Nr. 48-57 16.02.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

119. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439/1995 (nr. 597-VIII, 6 februarie 2018)

120. Lege pentru modificarea şi completarea Legii regnului animal nr. 439/1995 (nr. 237, 17 noiembrie 2017)

121. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova (nr. 603-VIII, 8 februarie 2018)

122. Lege privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova (nr. 299, 21 decembrie 2017)

123. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare (nr. 602-VIII, 7 februarie 2018)

124. Lege cu privire la sistemul administraţiei penitenciare (nr. 300, 21 decembrie 2017)

125. Hotărîre privind aprobarea structurii și a efectivului-limită ale Autorităţii Naţionale de Integritate (nr. 9, 8 februarie 2018)

126. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 10, 8 februarie 2018)

127. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7/2015 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 11, 8 februarie 2018)

128. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor provenite din Federația Rusă asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova (nr. 12, 8 februarie 2018)

129. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 13, 8 februarie 2018)

130. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2018 (nr. 601-VIII, 7 februarie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 386 alineatul (2) litera d) din Codul contravențional (participarea procurorului la examinarea cauzelor contravenționale [nr.2]) (nr. 77, 27 iulie 2017)

21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 111g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 1 și art. 7 alin. (7) din Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanțe psihotrope și din pct. 2 și 9 ale Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (subiectul abilitat să efectueze testarea alcoolscopică) (nr. 85, 6 septembrie 2017)

22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 113g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 41 alineatul (3) din Codul de executare (calcularea dobânzilor de întârziere) (nr. 87, 6 septembrie 2017)

23. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 1 și art. 7 alin. (7) din Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanțe psihotrope și din pct. 2 și 9 ale Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (subiectul abilitat să efectueze testarea alcoolscopică [nr. 2]) (nr. 91, 21 septembrie 2017)

24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 21/1 și art. 24 alin. (5) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc) (nr. 92, 21 septembrie 2017)

25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (1) și (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (executarea creanțelor împotriva statului) (nr. 98, 17 octombrie 2017)

26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 4 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (abaterile disciplinare comise de judecători) (nr. 99, 17 octombrie 2017)

27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 130g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 473 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Codul contravențional (decizia instanței de recurs) (nr. 102, 17 octombrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016 (nr. 68, 18 decembrie 2017)

10. Hotărâre privind Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației (nr. 72, 20 decembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

167. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea structurii și a efectivului-limită ale Autorității Naționale de Integritate (nr. 126, 7 februarie 2018)

168. Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului (nr. 143, 12 februarie 2018)

169. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost și a Standardelor minime de calitate (nr. 144, 13 februarie 2018)

170. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 (nr. 145, 13 februarie 2018)

171. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de parteneriat dintre Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi Ministerul Educaţiei, Sportului şi Tineretului din Republica Albania, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Armenia, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România privind cooperarea educaţională în contextul cadrului strategic al francofoniei (2015-2022), încheiat la Paris la 25 noiembrie 2017 (nr. 146, 13 februarie 2018)

172. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 147, 13 februarie 2018)

173. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 6 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 148, 14 februarie 2018)

174. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (nr. 149, 14 februarie 2018)

175. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.132 din 4 martie 2011 (nr. 150, 14 februarie 2018)

176. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 11 octombrie 2017 (nr. 151, 14 februarie 2018)

177. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1967-III din 30 iulie 2004 (nr. 152, 14 februarie 2018)

178. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (nr. 153, 14 februarie 2018)

179. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine (nr. 154, 14 februarie 2018)

180. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2010 (nr. 155, 14 februarie 2018)

181. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 156, 14 februarie 2018)

182. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnate la Chișinău la 23 noiembrie 2010 (nr. 157, 14 februarie 2018)

183. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 131 din 21 februarie 2014 (nr. 158, 14 februarie 2018)

184. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (nr. 159, 14 februarie 2018)

185. Dispoziţie (nr. 19-d, 1 februarie 2018)

186. Dispoziţie (nr. 26-d, 12 februarie 2018)

187. Dispoziţie (nr. 27-d, 12 februarie 2018)

188. Dispoziţie (nr. 28-d, 12 februarie 2018)

189. Dispoziţie (nr. 29-d, 14 februarie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

196. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 25, 29 ianuarie 2018)

197. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017 (nr. 35, 31 ianuarie 2018)

198. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 39, 5 februarie 2018)

199. Ordin (nr. 40, 6 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

200. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 25-T-01, 7 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

201. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 31, 21 septembrie 2017)

202. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22.03.2017 (nr. 5, 16 ianuraie 2018)

203. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului nr. 111 din 24.06.2017 (nr. 25, 7 februarie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

204. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

205. Decizie cu privire la respingerea cererii de avizare înaintată de către Asociația Obștească Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți (nr. 19/226, 5 februarie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

206. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul SAR ”MOLDCARGO” S.A. (nr. 8/1, 5 februarie 2018)

207. Hotărâre referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „AMP BROKER” S.R.L. (nr. 8/6, 5 februarie 2018)

208. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „Q ASIG” S.R.L. (nr. 9/4, 12 februarie 2018)

209. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 9/5, 12 februarie 2018)

210. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 9/6, 12 februarie 2018)

211. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 9/7, 12 februarie 2018)

212. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 9/10, 12 februarie 2018)

213. Ordonanță referitor la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Brokerului de Asigurare - Reasigurare „AMP BROKER” S.R.L. (nr. 8/7-O, 5 februarie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

214. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălţi (nr. 1346, 12 ianuarie 2018)

215. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 1347, 12 ianuarie 2018)

216. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia, raionul Cantemir (nr. 1348, 12 ianuarie 2018)

217. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călărași (nr. 1349, 12 ianuarie 2018)

218. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 1350, 12 ianuarie 2018)

219. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căușeni (nr. 1351, 12 ianuarie 2018)

220. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimișlia (nr. 1352, 12 ianuarie 2018)

221. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 1353, 12 ianuarie 2018)

222. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corpaci, raionul Edineţ (nr. 1354, 12 ianuarie 2018)

223. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mireşti, raionul Hînceşti (nr. 1355, 12 ianuarie 2018)

224. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 1356, 12 ianuarie 2018)

225. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 1357, 12 ianuarie 2018)

226. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 1358, 12 ianuarie 2018)

227. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mihălășeni, raionul Ocnița (nr. 1359, 12 ianuarie 2018)

228. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 1360, 12 ianuarie 2018)

229. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina (nr. 1361, 12 ianuarie 2018)

230. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Volovița, raionul Soroca (nr. 1362, 12 ianuarie 2018)

231. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Şoldăneşti (nr. 1363, 12 ianuarie 2018)

232. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Şoldăneşti (nr. 1364, 12 ianuarie 2018)

233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 1365, 12 ianuarie 2018)

234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni (nr. 1366, 12 ianuarie 2018)

235. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Lituania (nr. 1367, 30 ianuarie 2018)

236. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a 8-a reuniune anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea loc în Georgia (nr. 1368, 30 ianuarie 2018)

237. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 1369, 30 ianuarie 2018)

238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 1370, 30 ianuarie 2018)

239. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălţi (nr. 1371, 30 ianuarie 2018)

240. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bucuria, raionul Cahul (nr. 1372, 30 ianuarie 2018)

241. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 1373, 30 ianuarie 2018)

242. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul (nr. 1374, 30 ianuarie 2018)

243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 1375, 30 ianuarie 2018)

244. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 1376, 30 ianuarie 2018)

245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1377, 30 ianuarie 2018)

246. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălțata, raionul Criuleni (nr. 1378, 30 ianuarie 2018)

247. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 1379, 30 ianuarie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

248. Decizie cu privire la examinarea și aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori și notificările prezentate de către distribuitorii de servicii (nr. 4/12, 12 februarie 2018)

249. Decizie cu privire la aprobarea conceptuală a proiectului Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență (nr. 4/16, 12 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

250. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 (nr. 52, 5 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

251. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 72-O, 14 februarie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

252. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 22, 7 februarie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte