Nr. 361-369 31.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

673. Lege cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (nr.134-XVI, 13 iunie 2008)

674. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1878-VII, 22 decembrie 2015)

675. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 138, 3 decembrie 2015)

676. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1884-VII, 23 decembrie 2015)

677. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 213, 3 decembrie 2015)

678. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1879-VII, 22 decembrie 2015)

679. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 218, 3 decembrie 2015)

680. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1882-VII, 22 decembrie 2015)

681. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 223, 3 decembrie 2015)

682. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului (nr. 1885-VII, 24 decembrie 2015)

683. Lege cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (nr. 227, 10 decembrie 2015)

684. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 1886-VII, 24 decembrie 2015)

685. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 228, 10 decembrie 2015)

686. Hotărîre cu privire la instituirea Zilei Sportivului şi a Mişcării Olimpice (nr. 238, 17 decembrie 2015)

687. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Ion PACIU (nr. 1881-VII, 22 decembrie 2015)

688. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Victor CATAN (nr. 1883-VII, 22 decembrie 2015)

689. Decret privind numirea doamnei Zinaida ARAMĂ în funcția de președinte al Judecătoriei Cimișlia (nr. 1887-VII, 28 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

983. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri (nr. 870, 21 decembrie 2015)

984. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 878, 22 decembrie 2015)

985. Hotărîre cu privire la acreditarea și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior (nr. 883, 28 decembrie 2015.)

986. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat (nr. 884, 28 decembrie 2015)

987. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate (nr. 885, 28 decembrie 2015)

988. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 886, 28 decembrie 2015)

989. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.497-III din 8 februarie 2002 (nr. 887, 28 decembrie 2015)

990. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 2 februarie 2010 (nr. 888, 28 decembrie 2015)

991. Hotărîre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea destinaţiei acestuia (nr. 889, 28 decembrie 2015)

992. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 892, 28 decembrie 2015)

993. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 893, 28 decembrie 2015)

994. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind extinderea duratei Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel și Protocolului de implementare A (sectorul construcții) la Acord, semnate la Ierusalim la 16 octombrie 2012 (nr. 894, 29 decembrie 2015)

995. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (nr. 895, 29 decembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2695. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale (nr. 185, 3 noiembrie 2015)

2696. Ordin cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public (nr. 202, 17 decembrie 2015)

2697. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013 (nr. 204, 23 decembrie 2015)

2698. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale (nr. 205, 23 decembrie 2015)

2699. Ordin cu privire la aprobarea componenţei şi termenelor de prezentare a rapoartelor privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale pentru anul 2015 (nr. 207, 24 decembrie 2015)

2700. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare (nr. 211, 28 decembrie 2015)

2701. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 217, 28 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2702. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator și Regulamentului privind examenul de calificare în profesia de administrator (nr. 711, 22 decembrie 2015)

2703. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Asandii Lilian (nr. 730, 24 decembrie 2015)

2704. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Plamadeala Andrian (nr. 731, 24 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

2705. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie (nr. 81, 3 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2706. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 995, 22 decembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2707. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 di n 15 noiembrie 2011 (nr. 121, 18 decembrie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2708. Ordin cu privire la clasificarea dializoarelor (nr. 483-O, 14 decembrie 2015.)

2709. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit. e) din Codul vamal (nr. 502-O, 23 decembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

2710. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative (nr. 73, 3 aprilie 2003)

2711. Ordin cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5 000; 1:2 000; 1:1 000; 1:500 (nr. 129, 18 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2712. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 64/1, 11 decembrie 2015)

2713. Hotărîre cu privire la aplicarea legislației privind determinarea prețului echitabil (nr. 65/1, 18 decembrie 2015)

2714. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „USTA” (nr. 65/3, 18 decembrie 2015)

2715. Hotărîre cu privire la desemnarea operatorului mecanismului oficial de stocare a informațiilor (nr. 65/4, 18 decembrie 2015)

2716. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 65/9, 18 decembrie 2015)

2717. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” S.R.L. (nr. 65/10, 18 decembrie 2015)

2718. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „EXCLUSIV-ASIG” S.R.L. (nr. 65/11, 18 decembrie 2015)

2719. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 66/1, 21 decembrie 2015)

2720. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”INMACOMPROIECT” (nr. 67/3, 24 decembrie 2015)

2721. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 67/4, 24 decembrie 2015)

2722. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.36/12-O din 02.08.2013 (nr. 65/21-O, 18 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2723. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte la Judecătoria Bender, vicepreşedinte la Judecătoria Cahul și judecător la Judecătoria Rezina (nr. 990/40, 22 decembrie 2015)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2724. Ordin privind fondurile provizorii ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală (bugetul provizoriu) pe anul 2016 (nr.661-A, 23 decembrie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2725. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget” (nr. 530, 25 iunie 2015)

2726. Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 854, 15 octombrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte