)

1211. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016 (nr. 1715, 29 iunie 2018)

Acte ale Avocatului Poporului

1212. Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte