Nr. 2-12 15.01.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

10. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991) (nr. 1872-VII, 18 decembrie 2015)

11. Lege pentru acceptarea amendamentelor I şi II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991) (nr. 214, 3 decembrie 2015)

12. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale (nr. 1874-VII, 18 decembrie 2015)

13. Lege pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale (nr. 216, 3 decembrie 2015)

14. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 14 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 1904-VII, 4 ianuarie 2016)

15. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 14 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 217, 3 decembrie 2015)

16. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1896-VII, 30 decembrie 2015)

17. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 225, 10 decembrie 2015)

18. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1890-VII, 30 decembrie 2015)

19. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 230, 10 decembrie 2015)

20. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1897-VII, 30 decembrie 2015)

21. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 231, 10 decembrie 2015)

22. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1898-VII, 30 decembrie 2015)

23. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 232, 10 decembrie 2015)

24. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) (nr. 1880-VII, 22 decembrie 2015)

25. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) (nr. 234, 10 decembrie 2015)

26. Hotărîre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2015 (nr. 245, 29 decembrie 2015)

27. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1895-VII, 30 decembrie 2015)

28. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Eugen PÎSLARU (nr. 1899-VII, 30 decembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței sistemului administrării veniturilor publice (nr. 44, 20 noiembrie 2015)

2. Hotărîre privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2016 (nr. 46, 14 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

3. Hotărîre cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor (nr. 876, 22 decembrie 2015)

4. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitarveterinară la admiterea temporară a cailor înregistraţi (nr. 882, 28 decembrie 2015)

5. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și a standardelor minime de calitate (nr. 898, 30 decembrie 2015)

6. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2016 (nr. 900, 30 decembrie 2015)

7. Hotărîre cu privire la Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (nr. 902, 31 decembrie 2015)

8. Hotărîre cu privire la Instituţia publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (nr. 903, 31 decembrie 2015)

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020) (nr. 904, 31 decembrie 2015)

10. Dispoziţie (nr. 1, 12 ianuarie 2016)

11. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (nr. 645-A, 18 noiembrie 2015)

12. Ordin pentru aprobarea Acordului-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP) (nr. 655-A, 23 noiembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

3. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Cazac Eugeniu (nr. 1, 4 ianuarie 2016)

4. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Stati Victor (nr. 2, 4 ianuarie 2016)

5. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Bumbac Svetlana (nr. 3, 4 ianuarie 2016)

6. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Bezede Stela (nr. 8, 6 ianuarie 2016)

7. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Bezede Valentina (nr. 9, 6 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

8. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.01.12:2015 „Modul de înregistrare a documentelor normative în construcții” (nr. 149, 22 decembrie 2015)

9. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.01.14:2015 „Modul de înființare și de activitate a grupurilor de creație privind elaborarea documentelor normative în construcții” (nr. 150, 22 decembrie 2015)

10. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.08-16:2015 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Capitolul R16. Reconstituire a articolelor de artă turnate din metale neferoase” (nr. 151, 22 decembrie 2015)

11. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.08-04:2015 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Capitolul R4. Restaurare și reconstituire a elementelor constructive și a decorului din piatră naturală” (nr. 152, 22 decembrie 2015)

12. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.08-21:2015 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Capitolul R21. Lucrări diverse” (nr. 153, 22 decembrie 2015)

13. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.08-13:2015 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Capitolul R13. Restaurare și reconstituire a incrustațiilor, sculpturilor în lemn” (nr. 154, 22 decembrie 2015)

14. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.08-05:2015 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Capitolul R5. Restaurare și reconstituire a elementelor constructive și a pieselor din lemn” (nr. 155, 22 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

15. Ordin cu privire la aprobarea procedurilor de întocmire și evidență a Listei de interdicţie a producătorilor agricoli (nr. 228, 10 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

16. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 944, 14 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

17. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.400/219-A din 28.05.2015 (nr. 1016/670-A, 29 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

18. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea frecvenţelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală (nr. 100, 4 decembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

19. Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011 (nr. 75, 29 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

20. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 69/1, 31 decembrie 2015)

21. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.29/6 din 16.06.2005 (nr. 69/2, 31 decembrie 2015)

22. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.4/1 din 01.02.2013 (nr. 69/3, 31 decembrie 2015)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

23. Decizie cu privire la recomandarea de aducere a activităţii Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) în concordanţă cu prevederile legale (nr. 8/3267, 29 decembrie 2015)

24. Decizie cu privire la obligarea repartizării remuneraţiei de autor colectate de către organizaţiile de gestiune colectivă în perioada 2013-2015 (nr. 9/3268, 29 decembrie 2015)

25. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor lor în alt mod (nr. 10/3269, 29 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

26. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 27/126 din 14 iulie 2015, ca urmare a examinării demersului întreprinderii „MEDIAMAX TV” SRL (nr. 37/188, 5 noiembrie 2015)

27. Decizie cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie (nr. 38/193, 13 noiembrie 2015)

28. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării concepţiei generale şi a condiţiilor de plasare a publicităţii în serviciile de programe, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către posturile de radio „Radio Moldova”, „Muz FM”, „Radio Poli Disc – Русское Радио”, „Hit FM”, „Europa Plus Moldova”, „COOL Radio”, „KISS FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”, „Vocea Basarabiei”, „Radio Naţional FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Radio Alla”, „Radio ZUM” şi „Radio 911” (nr. 40/196, 3 decembrie 2015)

29. Decizie cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (nr. 40/197, 3 decembrie 2015)

30. Decizie cu privire la Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii prezentată de „EUROSHOW GRUP” SRL (nr. 40/198, 3 decembrie 2015)

31. Decizie cu privire la examinarea demersului întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. (nr. 40/201, 3 decembrie 2015)

32. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie Publicaţiei Periodice ”EXCLUSIV MEDIA” S.R.L., pentru postul de televiziune „NTV Moldova” (nr. 40/202, 3 decembrie 2015)

33. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată Societăţii Comerciale „SIREMIN” S.R.L. pentru postul de televiziune „Busuioc TV” (nr. 40/203, 3 decembrie 2015)

34. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 40/204, 3 decembrie 2015)

35. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 40/205, 3 decembrie 2015)

36. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 40/206A, 3 decembrie 2015)

37. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Vasile Năstase, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 41/207, 8 decembrie 2015)

38. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Chiril Moţpan (nr. 41/208, 8 decembrie 2015)

39. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie Publicaţiei Periodice „EXCLUSIV MEDIA” S.R.L., pentru postul de televiziune „NTV Moldova” (nr. 41/209, 8 decembrie 2015)

40. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 41/210 8 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

41. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 810/31 din 27 octombrie 2015.

42. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 980/40 din 22 decembrie 2015.

Acte ale Consiliului Concurenţei

43. Decizie nr. ASS-72, 17 decembrie 2015.

44. Decizie nr. ASS-75, 24 decembrie 2015.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

45. Ordin privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2016 (nr. 1222, 31 decembrie 2015)

46. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.1 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (nr. 1223, 31 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

47. Decizie nr. 26-11/2-22/02-2015, 21 decembrie 2015.

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

48. Decizie cu privire la includerea unor simboluri particulare în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 349-IV.01, 29 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte