Nr. 181-189 09.06.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

313. Hotărîre privind numirea în funcţie a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 87, 26 mai 2017)

314. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 88, 26 mai 2017)

315. Decret privind rechemarea domnului Aureliu CIOCOI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză și în Republica Socialistă Vietnam (nr. 210-VIII, 7 iunie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

64. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din alin. (3) al articolului 34 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (dreptul de a recuza judecătorul care soluționează cererea de recuzare) (nr. 62, 19 septembrie 2016)

65. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatul (1) al articolului 328 din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (nr. 93, 19 decembrie 2016)

66. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 334 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (îndepărtarea inculpatului din sala de judecată) (nr. 11, 2 februarie 2017)

67. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova (nr. 25, 16 martie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

470. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art.41 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 338, 26 mai 2017)

471. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 7 martie 2017 (nr. 351, 30 mai 2017)

472. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 353, 30 mai 2017)

473. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele sanitare în cadrul serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități „Casă comunitară”, „Locuință protejată” și „Respiro” (nr. 356, 31 mai 2017)

474. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 357, 31 mai 2017)

475. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 386, 2 iunie 2017)

476. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie nr. 34 din 11 martie 2016 (nr. 387, 2 iunie 2017)

477. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 388, 2 iunie 2017)

478. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 389, 2 iunie 2017)

479. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 390, 2 iunie 2017)

480. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (nr. 391, 2 iunie 2017)

481. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 392, 2 iunie 2017)

482. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului, întocmit prin schimb de note, privind modificarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Pervomaisk-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei, semnat la Chişinău la 4 noiembrie 2015 (nr. 393, 2 iunie 2017)

483. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 (nr. 394, 5 iunie 2017)

484. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat (nr. 395, 5 iunie 2017)

485. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (nr. 396, 5 iunie 2017)

486. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 397, 5 iunie 2017)

487. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 398, 5 iunie 2017)

488. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 399, 5 iunie 2017)

489. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 400, 5 iunie 2017)

490. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 401, 5 iunie 2017)

491. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 402, 5 iunie 2017)

492. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 403, 5 iunie 2017)

493. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 404, 5 iunie 2017)

494. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova, semnat la Chişinău la 10 mai 2017 (nr. 405, 5 iunie 2017)

495. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului (nr. 406, 6 iunie 2017)

496. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 decembrie 2008 (nr. 407, 6 iunie 2017)

497. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind suportul ţării-gazdă în situaţii excepţionale (nr. 408, 6 iunie 2017)

498. Dispoziţie (nr. 64-d, 6 iunie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1015. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr.84, 31 mai 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1016. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr.83, 26 mai 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1017. Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 353, 18 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1018. Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt (nr. 540-S-03, 23 mai 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1019. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de recunoaştere a grupurilor de producători (în redacție nouă) (nr. 81, 12 mai 2017)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi ale Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova

1020. Acord Adiţional la Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, încheiată între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1021. Ordin cu privire la modificarea şi completarea unor ordine (nr. 378, 19 mai 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1022. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 45, 30 mai 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1023. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 197-O, 2 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1024. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile de contractare a reasigurărilor (nr. 17/6, 21 aprilie 2017)

1025. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.50/8 din 30.11.2012 (nr. 23/3, 26 mai 2017)

1026. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 23/4, 26 mai 2017)

1027. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurare „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 23/5, 26 mai 2017)

1028. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A (nr. 23/6, 26 mai 2017)

1029. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 23/7, 26 mai 2017)

1030. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 23/8, 26 mai 2017)

1031. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/9, 26 mai 2017)

1032. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/2 din 18.11.2016 (nr. 23/10, 26 mai 2017)

1033. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HRUȘOVA” (nr. 23/11, 26 mai 2017)

1034. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „PRIMCREDIT” (nr. 23/12, 26 mai 2017)

1035. Hotărâre cu privire la neprezentarea de către unele organizații de microfinanțare a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor specifice (nr. 23/13, 26 mai 2017)

1036. Hotărâre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta situațiile financiare anuale (nr. 23/14, 26 mai 2017)

1037. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 23/15-O, 26 mai 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1038. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Mereni nr. 4/16, raionul Anenii Noi (nr. 808, 3 aprilie 2017)

1039. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Hirova nr. 9/8, raionul Călărași (nr. 809, 3 aprilie 2017)

1040. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Pervomaisc nr. 10/17, raionul Căușeni (nr. 810, 3 aprilie 2017)

1041. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Țipala nr. 21/21, raionul Ialoveni (nr. 811, 3 aprilie 2017)

1042. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Ulmu nr. 21/22, raionul Ialoveni (nr. 812, 3 aprilie 2017)

1043. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Racovăț nr. 29/19, raionul Soroca (nr. 813, 3 aprilie 2017)

1044. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orășenești Tvardița nr. 33/2, raionul Taraclia (nr. 814, 3 aprilie 2017)

1045. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017 (nr. 815, 3 aprilie 2017)

1046. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 816, 3 aprilie 2017)

1047. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 817, 3 aprilie 2017)

1048. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hagimus, raionul Căușeni (nr. 818, 3 aprilie 2017)

1049. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia (nr. 819, 3 aprilie 2017)

1050. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Edineț, raionul Edineț (nr. 820, 3 aprilie 2017)

1051. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 821, 3 aprilie 2017)

1052. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrlița, raionul Fălești (nr. 822, 3 aprilie 2017)

1053. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul Fălești (nr. 823, 3 aprilie 2017)

1054. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iliciovca, raionul Florești (nr. 824, 3 aprilie 2017)

1055. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești (nr. 825, 3 aprilie 2017)

1056. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Leușeni, raionul Hîncești (nr. 826, 3 aprilie 2017)

1057. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrea, raionul Hîncești (nr. 827, 3 aprilie 2017)

1058. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 828, 3 aprilie 2017)

1059. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 829, 3 aprilie 2017)

1060. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 830, 3 aprilie 2017)

1061. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tochile-Răducani, raionul Leova (nr. 831, 3 aprilie 2017)

1062. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 832, 3 aprilie 2017)

1063. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 833, 3 aprilie 2017)

1064. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micăuți, raionul Strășeni (nr. 834, 3 aprilie 2017)

1065. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țigănești, raionul Strășeni (nr. 835, 3 aprilie 2017)

1066. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Șoldănești (nr. 836, 3 aprilie 2017)

1067. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 837, 3 aprilie 2017)

1068. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 838, 3 aprilie 2017)

1069. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni (nr. 839, 3 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1070. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 10/68, 26 mai 2017)

1071. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 6/39 din 24 martie 2017 și anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile (nr. 10/70, 26 mai 2017)

1072. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „BIZIM AIDINIC” SRL pentru postul de televiziune „ATV” (nr. 10/71, 26 mai 2017)

1073. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată postului de televiziune „CTC Moldova” (nr. 10/72, 26 mai 2017)

1074. Decizie cu privire la examinarea demersului MAEIE nr. DM/2/351.1.2/4678 din data de 12 aprilie 2017 (nr. 10/76, 26 mai 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1075. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 323/16 din 23 mai 2017, cu privire la demersul preşedintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Orhei.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1076. Decizie (nr. ASS-18, 22 mai 2017)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1077. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 (nr. 538, 31 martie 2017)

1078. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1390 din 15 decembrie 2016 (nr. 113, 22 mai 2017)

1079. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 429 din 16 aprilie 2013 (nr. 118, 24 mai 2017)

1080. Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (nr. 131, 29 mai 2017)

1081. Ordin cu privire la aprobarea Cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere (nr. 134, 30 mai 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1082. Hotărîre cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (nr. 142, 2 iunie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte
fomular