Nr. 383-388 03.11.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

640. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de consultanță dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, și Corporația Financiară Internațională (nr. 407-VIII, 24 octombrie 2017)

641. Lege pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, şi Corporaţia Financiară Internaţională (nr. 204, 6 octombrie 2017)

642. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania privind securitatea socială (nr. 408-VIII, 24 octombrie 2017)

643. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania privind securitatea socială (nr. 206, 6 octombrie 2017)

644. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și al altor evenimente sportive (nr. 413-VIII, 30 octombrie 2017)

645. Lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și al altor evenimente sportive (nr. 207, 6 octombrie 2017)

646. Hotărîre privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 217, 20 octombrie 2017)

647. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Orientală Uruguay privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale (nr. 414-VIII, 30 octombrie 2017)

648. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice (nr. 415-VIII, 30 octombrie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărâre privind Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului” (nr. 47, 28 septembrie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

966. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 686 din 13 septembrie 2012 (nr. 844, 25 octombrie 2017)

967. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei naționale pentru recensăminte, Runda mondială 2020 (nr. 862, 30 octombrie 2017)

968. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 863, 30 octombrie 2017)

969. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată și a Protocolului lui final, întocmite la Istanbul la 6 octombrie 2016 (nr. 864, 30 octombrie 2017)

970. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei poştale universale şi a Protocolului ei final, întocmite la Istanbul la 6 octombrie 2016 (nr. 865, 30 octombrie 2017)

971. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale, întocmit la Istanbul la 6 octombrie 2016 (nr. 866, 30 octombrie 2017)

972. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui de al 9-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale, întocmit la Istanbul la 6 octombrie 2016 (nr. 867, 30 octombrie 2017)

973. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 868, 30 octombrie 2017)

974. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 869, 30 octombrie 2017)

975. Hotărîre cu privire la transmiterea unui vagon (nr. 870, 30 octombrie 2017)

976. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 871, 31octombrie 2017)

977. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova (nr. 872, 31 octombrie 2017)

978. Hotărîre privind eliberarea domnului Ion ŢURCAN din funcția de viceministru al afacerilor interne (nr. 873, 1 noiembrie 2017)

979. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova „Privind eliberarea domnului Ion ŢURCAN din funcţia de comandant al Trupelor de Carabinieri” (nr. 874, 1 noiembrie 2017)

980. Hotărîre privind numirea domnului Ion ȚURCAN în funcţia de reprezentant plenipotenţiar al Republicii Moldova în Biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI (nr. 875, 1 noiembrie 2017)

981. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Valeriu FRIJA (nr. 876, 1 noiembrie 2017)

982. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Emilian BRENICI (nr. 877, 1 noiembrie 2017)

983. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Aureliu CIOCOI (nr. 878, 1 noiembrie 2017)

984. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Iurie RENIȚĂ (nr. 879, 1 noiembrie 2017)

985. Hotărîre privind edificarea în orașul Căușeni a bustului lui Ion Ungureanu (nr. 880, 1 noiembrie 2017)

986. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 881, 1 noiembrie 2017)

987. Hotărîre privind procurarea unui imobil (nr. 882, 1 noiembrie 2017)

988. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României privind constituirea și activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună (nr. 883, 1 noiembrie 2017)

989. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului privind schimbul de informaţie necesară pentru determinarea şi controlul valorii în vamă a mărfurilor în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 884, 1 noiembrie 2017)

990. Hotărîre cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică (nr. 885, 1 noiembrie 2017)

991. Hotărîre cu privire la crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică (nr. 886, 1 noiembrie 2017)

992. Hotărîre cu privire la crearea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (nr. 887, 1 noiembrie 2017)

993. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 888, 1 noiembrie 2017)

994. Hotărîre cu privire la optimizarea structurii şi efectivului unor autorităţi cu funcţii de control şi supraveghere (nr. 889, 1 noiembrie 2017)

995. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel Filip, Prim-ministru, în Statul Israel (or. Tel Aviv, 8–10 noiembrie 2017) (nr. 890, 1 noiembrie 2017)

996. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 891, 1 noiembrie 2017)

997. Hotărîre cu privire la organizarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă şi de promovare a produselor autohtone şi a potenţialului turistic al Republicii Moldova (nr. 892, 1 noiembrie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1946. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.01.14:2017 „Clădiri civile. Containere socialsanitare pentru dotarea șantierelor de construcții” (nr. 205, 18 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1947. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (nr. 126, 4 octombrie 2017)

1948. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (nr. 130, 23 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1949. Ordin cu privire la reînvestirea dlui Gosic Andrei cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 923, 27 octombrie 2017)

1950. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare în circumscripția unei alte instanțe de judecată a executorului judecătoresc Andrei Gosic, în legătură cu transferul acestuia (nr. 924, 27 octombrie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1951. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare (nr. 163, 12 octombrie 2017/nr. 272, 17 octombrie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1952. Ordin comun cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 437-o, 27 octombrie 2017/nr. 220, 30 octombrie 2017)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1953. Decizie cu privire la modificarea Deciziei AGEPI nr. 10/3269 din 29 decembrie 2015 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2-12 din 15 ianuarie 2016 nr. 16/2418 din 27.10.2017 (nr. 16/2418, 27 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1954. Hotărâre privind reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CERNOLEUCA” (nr. 47/4, 23 octombrie 2017)

1955. Hotărâre privind reorganizarea unei S.A. (nr. 47/8, 23 octombrie 2017)

1956. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 47/10, 23 octombrie 2017)

1957. Hotărâre privind reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 47/11, 23 octombrie 2017)

1958. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 47/12, 23 octombrie 2017)

1959. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 47/13, 23 octombrie 2017)

1960. Hotărâre privind reperfectarea licenței Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 47/14, 23 octombrie 2017)

1961. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 47/15, 23 octombrie 2017)

1962. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acțiuni „MOLDASIG” (nr. 47/16, 23 octombrie 2017)

1963. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 47/17, 23 octombrie 2017)

1964. Hotărâre referitor la anularea suspendării licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „HERMINA” S.R.L. (nr. 47/18, 23 octombrie 2017)

1965. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/2, 30 octombrie 2017)

1966. Hotărâre privind reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 48/3, 30 octombrie 2017)

1967. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului în cadrul A.E.Î. „VALEA VÎLCULUI” (nr. 48/4, 30 octombrie 2017)

1968. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 48/9, 30 octombrie 2017)

1969. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare „BROKER-ASIST” S.R.L. (nr. 48/10, 30 octombrie 2017)

1970. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 48/11, 30 octombrie 2017)

1971. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 48/12, 30 octombrie 2017)

1972. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de Asigurare-Reasigurare „MOLDCARGO” S.A. (nr. 48/13, 30 octombrie 2017)

1973. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale OM „UNICREDIT” S.R.L. (nr. 48/7-O, 30 octombrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1974. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 26/180, 17 octombrie 2017)

1975. Decizie cu privire la activitatea radiodifuzorului „HB MEDIA” SRL (nr. 26/181, 17 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1976. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 40-V.01, 26 septembrie 2017)

1977. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției salvatori și pompieri a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 41-V.01, 26 septembrie 2017)

1978. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Clubului sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 42-V.01, 26 septembrie 2017)

1979. Decizie cu privire la înregistrarea Trofeului „Alexandra Grajdian” pentru curaj și inovație în promovarea educației incluzive al Asociației Obștești „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 43-V.02, 26 septembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1980. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 277, 25 octombrie 2017)

1981. Hotărâre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 278, 25 octombrie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte