Nr. 68-76 02.03.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

142. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Serviciul Vamal (nr. 615-VIII, 23 februarie 2018)

143. Lege cu privire la Serviciul Vamal (nr. 302, 21 decembrie 2017)

144. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (nr. 612-VIII, 22 februarie 2018)

145. Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 4, 8 februarie 2018)

146. Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (nr. 623-VIII, 28 februarie 2018)

147. Lege privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (nr. 22, 23 februarie 2018)

148. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 622-VIII, 28 februarie 2018)

149. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 23, 23 februarie 2018)

150. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 16, 15 februarie 2018)

151. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 29/2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 20, 22 februarie 2018)

152. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 21, 22 februarie 2018)

153. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 611-VIII, 20 februarie 2018)

154. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind stabilirea și exportul prestațiilor de asigurări sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană (nr. 613-VIII, 22 februarie 2018)

155. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 614-VIII, 23 februarie 2018)

156. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 616-VIII, 26 februarie 2018)

157. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 617-VIII, 26 februarie 2018)

158. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 618-VIII, 26 februarie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

36. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 alin.(2) lit. d) și 38 alin.(4) lit. f) din Codul de executare al Republicii Moldova (sesizarea nr. 24g/2017) (nr. 39, 14 decembrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt gestionate în mod eficient și eficace mijloacele financiare ale Fondului rutier în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate?” (nr. 66, 5 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

208. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 160, 21 februarie 2018)

209. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 177, 26 februarie 2018)

210. Hotărîre cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 178, 26 februarie 2018)

211. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 180, 27 februarie 2018)

212. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 387 din 17 mai 2010 (nr. 181, 28 februarie 2018)

213. Hotărîre cu privire la legitimațiile veteranilor de război (nr. 182, 28 februarie 2018)

214. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor proiectului de parteneriat public-privat, a cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi a obiectivelor de menire social-culturală (nr. 183, 28 februarie 2018)

215. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018 (nr. 184, 28 februarie 2018)

216. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975) (nr. 185, 28 februarie 2018)

217. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 186, 28 februarie 2018)

218. Hotărîre privind completarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție (nr. 187, 28 februarie 2018)

219. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.466 din 16 iunie 2014 (nr. 188, 28 februarie 2018)

220. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 603 din 20 mai 2003 (nr. 189, 28 februarie 2018)

221. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 190, 28 februarie 2018)

222. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 191, 28 februarie 2018)

223. Hotărîre cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii superioare de doctorat în cadrul Școlii doctorale ştiințe fizice și inginerești a Universității de Stat din Moldova (nr. 192, 28 februarie 2018)

224. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 193, 28 februarie 2018)

225. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012, şi acordarea de împuterniciri pentru negocierea acestuia (nr. 194, 28 februarie 2018)

226. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 195, 28 februarie 2018)

227. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (nr. 196, 28 februarie 2018)

228. Hotărîre cu privire la modificarea fondatorului Universității Academiei de Științe a Moldovei și al Liceului Academiei de Științe a Moldovei (nr. 197, 28 februarie 2018)

229. Hotărîre privind aprobarea bugetului Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 pentru anul 2018 (nr. 198, 28 februarie 2018)

230. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei (nr. 199, 28 februarie 2018)

231. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 200, 28 februarie 2018)

232. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr. 201, 28 februarie 2018)

233. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” (nr. 202, 28 februarie 2018)

234. Dispoziţie (nr. 34-d, 26 februarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

324. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 481 din 7 noiembrie 2014 (nr. 119, 13 februarie 2018)

325. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari (nr. 120, 14 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

326. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului (nr. 48, 23 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

327. Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ (nr. 90, 31 ianuarie 2018, nr. 36, 31 ianuarie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, ale Centrului Naţional Anticorupţie, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

328. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția profesională în exercițiul funcției (nr. 4, 11 ianuarie 2018, nr. 44, 11 ianuarie 2018, nr. 17-O, 11 ianuarie 2018, nr. 6, 11 ianuarie 2018, nr. 1, 11 ianuarie 2018, nr. 4, 11 ianuarie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

329. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor naționale conexe la standardele internaționale armonizate (nr. A07.PS01.Rg 04-53, 19 februarie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

330. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul ÎM CIA ”TRANSELIT” S.A. (nr. 10/1, 19 februarie 2018)

331. Hotărâre privind unele aspecte în activitatea operațională a CA „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 10/2, 19 februarie 2018)

332. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI”S.A. (nr. 10/6, 19 februarie 2018)

333. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SAR „MOLDCARGO” S.A. (nr. 10/7, 19 februarie 2018)

334. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 11/1, 26 februarie 2018)

335. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „ACORD GRUP” S.A. (nr. 11/3, 26 februarie 2018)

336. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.N.P.F. nr.57/1 din 28.12.2017 (nr. 11/5, 26 februarie 2018)

337. Hotărâre privind măsurile de realizare a procedurii de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare (nr. 11/9, 26 februarie 2018)

338. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale BAR „SOCIÉTÉ DE COURTAGE” S.R.L. (nr. 10/8-O, 19 februarie 2018)

339. Ordonanță privind controlul AEÎ „LOZOVA” (nr. 10/10-O, 19 februarie 2018)

340. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale BAR „GAMA PERFECT ASIG” S.R.L. (nr. 11/4-O, 26 februarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

341. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Barbălată (nr. 5/21, 26 februarie 2018)

342. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 5/30, 26 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

342a. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de preluare la evidenţă şi păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun. Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora (nr. 496, 8 decembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

343. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (nr. 29, 13 februarie 2018)

344. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 30, 13 februarie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte