Nr. 121-125 13.04.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

236. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului XIV din Legea nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 675-VIII, 4 aprilie 2018)

237. Lege pentru modificarea articolului XIV din Legea nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 40, 16 martie 2018)

238. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 679-VIII, 6 aprilie 2018)

239. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 47, 23 martie 2018)

240. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 678-VIII, 6 aprilie 2018)

241. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 50, 23 martie 2018)

242. Hotărîre cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017 (nr. 63, 29 martie 2018)

243. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber între Republica Moldova şi statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană) (nr. 673-VIII, 4 aprilie 2018)

244. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 676-VIII, 6 aprilie 2018)

245. Decret privind eliberarea domnului Nicolae COSTIN din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 680-VIII, 6 aprilie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016 (nr. 6, 20 martie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

348. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (nr. 281, 3 aprilie 2018)

349. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.730 din 8 septembrie 2014 (nr. 284, 4 aprilie 2018)

350. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 310, 11 aprilie 2018)

351. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 311, 11 aprilie 2018)

352. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 312, 11 aprilie 2018)

353. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea articolului 6 alineatul (10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 313, 11 aprilie 2018)

354. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educației (nr. 314, 11 aprilie 2018)

355. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 315, 11 aprilie 2018)

356. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 316, 11 aprilie 2018)

357. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind capitalul familial (nr. 317, 11 aprilie 2018)

358. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind indemnizațiile adresate familiilor cu mulți copii (nr. 318, 11 aprilie 2018)

359. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 5 iulie 2017 (nr. 319, 11 aprilie 2018)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 320, 11 aprilie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

492. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici, cu un consum sub 200 m3/zi (nr. 179, 4 aprilie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

493. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 75, 28 martie 2018)

494. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (nr. 80, 30 martie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

495. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi încetarea unor tratate internaţionale (nr. 75-T-03, 3 aprilie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

496. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

497. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-83, 30 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

498. Hotărâre сu privire la modificarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 (nr. 16/3, 30 martie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

499. Concepţie privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin Decizia CCA nr. 8/47 din 26 martie 2018.

500. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „PETIN-TV” SRL pentru studioul de televiziune „SGD” (nr. 7/36, 14 martie 2018)

501. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 7/37, 14 martie 2018)

502. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 7/38, 14 martie 2018)

503. Decizie cu privire la delegarea Președintelui CCA pentru efectuarea unei vizite de lucru și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 7/39, 14 martie 2018)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

504. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evaluarea prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice, încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 71-A, 23 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

505. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului comun al IFPS și CNAM nr.30/24-A din 11.02.2005 (nr. 182, 30 martie 2018, nr. 107-A, 30 martie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

506. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei (nr. 40-A, 13 martie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

507. Decizie (nr. ASS-12, 22 martie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

508. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, şi BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1, 10 aprilie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte